Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Matsalu rahvuspark (KLO1000300)Väljad: peida ,kuva
NimiMatsalu rahvuspark
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000300
Ala staatuskaitsealune
Tüüprahvuspark
Maismaa pindala (ha)21596,6
Siseveekogude pindala (ha)111,1
On maksusoodustusJah
Maastiku tüüppärand-kultuurmaastik
Maastikulised väärtusedniit (ranna-, luha- ja aruniit, karjamaa)
MõjutegurVeekogude eutrofeerumine
IseloomustusMatsalu rahvuspark asub Läänemaal Hanila, Lihula, Martna ja Ridala vallas. Kaitseala on loodud 1957. aastal lindude rahvusvahelise tähtsusega rändepeatus-, pesitsus-, toitumis- ja sulgimispaikade - Matsalu lahe ja roostike ning saarterikka Väinamere ala kaitseks, samuti ohustatud poollooduslike koosluste - Kasari jõe suudmeala luhaniitude ning piirkonnale iseloomulike ranna- ja puisniitude taastamiseks ja säilitamiseks. Praeguse kaitseala piirides võeti esimese alana kaitse alla Matsalu lahe tervisemuda ala juba 1939. aastal. Looduskaitsealal on registreeritud 275 linnu-, 49 kala- ja 47 imetajaliiki ning 772 liiki soontaimi. Kaitseala pindala on 48860,3 ha, mis jaguneb lisaks piiranguvööndile 7 reservaadiks ning 20 sihtkaitsevööndiks.
Turism: 7 linnuvaatlustorni: Penijõe, Kloostri, Haeska, Suitsu, Jugasaare, Küdeva ja Keemu
3 matkarada:
1) Penijõe (5 km)
2) Salevere Salumägi (1,5 km)
3) Suitsu.
Majutus Penijõe ja Matsalu külalistemajas.

Pesitsevad liigid: Aquila pomarina, Bonasa bonasia, Botaurus stellaris, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Crex crex, Dendrocopus leucotos, Falco columbarius, Gallinago media, Grus grus, Haliaeetus albicilla, Lanius collurio, Pernis apivorus, Porzana parva, Porzana porzana, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Sterna paradisaea, Sylvia nisoria, Tetrao tetrix.

Läbirändajad: Anser erythropus, Branta leucopsis, Cygnus columbianus, Cygnus cygnus, Falco peregrinus, Grus grus, Gavia arctica, Gavia stellata, Phalaropus lobatus, Pluvialis apricaria, Recurvirostra avosetta, Tringa glareola.

Teised kaitsealused loomaliigid: Lutra lutra, Bufo calamita, Rana arvalis.

Kaitsealused taimeliigid: Cypripedium calceolus, Ostericum palustre. (K. Möller, 1998)
Kaitse eesmärgi kirjeldusMatsalu rahvuspargi kaitse-eesmärk on kaitsta ja säilitada: 1) Matsalu lahe ja roostiku ning neid ümbritsevate niitude ja metsade ning saarerikka Väinamere bioloogilist mitmekesisust, maastikuilmet, kaitsealuseid liike, rahvusvahelise tähtsusega veelindude rändepeatuspaiku, vee- ja rannikulinnustiku pesitsus-, sulgimis- ja toitumisalasid, Lääne-Eestile iseloomulikke külamaastikke ja kultuuripärandit, sealhulgas rahvakultuuri, taluarhitektuuri ja asustusstruktuuri, tagades nende säilimise, taastamise, uurimise, tutvustamise ja arengule kaasaaitamise; 2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas: veealused liivamadalad (1110)3, jõgede lehtersuudmealad (1130), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150*), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630*), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210*), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), lood (alvarid) (6280*), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530*), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180*) ning lammi-lodumetsad (91E0*); 3) kaitsealuseid liike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas, ja nende elupaiku: need liigid on väike-laukhani (Anser erythropus), laanepüü (Bonasia bonasia), hüüp (Botaurus stellaris), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), kassikakk (Bubo bubo), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tutkas (Calidris pugnax), mustviires (Chlidonias niger), valge-toonekurg (Ciconia ciconia), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), rukkirääk (Crex crex), vööt-põõsalind (Curruca nisoria), väikeluik (Cygnus columbianus), laululuik (Cygnus cygnus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), rohunepp (Gallinago media), järvekaur (Gavia arctica), punakurk-kaur (Gavia stellata), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väikekajakas (Hydrocoloeus minutus), räusktiir (Hydroprogne caspia), punaselg-õgija (Lanius collurio), tõmmukajakas (Larus fuscus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), väikekoskel (Mergellus albellus), täpikhuik (Porzana porzana), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), väiketiir (Sternula albifrons), väikehuik (Zapornia parva), teder (Tetrao tetrix) ja tutt-tiir (Thalasseus sandvicensis); 4) kaitsealuseid liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ja nende elupaiku: need liigid on emaputk (Angelica palustris), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), roheline kaksikhammas (Dicranum viride), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), hallhüljes (Halichoerus grypus), jõesilm (Lampetra fluviatilis), saarmas (Lutra lutra), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), tiigilendlane (Myotis dasycneme), viigerhüljes (Phoca hispida bottnica) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus); 5) kaitsealuseid, ohustatud ja haruldasi linnuliike ning nende elupaiku: need liigid on soopart (Anas acuta), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani (Anser anser), rabahani (Anser fabalis), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), mustlagle (Branta bernicla), sõtkas (Bucephala clangula), suurrüdi (Calidris canutus), naerukajakas (Chroicocephalus ridibundus), aul (Clangula hyemalis), kühmnokk-luik (Cygnus olor), lauk (Fulica atra), kalakajakas (Larus canus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), viupart (Mareca penelope), rääkspart (Mareca strepera), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), plüü (Pluvialis squatarola), tuttpütt (Podiceps cristatus), rooruik (Rallus aquaticus), hahk (Somateria mollissima), luitsnokk-part (Spatula clypeata), rägapart (Spatula querquedula), tumetilder (Tringa erythropus), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus), kivirullija (Arenaria interpres), plütt (Calidris falcinellus), liivatüll (Charadrius hiaticula) ja hänilane (Motacilla flava (flava)); 6) kaitsealuseid taime-, seene- ja loomaliike ning nende elupaiku: need liigid on mõru kivipuravik (Caloboletus radicans), meri-pungsammal (Bryum marratii), müür-raunjalg (Asplenium ruta-muraria), pruun raunjalg (Asplenium trichomanes), kõre (Bufo calamita), rabakonn (Rana arvalis), rohekas õõskeel (Coeloglossum viride), soohiilakas (Liparis loeselii), täpiline sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata cruenta), aasnelk (Dianthus superbus), põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssoni), hall soolmalts (Halimione pedunculata), pisikannike (Viola pumila), harilik muguljuur (Herminium monorchis), veelendlane (Myotis daubentonii), nattereri lendlane (Myotis nattereri), suurvidevlane (Nyctalus noctula), kärbesõis (Ophrys insectifera), pruun-suurkõrv (Plecotus auritus), pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii), kääbus-nahkhiir (Pipistrellus pipistrellus), jumalakäpp (Orchis mascula), tõmmu käpp var. aestivalis (Orchis ustulata var. aestivalis) ja rand-soodahein (Suaeda maritima); 7) kaitsealale jäävaid parke ja kaitstavaid looduse üksikobjekte.
