Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Puhtu-Laelatu looduskaitseala (KLO1000176)Väljad: peida ,kuva
NimiPuhtu-Laelatu looduskaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000176
Ala staatuskaitsealune
Tüüplooduskaitseala
Maismaa pindala (ha)1017,8
Siseveekogude pindala (ha)206,5
On maksusoodustusJah
IseloomustusPuhtu-Laelatu looduskaitseala asub Läänemaal Hanila vallas. 1939. a-l võeti kaitse alla Puhtu poolsaar ning loodi Virtsu-Puhtu tervisemuda ala. 1959. a-l loodi Virtsu-Laelatu-Puhtu botaanilis-zooloogiline keeluala. (osadel andmetel juba 1957, aga seal aktis juttu vaid Puhtu keelualast. Puhtu ps juba 1939-st kaitse all) Oma praegustes piirides alates 2003. a-st. Põhieesmärk on looduslike ja poollooduslike koosluste ning sealse vee- ja rannikulinnustiku elupaikade kaitse. Rannik on liigestatud madalate merelahtedega ning väikeste laidudega. Ranna ääres levivad roostikud ja rannarohumaad, sisemaa poole minnes tulevad puisniidud, kadastikud ja metsad. Kaitseala on oluline mitmete linnuliikide rändel. 1953. a-l loodi Puhtusse ornitoloogiajaam. Kaitseala üks silmapaistvamaid kooslusi on Laelatu puisniit. Tegu on väga liigirikka puisniiduga (> 400 soontaime ja 30 samblaliiki). Samuti kasvab seal rohkelt kaitstavaid taimi, esindatud on 2/3 Eestis kasvavatest orhideedest. Tähelepanu väärib ka Puhtus kasvav laialehine salumets. Kaitseala pindala on 2772,9 ha, sellest maismaad 873,2 ha.
Kaitse eesmärgi kirjeldusPuhtu-Laelatu looduskaitseala eesmärk on kaitsta, taastada ja säilitada:
1) eluslooduse mitmekesisust, looduslikke ja poollooduslikke kooslusi, kaitsealuseid liike, rahvusvahelise tähtsusega veelindude rändepeatuspaiku, vee- ja rannikulinnustiku pesitsus-, sulgimis- ja toitumisalasid;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on liivased ja mudased pagurannad (1140)3, rannikulõukad (1150*), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ja laiud (1620), rannaniidud (1630*), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210*), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), lood (alvarid) (6280*), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530*), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210*), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020*), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);
3) liike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ET L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas, ja nende elupaiku. Need liigid on hüüp (Botaurus stellaris), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), väikeluik (Cygnus columbianus), laululuik (Cygnus cygnus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), nõmmelõoke (Lullula arborea), luha-sinirind (Luscinia svecica cyanecula), väikekoskel (Mergus albellus), tutkas (Philomachus pugnax), täpikhuik (Porzana porzana), väiketiir (Sterna albifrons), jõgitiir (Sterna hirundo), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), randtiir (Sterna paradisaea), händkakk (Strix uralensis) ja vööt-põõsalind (Sylvia nisoria);
4) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liike ja nende elupaiku. Need liigid on emaputk (Angelica palustris), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior), väike pisitigu (Vertigo genesii) ja luha-pisitigu (Vertigo geyeri);
5) ohustatud ja haruldasi taimeliike ning nende elupaiku. Need liigid on randtarn (Carex extensa), valge tolmpea (Cephalanthera longifolia), punane tolmpea (Cephalanthera rubra), rohekas õõskeel (Coeloglossum viride), Ruthe sõrmkäpp (Dactylorhiza ruthei), harilik muguljuur (Herminium monorchis), vahelmine näkirohi (Najas marina subsp. intermedia), kärbesõis (Ophrys insectifera), tõmmu käpp (Orchis ustulata), liht-randpung (Samolus valerandii) ja kõrge kannike (Viola elatior);
