Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Mullutu-Loode looduskaitseala (KLO1000739)Väljad: peida ,kuva
NimiMullutu-Loode looduskaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000739
Ala staatuskaitsealune
Tüüplooduskaitseala
Maismaa pindala (ha)4805,9
Siseveekogude pindala (ha)1186,4
On maksusoodustusJah
Kaitse eesmärgi kirjeldus1. Ala kaitse alla võtmine ja kaitse-eesmärk
(1) Looduskaitsealana võetakse kaitse alla Saare maakonnas Saaremaa vallas Hirmuste, Kogula, Kõrkküla, Laheküla, Mullutu, Mändjala, Paevere, Parila, Põlluküla, Pähkla, Suur-Randvere, Tõlli, Ulje, Unimäe ja Vennati külas, Nasva alevikus ning Kuressaare linna territooriumil asuv ala, mille nimeks saab Mullutu-Loode looduskaitseala2 (edaspidi kaitseala).

(2) Kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) rannikulõukaid ja veeökosüsteeme, rahvusvahelise tähtsusega veelindude rändepeatus- ja pesitsuspaiku, looduslikke ja poollooduslikke kooslusi, kaitsealuseid liike ning nende elupaiku;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7‒50) nimetab I lisas. Need on rannikulõukad (1150*)3, rannaniidud (1630*), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), lood (alvarid) (6280*), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530*), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210*), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);
3) kaitsealuseid liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ja nende elupaiku. Need liigid on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), tiigilendlane (Myotis dasycneme), vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior) ja luha-pisitigu (Vertigo geyeri);
4) kaitsealuseid liike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas, ja nende elupaiku. Need liigid on hüüp (Botaurus stellaris), kassikakk (Bubo bubo), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull (Circus aeruginosus), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), musträhn (Dryocopus martius), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), väikekoskel (Mergus albellus), sarvikpütt (Podiceps auritus), täpikhuik (Porzana porzana), väikekajakas (Larus minutus), jõgitiir (Sterna hirundo), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix) ja randtiir (Sterna paradisaea);
5) liike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ nimetab II lisas, ja nende elupaiku. Need liigid on soopart ehk pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), hallhani ehk roohani (Anser anser), rabahani (Anser fabalis), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), sõtkas (Bucephala clangula), kühmnokk-luik (Cygnus olor), lauk (Fulica atra), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), rooruik (Rallus aquaticus), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);
6) ohustatud ja haruldasi liike ja nende elupaiku. Need liigid on väike-kirjurähn (Dendrocopus minor), apteegikaan (Hirudo medicinalis), hänilane (Motacilla flava), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), tuttpütt (Podiceps cristatus), nurmlauk (Allium vineale), varjuluste (Bromus benekenii), leht-kobartorik (Grifola frondosa), harilik muguljuur (Herminium monorchis), must seahernes (Lathyrus niger), kärbesõis (Ophrys insectifera), arukäpp (Orchis morio), tõmmu käpp (Orchis ustulata), karvane lipphernes (Oxytropis pilosa) ja roosakas puunääts (Pachykytospora tuberculosa).

(3) Kaitseala maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele seitsmeteistkümneks sihtkaitsevööndiks ja viieks piiranguvööndiks.