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiLääne maakond, Haapsalu linn, Haeska küla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Kiideva küla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Koidu küla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Puiatu küla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Puise küla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Põgari-Sassi küla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Saardu küla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Sinalepa küla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Tuuru küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Allikotsa küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kabeli küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Keravere küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Keskküla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Keskvere küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kurevere küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Laiküla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Liivaküla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Männiku küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Oonga küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Rannajõe küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Rõude küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Tammiku küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Tuka küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Esivere küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Keemu küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kelu küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kirbla küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kirikuküla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kloostri küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kõera küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Laulepa küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lautna küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Liustemäe küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Matsalu küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Meelva küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Metsküla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Mõisaküla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Pagasi küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Penijõe küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Petaaluse küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Poanse küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Rannu küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Rooglaiu küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Saastna küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Salevere küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Seli küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Ullaste küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Võigaste küla
Pildid: peida ,kuva
Viita loopealne Foto: 17.08.2000 Uudo Timm
Kirbla astang Foto: 29.06.2000 U.Timm
Kasari üleujutus Foto:29.04.2001 U.Timm
Salevere puisniit foto:01.07.2000 U.Timm
Rannakarjamaa Foto: aug. 2002 Kaire Sirel
Suitsu jõe luht Foto: 17.08.2000 Uudo Timm
Metskits Saastnal Foto: 29.04.2001 Uudo Timm
Salevere Salumägi foto:01.07.2000 U.Timm
Salevere salumägi Läänemaa Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Eesti Metsakorrladuskeskus. 1988
Rannaniidu taastamine, PKÜ talgud Kumari laiul
Kumari laid silmapiiril
Niidurüdi Kumari laiul
Vaade Kasari luhale Kloostri tornist
Salevere Salumäe loodusrajal
Vaade Kasari luhale Suitsu tornist
Avatud vaade kiviaiale, PKÜ talgud Kumari laiul
Matsalu LK logo Kasari maanteesilla lähistel
Looduskaitseala tähis Kumari laiul
Vaade Kasari luhale Kloostri tornist
Matsalu LK keskus Penijõel
Kloostri torni infotahvel
Vaade Kasari luhale Kloostri tornist
Vaade Kasari luhale Kloostri tornist
Rannakarjamaa Saastnas
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelVäinamere loodusala EE0040002
Matsalu looduskaitseala 3EE001
Väinameri EE067
Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala RAH0000611
