Liikide andmete kuvamine

Liik: Cottus gobio (võldas)Väljad: peida ,kuva
TüüpKaitsealune liik
Nimi ladina kCottus gobio
Nimi eesti kvõldas
Nimi inglise kBullhead
RühmKalad
KaitsekategooriaIII kategooria
KirjeldusHarilik võldas (Cottus gobio) on Eestis III kategooria kaitsealune liik ja kuulub EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisasse. Eesti punase raamatu andmetel on liiki hinnatud ohuväliseks. Eestis on võldast leitud mandriosas 80 jõest ja ojast ning kümmekonnast järvest. Puudub Hiiumaa ja väiksemate saarte veekogudes. Levinud ka rannikumeres, arvukam Väinameres. Öise eluviisiga võldas vajab eluks kruusast-kivist põhja ja jahedat hapnikurikast vett („Eesti kalad”, Tiit Hunt 2012).
Direktiivi lisadLoodusdirektiivi lisa II
Liigi ohustatuse hinnang5. Ohulähedane (30.03.2019)
Ohutegurite kirjeldusVeekogu füüsilise kvaliteedi halvenemine. * Veekogu füüsiline ümberkujundamine, sh loodusliku kaldaala modifitseerimine, setete struktuuri muutmine, põhjasubstraadi eemaldamine või asendamine (sh tuuleparkide ja sadamate rajamine). * Vooluveekogude kanaliseerimine, õgvendamine. * Maaparandustööd valgalal ja eesvooludel (tekib settekoormus allavoolu asuvates veekogu osades). * Veetasapinna alandamine. * Elupaikade kadu vooluveekogu paisutamisel (pms kiirevooluliste kivise-kruusase põhjaga lõikude kadu paisutusala ulatuses) ja jõepõhja mattumine setete alla. Hüdroloogilise režiimi halvenemine. * veekogude paisutamine (oht veevoolu seiskamiseks, vooluhulkade reguleerimiseks, tulvavete teke, äravoolu tsüklilisus madalvee korral). * maaparandustööd vooluveekogul ja valgalal (suurvee kiire äravool, minimaalsete vooluhulkade väiksus madalveeperioodil). Levikutõkked - elujõulise asurkonna jaotumine mitmeks isoleeritud vähemarvukaks ja nõrgemaks alamasurkonnaks, hävinud alamasurkonnad iseseisvalt ei taastu, liigi levila ei laiene. Veekvaliteedi halvenemine. * Antropogeenne eutrofeerumine (toiteainete sissekanne veekogusse, sh ebaõige väetamisrežiim ja puudulik heitvete puhastus, sette suspenseerimine). * Reostus antropogeenset päritolu ohtlike ainetega mis on kaladele otseselt kahjulikud või toiduahelat ja elukeskkonda mõjutades kaudse negatiivse mõjuga. * Vee füüsikalis-keemiliste omaduste hälbimine tavapärasest (nt veetemperatuur, pH, hapnikusisaldus, looduslikku päritolu toksilise mõjuga ained). Otsesed füüsilised mõjud. * Turbiinide, pumpade jms veekasutuse poolt tekitatud suremus. * Veealused lõhkamistööd. Ebasoodsad klimaatilised tingimused/muutused. * Põud, veevaegus, veetemperatuuri ja gaasirežiimi või hüdroloogilise režiimi muutus. Looduslikud vaenlased (sh võõrliigid), haigused ja parasiidid. Looduslike asurkondade geneetilise mitmekesisuse vähenemine. Andmestiku (levik, arvukus, ohutegurid) ebapiisavus.
Seosed: peida ,kuva
Kaitsealused alad, kus on kaitse eesmärgiksKärevere looduskaitseala (KLO1000600)
Pajaka maastikukaitseala (KLO1000328)
Peetri jõe maastikukaitseala (KLO1000173)
Pirita jõe hoiuala (KLO2000005)
Kohatu hoiuala (KLO2000177)
Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala (KLO1000452)
Peetri jõe hoiuala (KLO2000075)
Avijõe hoiuala (Lääne-Viru) (KLO2000061)
Võrtsjärve hoiuala (Tartu) (KLO2000239)
Vääna jõe hoiuala (KLO2000346)
Avijõe hoiuala (Ida-Viru) (KLO2000087)
Võhandu jõe hoiuala (Põlva) (KLO2000021)
Alam-Pedja looduskaitseala (KLO1000455)
Piusa jõe hoiuala (KLO2000076)
Lahepera hoiuala (KLO2000237)
Väinamere hoiuala (Läänemaa) (KLO2000241)
Ihamaru looduskaitseala (KLO1000140)
Reiu jõe hoiuala (KLO2000294)
Käntu-Kastja hoiuala (Rapla) (KLO2000182)
Väinamere hoiuala (Hiiu) (KLO2000340)
Türi maastikukaitseala (KLO1000614)
Endla looduskaitseala (KLO1000174)
Peipsiveere looduskaitseala (KLO1000624)
Alutaguse rahvuspark (KLO1000669)
Vasalemma jõe hoiuala (KLO2000007)
Vaidva jõe hoiuala (KLO2000083)
Kuivajõe hoiuala (KLO2000347)
Saarjõe maastikukaitseala (KLO1000254)
Pärnu jõe hoiuala (Pärnu) (KLO2000293)
Karujärve hoiuala (KLO2000209)
Purtsi jõe hoiuala (KLO2000109)
Võrtsjärve hoiuala (Valga) (KLO2000172)
Narva jõe alamjooksu hoiuala (KLO2000089)
Matsalu rahvuspark (KLO1000300)
Hilba jõe hoiuala (KLO2000009)
Mõisamõtsa looduskaitseala (KLO1000172)
Konuvere hoiuala (KLO2000178)
Preedi jõe hoiuala (KLO2000024)
Pärlijõe hoiuala (KLO2000078)
Ropka-Ihaste looduskaitseala (KLO1000633)
Sulu hoiuala (KLO2000200)
Jägala jõe hoiuala (KLO2000001)
Koiva-Mustjõe maastikukaitseala (KLO1000308)
Lahemaa rahvuspark (KLO1000511)
Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala (KLO1000202)
Nõva looduskaitseala (KLO1000660)
Selja jõe maastikukaitseala (KLO1000179)
Mahtra looduskaitseala (KLO1000577)
Võrtsjärve hoiuala (Viljandi) (KLO2000173)
Prandi looduskaitseala (KLO1000326)
Tilleoru maastikukaitseala (KLO1000630)
Navesti hoiuala (KLO2000281)
Eoste hoiuala (KLO2000122)
Kunda jõe hoiuala (KLO2000063)
Paeküla hoiuala (KLO2000189)
Pikkoja alamjooksu hoiuala (KLO2000004)
Pärnu jõe hoiuala (Järva) (KLO2000025)
Võlingi oja hoiuala (KLO2000026)
Ahja jõe hoiuala (KLO2000027)
Käntu-Kastja hoiuala (Läänemaa) (KLO2000257)
Soomaa rahvuspark (KLO1000269)
Võhandu jõe hoiuala (Võru) (KLO2000084)
Valgejõe hoiuala (KLO2000006)
Piusa-Võmmorski hoiuala (Põlva) (KLO2000126)
Pirita jõeoru maastikukaitseala (KLO1000216)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Merestrateegia seire ja andmekogumise programmi uuendamine: Eesti mereala seire ja andmekogumise programm perioodiks 2021-2026