(4) Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid käesolevas määruses ettenähtud erisustega.
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Hirmuste küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Karida küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kogula küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn
Saare maakond, Saaremaa vald, Kõrkküla
Saare maakond, Saaremaa vald, Laheküla
Saare maakond, Saaremaa vald, Mullutu küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Mändjala küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Nasva alevik
Saare maakond, Saaremaa vald, Paevere küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Parila küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Pähkla küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Suur-Randvere küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Tõlli küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Ulje küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Unimäe küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Vennati küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelLääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala RAH0000611
Mullutu-Loode linnuala EE0040444
Mullutu-Loode loodusala EE0040443
Mullutu EE065
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudMullutu laht VEE2088610
Kärla jõgi VEE1165400
Vägara laht VEE2088620
Randvere kraav VEE1165402
Nimi teadmata VEE2087010
Nasva jõgi VEE1165300
Paadla laht VEE2086800
Mullutu kraav VEE1700023
Ärgessoo järv VEE2087700
Kaalupi laht VEE2087000
Nimi teadmata VEE4718700
Nimi teadmata VEE2088760
Pühajõgi VEE1166000
Rohuniidi kraav VEE1166301
Nimi teadmata VEE2088690
Suurlaht / Kellamäe laht VEE2088600
Irase jõgi VEE1166500
Kortsisoo oja VEE1166400
Nimi teadmata VEE2088650
Nimi teadmata VEE2088660
Kogula peakraav VEE1166300
Kuressaare laht VEE3406020
Linnulaht VEE2088700
Kalaaugu jõgi VEE1166501
Nimi teadmata VEE2088640
Nimi teadmata VEE2088630
Laidunina - Roomassaare rand VEE3406010
Kurgu VEE1165303
Asub saarel (saartel)nimetu
nimetu
nimetu
Saaremaa
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksHerminium monorchis (harilik muguljuur)
Mergus merganser (jääkoskel)
Botaurus stellaris (hüüp)
Crex crex (rukkirääk)
Oxytropis pilosa (karvane lipphernes)
Anser fabalis (rabahani)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Podiceps cristatus (tuttpütt)
Anser anser (hallhani)
Lyrurus tetrix (teder)
Bubo bubo (kassikakk)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Mergellus albellus (väikekoskel)
Grifola frondosa (leht-kobartorik)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Aythya fuligula (tuttvart)
Dryobates minor (väike-kirjurähn)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Hydrocoloeus minutus (väikekajakas)
Dryocopus martius (musträhn)
Bromus benekenii (varjuluste)
Mergus serrator (rohukoskel)
Podiceps grisegena (hallpõsk-pütt)
Grus grus (sookurg)
Myotis dasycneme (tiigilendlane)
Orchis ustulata (tõmmu käpp)
Chroicocephalus ridibundus (naerukajakas)
Lathyrus niger (must seahernes)
Allium vineale (nurmlauk)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Mareca strepera (rääkspart)
Vertigo angustior (vasakkeermene pisitigu)
Bucephala clangula (sõtkas)
Porzana porzana (täpikhuik)
Sterna paradisaea (randtiir)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Orchis morio (arukäpp)
Hirudo medicinalis (apteegikaan)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Fulica cristata (sagarlauk)
Fulica atra (lauk)
Anas acuta (soopart)
Aythya ferina (punapea-vart)
Anas crecca (piilpart)
Vertigo geyeri (luha-pisitigu)
Motacilla flava (hänilane)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Anser fabalis fabalis (rabahani)
Ophrys insectifera (kärbesõis)
Rallus aquaticus (rooruik)
Spatula querquedula (rägapart)
Chlidonias niger (mustviires)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Spatula clypeata (luitsnokk-part)
Mareca penelope (viupart)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidMullutu-Loode LKA, Vägara skv. (KLO1101964)
Mullutu-Loode LKA, Linnulahe skv. (KLO1101961)
Mullutu-Loode LKA, Loode skv. (KLO1101968)
Mullutu-Loode LKA, Ärgessoo skv. (KLO1101969)
Mullutu-Loode LKA, Vennati skv. (KLO1101956)
Mullutu-Loode LKA, Padura skv. (KLO1101958)
Mullutu-Loode LKA, Mullutu skv. (KLO1101960)
Mullutu-Loode LKA, Suurlahe skv. (KLO1101962)
Mullutu-Loode LKA, Tammiku skv. (KLO1101967)
Mullutu-Loode LKA, Nasva skv. (KLO1101971)
Mullutu-Loode LKA, Mudamaardla pv. (KLO1101952)
Mullutu-Loode LKA, Laheküla pv. (KLO1101953)
Mullutu-Loode LKA, Pühajõe skv. (KLO1101959)
Mullutu-Loode LKA, Laheääre skv. (KLO1101963)
Mullutu-Loode LKA, Ulje pv. (KLO1101966)
Mullutu-Loode LKA, Kerguse pv. (KLO1101950)
Mullutu-Loode LKA, Parila skv. (KLO1101955)
Mullutu-Loode LKA, Kaalupi skv. (KLO1101954)
Mullutu-Loode LKA, Vennati metsa skv. (KLO1101957)
Mullutu-Loode LKA, Unimäe skv. (KLO1101965)
Mullutu-Loode LKA, Nasva pv. (KLO1101970)
Mullutu-Loode LKA, Loode tammiku skv. (KLO1101951)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Seletuskiri Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2021. a määrusele nr 37 "Mullutu-Loode looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 16. aprill 2021. a määrus nr 36 "Mullutu-Loode looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"