Väinameri 207
Väinamere linnuala EE0040001
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudHaeska - Suurerahu rand VEE3323030
Liialaiu - Puise rand VEE3320000
Matsalu laht VEE3323000
Väinameri VEE3300000
Sinalepa peakraav VEE1105900
Penijõgi VEE1117700
Matsalu lahe avaosa VEE3323010
Topi laht VEE3324000
Siimurahu rand VEE3319000
Männiku kraav VEE1118800
Raana jõgi VEE1106800
Kasari jõgi VEE1107000
Haeska peakraav VEE1106000
Saardu peakraav VEE1105800
Rannamõisa jõgi VEE1106100
Suur väin VEE3325000
Allikotsa kraav VEE1117601
Petaaluse kraav VEE1118600
Topu lahe keskosa VEE3318030
Kumari - Papilaiu meri VEE3321000
Luhakraav VEE1107005
Käära oja VEE1118900
Hiieallikas VEE4603002
Matsalu lahe keskosa VEE3323020
Kolga kraav VEE1107006
Aruoja VEE1107002
Lõpelaht VEE3318040
Tuudi jõgi VEE1117900
Teorehe järv VEE2051710
Alaküla kraav VEE1117701
Suure väina idaosa VEE3325010
Kakrarahu meri VEE3322000
Muhu väin VEE3312000
Nimi teadmata VEE4602900
Kummisoon VEE1107003
Salme soon VEE1118700
Matsalu lahe siseosa VEE3323040
Rägina jõgi / Rägina peakraav VEE1106500
Suur väina lääneosa VEE3325030
Rõude jõgi VEE1106900
Tuka kraav VEE1500003
Liivi jõgi VEE1116600
Kiisaoja VEE1117600
Topu laht VEE3318000
Asub saarel (saartel)Härjamaa
nimetu
nimetu
nimetu
Oorahu
Tondirahu
nimetu
nimetu
Papilaid
Silmarahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Kolmenasv
nimetu
Salarahu
Suurrahu
Mustarahu
nimetu
Koharahu
nimetu
nimetu
nimetu
Tagarahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Merikajakarahu
Esirahu
nimetu
Räimerahu
nimetu
nimetu
Hanemaa
Kakrarahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Tiirurahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Suurrahu
Väike Munarahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Papirahu
nimetu
Mustarahu
Pudurahu
nimetu
nimetu
nimetu
Sipelgarahu
Väike Härjamaa
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Valgerahu
Paljarahu
nimetu
nimetu
nimetu
Unnikarahu
Väikerahu
Munarahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Siimurahu
nimetu
Liia saar
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Kumari saar
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Väike Kakrarahu
nimetu
nimetu
Väike Siimurahu
nimetu
Tauksi saar
nimetu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksPlecotus auritus (pruun-suurkõrv)
Emberiza hortulana (põldtsiitsitaja)
Anser anser (hallhani)
Eptesicus nilssonii (põhja-nahkhiir)
Bubo bubo (kassikakk)
Mergellus albellus (väikekoskel)
Cottus gobio (võldas)
Aythya fuligula (tuttvart)
Limosa lapponica (vöötsaba-vigle)
Calidris canutus (suurrisla)
Pipistrellus nathusii (pargi-nahkhiir)
Branta leucopsis (valgepõsk-lagle)
Euphydryas aurinia (teelehe-mosaiikliblikas)
Branta bernicla (mustlagle)
Calidris falcinellus (plütt)
Lutra lutra (saarmas)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Cobitis taenia (hink)
Thalasseus sandvicensis (tutt-tiir)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Melanitta nigra (mustvaeras)
Anas acuta (soopart)
Recurvirostra avosetta (naaskelnokk)
Motacilla flava (hänilane)
Larus fuscus fuscus (tõmmukajakas)
Orchis mascula (jumalakäpp)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Rallus aquaticus (rooruik)
Anser albifrons (suur-laukhani)
Herminium monorchis (harilik muguljuur)
Botaurus stellaris (hüüp)
Orchis ustulata var. aestivalis (tõmmu käpp (var. aestivalis))
Asplenium trichomanes (pruun raunjalg)
Somateria mollissima (hahk)
Myotis daubentonii (veelendlane)
Aythya marila (merivart)
Hydrocoloeus minutus (väikekajakas)
Mergus serrator (rohukoskel)
Myotis dasycneme (tiigilendlane)
Bryum marratii (meri-pungsammal)
Mareca strepera (rääkspart)
Larus canus (kalakajakas)
Bucephala clangula (sõtkas)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Sternula albifrons (väiketiir)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Viola pumila (pisikannike)
Tringa erythropus (tumetilder)
Fulica atra (lauk)
Anas crecca (piilpart)
Dicranum viride (roheline kaksikhammas)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Coeloglossum viride (rohekas õõskeel)
Mergus merganser (jääkoskel)
Crex crex (rukkirääk)
Anser fabalis (rabahani)