6) kaitsealuseid linnuliike, kahepaiksete ja käsitiivaliste liike ning nende elupaiku. Need liigid on lindudest merivart (Aythya marila haudeasurkond), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), liivatüll (Charadrius hiaticula), õõnetuvi (Columba oenas), väike-kirjurähn (Dendrocopos minor), väänkael (Jynx torquilla), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), hänilane (Motacilla flava), suurkoovitaja (Numenius arquata), rooruik (Rallus aquaticus), kodukakk (Strix aluco), ristpart (Tadorna tadorna) ja punajalg-tilder (Tringa totanus); kahepaiksetest rabakonn (Rana arvalis) ning käsitiivalistest põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii), tiigilendlane (Myotis dasycneme), veelendlane (Myotis daubentoni), pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii) ja suurkõrv (Plecotus auritus).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiPärnu maakond, Lääneranna vald, Hanila küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Muriste küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Pivarootsi küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Rame küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Virtsu alevik
Pildid: peida ,kuva
Vaade Puhtu laiu läänekaldale lõunast Foto: H. Schultz Eesti Loodus 1/1936
Virtsu tammi ehitus
Virtsu raudteetamm. (Vaade Virtsust Laelatu poole). Foto raamatust "Eesti kitsarööpmelised raudteed 1896-1996"
Virtsu raudteetammi ehitus 1930. aastal. (Vaade Laelatust Virtsu poole). Fotod Hanila Muuseumi kogust
Kühmnokk-luiged Rame lahel Foto:21.09.2000 U.Timm
Virtsu raudteetamm
Laelatu, kuldking Foto:07.06.1999 U.Timm
Valgeselg-kirjurähn Puhtus Foto: 22.09.2000 Uudo Timm
Susla Virtsu tammil
Puhtu mets foto:22.09.1999 U.Timm
Pivarootsi kadastik
Puhtulaid
Laelatu puisniit
Puhtu mets
Laelatu keskus
Puhtu rand
rannaniidu niitmine Puhtu poolsaarel
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelVäinameri EE067
Väinameri 207
Puhtu-Laelatu-Nehatu 3EE008
Väinamere linnuala EE0040001
Väinamere loodusala EE0040002
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudMuriste rand VEE3428000
Liivi lahe avaosa VEE3400100
Kasse laht VEE2062810
Rame lahe lõunaosa VEE3426010
Suur väina lääneosa VEE3325030
Hanila oja VEE1119100
Liivi laht VEE3400000
Uustalu kraav VEE1119200
Ännikse laht VEE2062830
Nimi teadmata VEE2062840
Suure väina idaosa VEE3325010
Mõisalaht VEE2062820
Leetsilm VEE1500015
Uuluti laiu - Puhtulaiu rand VEE3425000
Kurevere kraav VEE1500016
Vanaluubilaht VEE3426030
Ruilõpp VEE3427000
Rame lahe siseosa VEE3426020
Viire kurk VEE3325040
Asub saarel (saartel)nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Maielaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Lammaslaid
nimetu
nimetu
Plokilaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Laususäär
nimetu
nimetu
Uulutilaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Ahessäär
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Ruilaid
nimetu
Pihlalaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Paljaslaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Kibissäär
Kõbajalaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Kingissepalaid
nimetu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksHerminium monorchis (harilik muguljuur)
Botaurus stellaris (hüüp)
Angelica palustris (emaputk)
Samolus valerandi (liht-randpung)
Plecotus auritus (pruun-suurkõrv)
Cygnus cygnus (laululuik)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Eptesicus nilssonii (põhja-nahkhiir)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Mergellus albellus (väikekoskel)
Circus cyaneus (välja-loorkull)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Myotis daubentonii (veelendlane)
Aythya marila (merivart)
Cygnus columbianus (väikeluik)
Dryobates minor (väike-kirjurähn)
Pipistrellus nathusii (pargi-nahkhiir)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Branta leucopsis (valgepõsk-lagle)
Strix aluco (kodukakk)
Myotis dasycneme (tiigilendlane)
Grus grus (sookurg)
Cephalanthera longifolia (valge tolmpea)
Najas marina subsp. intermedia (vahelmine näkirohi)
Orchis ustulata (tõmmu käpp)
Luscinia svecica subsp. cyanecula (luha-sinirind)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Tadorna tadorna (ristpart)