Pluvialis squatarola (plüü)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Suaeda maritima (rand-soodahein)
Caloboletus radicans (mõru kivipuravik)
Hydroprogne caspia (räusk)
Gavia stellata (punakurk-kaur)
Pipistrellus pipistrellus (kääbus-nahkhiir)
Asplenium ruta-muraria (müür-raunjalg)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Charadrius hiaticula (liivatüll)
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta (täpiline sõrmkäpp)
Melanitta fusca (tõmmuvaeras)
Clangula hyemalis (aul)
Aythya ferina (punapea-vart)
Halimione pedunculata (hall soolmalts)
Spatula querquedula (rägapart)
Spatula clypeata (luitsnokk-part)
Calidris pugnax (tutkas)
Ciconia ciconia (valge-toonekurg)
Anser erythropus (väike-laukhani)
Misgurnus fossilis (vingerjas)
Rana arvalis (rabakonn)
Halichoerus grypus (hallhüljes)
Bufo calamita (kõre)
Angelica palustris (emaputk)
Unio crassus (paksukojaline jõekarp)
Cygnus cygnus (laululuik)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Podiceps cristatus (tuttpütt)
Lyrurus tetrix (teder)
Dianthus superbus (aasnelk)
Gavia arctica (järvekaur)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Lampetra fluviatilis (jõesilm)
Circus cyaneus (välja-loorkull)
Arenaria interpres (kivirullija)
Grus grus (sookurg)
Zapornia parva (väikehuik)
Chroicocephalus ridibundus (naerukajakas)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Porzana porzana (täpikhuik)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Myotis nattereri (nattereri lendlane)
Sterna paradisaea (randtiir)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Phoca hispida botnica (läänemere viiger)
Ophrys insectifera (kärbesõis)
Chlidonias niger (mustviires)
Mareca penelope (viupart)
Gallinago media (rohunepp)
Nyctalus noctula (suurvidevlane)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidMatsalu RP, Kloostri skv. (KLO1100245)
Matsalu RP, Mõisaküla skv. (KLO1100251)
Matsalu RP, Saardo skv. (KLO1100257)
Lõpre tamm (KLO4000388)
Matsalu RP, Sauemere skv. (KLO1100261)
Matsalu RP, Matsalu lahe vabavee skv. (KLO1100339)
Matsalu RP, Metsküla-Pagaranna rannikuvee skv. (KLO1100250)
Matsalu RP, Puise ranna skv. (KLO1102052)
Matsalu RP, Väinamere idapoolne skv. (KLO1102051)
Matsalu RP, Kirikuküla skv. (KLO1100244)
Matsalu RP, Puise skv. (KLO1100255)
Matsalu RP, Lubjaahjumäe skv. (KLO1100246)
Matsalu RP, Suur-Härjamaa loodusreservaat (KLO1100264)
Matsalu RP, Tondirahu loodusreservaat (KLO1100265)
Matsalu RP, Haeska skv. (KLO1100274)
Matsalu RP, Porimäe skv. (KLO1100254)
Matsalu RP, Viita skv. (KLO1100268)
Matsalu RP, Jõgede skv. (KLO1100242)
Kägi pirnipuud; (J. Kägi poolt aretatud pirnipuud 45 tk) (KLO4000617)
Matsalu RP, Hanemaa loodusreservaat (KLO1100241)
Matsalu RP, Papirahu loodusreservaat (KLO1100253)
Matsalu RP, Matsalu pv. (KLO1100749)
Matsalu RP, Suitsu skv. (KLO1100263)
Matsalu RP, Põgari skv. (KLO1100256)
Matsalu RP, Keravere skv. (KLO1100273)
Matsalu RP, Matsalu metsa skv. (KLO1100247)
Matsalu RP, Salevere skv. (KLO1100259)
Matsalu RP, Võigaste skv. (KLO1100269)
Matsalu RP, Ruubalahe skv. (KLO1102041)
Matsalu RP, Väinamere saarte skv. (KLO1100271)
Matsalu RP, Matsalu siselahe ja roostike skv. (KLO1100249)
Matsalu RP, Väinamere vabavee skv. (KLO1100272)
Matsalu RP, Sipelgarahu loodusreservaat (KLO1100262)
Matsalu RP, Salmi sopi skv. (KLO1100260)
Matsalu RP, Topi lahe skv. (KLO1100266)
Matsalu RP, Valgerahu loodusreservaat (KLO1100267)
Matsalu RP, Väike-Härjamaa loodusreservaat (KLO1100270)
Pirnipuud (KLO4000232)
Matsalu RP, "Kalatee" skv. (KLO1100338)
Matsalu RP, Allika skv. (KLO1100240)
Matsalu RP, Haeska-Saardo rannikuvee skv. (KLO1100337)
Matsalu RP, Kasari luha ja rannaniitude skv. (KLO1100243)
Matsalu RP, Matsalu parkmetsa skv. (KLO1100248)
Näärikivid 3 rahnu (KLO4000963)
Matsalu RP, Parkide pv. (KLO1102034)
Suitsu tammed (19 tk) (KLO4001350)
Matsalu RP, Kurevere skv. (KLO1102038)
Matsalu RP, Neidsaare skv. (KLO1100252)
Matsalu RP, Saastna skv. (KLO1100258)
Matsalu mõisa park (KLO1200521)
Karusselja pärn (KLO4000876)
Matsalu RP, Härjamaa reservaat (KLO1102035)
Matsalu RP, Tondirahu-Valgerahu reservaat (KLO1102036)
Matsalu RP, Kasari luha skv. (KLO1102037)
Matsalu RP, Laiküla skv. (KLO1102039)
Matsalu RP, Metsatuka skv. (KLO1102055)
Matsalu RP, Puise metsa skv. (KLO1102045)
Matsalu RP, Rannikumere skv. (KLO1102044)
Matsalu RP, Rooglaiu-Saastna skv. (KLO1102046)
Matsalu RP, Saardu metsa skv. (KLO1102047)
Matsalu RP, Saardu ranna skv. (KLO1102048)
Matsalu RP, Saarte skv. (KLO1102053)
Matsalu RP, Salmi skv. (KLO1102049)
Matsalu RP, Siselahe skv. (KLO1102054)
Matsalu RP, Teorehe skv. (KLO1102040)
Matsalu RP, Välislahe skv. (KLO1102043)
Matsalu RP, Topu lahe skv. (KLO1102042)
Matsalu RP, Väinamere läänepoolne skv. (KLO1102050)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 17. märtsi 2023. a määruse nr 34 "Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2023. a määrus nr 34 "Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskiri"
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 17. augusti 2006. a määrus nr 188 Määruste kehtetuks tunnistamine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 321 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 "Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht" (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 "Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht" (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht
Seotud dokument Keskkonnaministri 29. juuni 2004. a määrus nr 79 Matsalu Rahvuspargi Administratsiooni põhimäärus (kehtetu)
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi 26. aprilli 2004. a otsusega nr 620 LOODUSKAITSESEADUS
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 27. mai 2003. a korraldus nr 336-k Maamaksu korrigeerimine Matsalu looduskaitsealal
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2003. a määrus nr 56 Lennupiirangud
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2001. a määrus nr 395 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine
Seotud dokument Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määrus nr 50 Matsalu Looduskaitseala Administratsiooni põhimäärus (kehtetu)
Seotud dokument VV 14. oktoobri 1999. a määrus nr 310 Vabariigi Valitsuse 5. mai 1997. a määruse nr 94 "Matsalu looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine (kehtetu)
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 "Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine"
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine
Seotud dokument Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst)
Seotud dokument VV 05. mai 1997. a määrus nr 94 Matsalu looduskaitseala kaitse--eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokument Keskkonnaministri määrus nr 25 Püügikitsenduste kehtestamine harrastuslikul kalapüügil kalavarade kaitseks Matsalu looduskaitsealal
Seotud dokumentENSV MN määrus nr 562 Abinõude kohta rahvusvahelise tähtsusega Matsalu märgala ja Matsalu riikliku looduskaitseala edasiseks arendamiseks
Seotud dokumentENSV MN määrus 9. juunist 1976. a. nr. 281 2. veebruaril 1971.a sõlmitud "Peamiselt veelindude pesitsuskohtadena rahvusvahelist tähtsust omavate märgalade konventsioonist" tulenevate nõukogude poole kohustuste täitmise tagamise abinõude kohta
Seotud dokumentENSV MN määrus nr 182 Matsalu riikliku looduskaitseala piiride ja põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokumentENSV MN määrus nr 277 Matsalu, Nigula, Vaika ja Viidumäe riiklike looduskaitsealade piiride ja põhimääruste kinnitamisest
Seotud dokumentENSV MN määrus 11. juulist 1957. a. nr. 242 Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s
Seotud dokumentMatsalu lahe vabariiklikuks keelupiirkonnaks kuulutamise kohta Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrus 3.08.1946 nr 631
Seotud dokumentLooduskaitse alla võetud tervismuda-aladelt tervismuda võtmise lubade andmise ja lubade eest tasu võtmise kohta Sotsiaalministri otsus 20. maist 1940
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse otsus 19. maist 1939 veekogude looduskaitse alla võtmise kohta.
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Matsalu rahvuspargi, Rajametsa hoiuala, Haeska hoiuala ja Puiatu merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Matsalu rahvuspargi, Rajametsa hoiuala, Haeska hoiuala ja Puiatu merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava
KaitsekorralduskavaMatsalu märgala kaitsekorralduskava