Dactylorhiza ruthei (Ruthe sõrmkäpp)
Vertigo angustior (vasakkeermene pisitigu)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Cephalanthera rubra (punane tolmpea)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Thalasseus sandvicensis (tutt-tiir)
Porzana porzana (täpikhuik)
Columba oenas (õõnetuvi)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Sterna paradisaea (randtiir)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Charadrius hiaticula (liivatüll)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Viola elatior (kõrge kannike)
Melanitta fusca (tõmmuvaeras)
Sternula albifrons (väiketiir)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Vertigo (Vertigo) genesii (väike pisitigu)
Jynx torquilla (väänkael)
Vertigo geyeri (luha-pisitigu)
Motacilla flava (hänilane)
Rallus aquaticus (rooruik)
Ophrys insectifera (kärbesõis)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Calidris pugnax (tutkas)
Strix uralensis (händkakk)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Coeloglossum viride (rohekas õõskeel)
Carex extensa (randtarn)
Rana arvalis (rabakonn)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidPuhtu-Laelatu LKA, Rame lahe laidude skv. (KLO1100139)
Puhtu-Laelatu LKA, Puhtu-Laelatu pv. (KLO1100235)
Puhtu-Laelatu LKA, Kõbaja laidude skv. (KLO1100143)
Puhtu-Laelatu LKA, Laelatu skv. (KLO1101708)
Puhtu-Laelatu LKA, Kasse skv. (KLO1100234)
Puhtu-Laelatu LKA, Ruilaiu skv. (KLO1100138)
Puhtu-Laelatu LKA, Mõisa lahe laidude skv. (KLO1100140)
Puhtu-Laelatu LKA, Ulluta skv. (KLO1100137)
Puhtu-Laelatu LKA, Rame skv. (KLO1101709)
Puhtu-Laelatu LKA, Pivarootsi pv. (KLO1101711)
Puhtu-Laelatu LKA, Puhtu skv. (KLO1101710)
Puhtu mänd (KLO4001348)
Puhtu tamm (KLO4001349)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentSeletuskiri: Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 2017. a määrus nr 153 "Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitse-eeskiri"
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 2017. a määrus nr 153 "Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitse-eeskiri"
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 321 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 "Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht" (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 "Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht" (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003. a korraldus nr 320-k Maamaksu korrigeerimine Puhtu-Laelatu looduskaitsealal
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 13. mai 2003. a määrus nr 150 Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määruse nr 18 «Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitse-eeskiri» muutmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määrus nr 18 Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokument Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitse-eeskiri (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 4. märtsi 1997. a. määrus nr. 48 Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni täitmise riikliku programmi kinnitamine
Seotud dokumentENSV MN. määrus nr. 497 Looduskaitsealade edasise väljaarendamise kohta
Seotud dokumentENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 36 Keelualade kaitse korraldamise eeskirjade kinnitamisest
Seotud dokumentENSV MN määrus nr 119 Riikliku maastikuliste, geoloogiliste, botaanilis-zooloogiliste, botaaniliste, ja ornitoloogiliste keelualade ja nende piiride kinnitamisest ENSV T 1959, 20, 107
Seotud dokumentENSV MN määrus 11. juulist 1957. a. nr. 242 Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse otsus 19. maist 1939 veekogude looduskaitse alla võtmise kohta.
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse otsus 27. jaanuarist 1939 maa-ala looduskaitse alla võtmise kohta. (63)
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
KaitsekorralduskavaPuhtu-Laelatu looduskaitseala ja Rame hoiuala kaitsekorralduskava 2014-2023
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava