Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1991.03.27 Seadus Lahemaa Rahvuspargi kohtaVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud27.03.1991
RekvisiitRT 1991, 13, 172
PealkiriSeadus
Lahemaa Rahvuspargi kohta
Sisu

Lahemaa Rahvuspargi kohta

27. 03. 199l (RT 1991, 13, 171)

Vt. 0 27. 03. 1991 (RT 1991. 13. 172) seaduse rakendamise kohta.

§ 1. Lahemaa Rahvuspark on kompleksne riiklikku looduskaitsesüsteemi kuuluv loodus- ja pärandkultuur-

maastikuga kaitseala, millel on teaduslik, õppe-kasvatuslik, rekreatiivne ja üldkultuuriline tähtsus.

Lahemaa Rahvuspark on moodustatud arvestades Rahvusvahelise Looduskaitseliidu X peaassambleel

1969. a. vastu võetud seisukohti, et säilitada, kaitsta, uurida, ennistada ja tutvustada Eesti antud piirkonnale

iseloomulikke ning säilitamist väärivaid maastikke, ökosüsteeme, rahvuslikku kultuuripärandit ning muinsusobjekte.

§ 2. Lahemaa Rahvuspargi piiresse jääv maismaa, saared ja veeala on riikliku kaitse all. Lahemaa Rahvuspargi

reservaatides on inimtegevus, välja arvatud teadustöö, keelatud. Lahemaa Rahvuspargi muul maa- ja veealal on

inimtegevus lubatud Lahemaa Rahvuspargi eesmärkidele vastavatel tingimustel, kusjuures eelistatakse selle piirkonna

traditsioonilisi ja ökosüsteemide püsivust tagavaid tegevusalasid.

§ 3. Lahemaa Rahvuspark on juriidiline isik, kelle tööd juhib direktsioon. Lahemaa Rahvuspargi arenguga seotud

põhimõtteliste küsimuste lahendamiseks moodustatakse Eesti Vabariigi Valitsuse otsusega Eesti Vabariigi Keskkon-

naministeeriumi, Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi ning Harju Maavalitsuse ja Lääne-Viru Maavalitsuse

ettepaneku alusel nõuandva organiga Lahemaa Rahvuspargi Nõukogu.

§ 4. Lahemaa Rahvuspargi Põhieesmärkidest ja ülesannetest tulenev tegevus, kaitsereziimide kehtestamine ning

nende tagamise kord ja Lahemaa Rahvuspargi juhtimise korraldamine sätestatakse Eesti Vabariigi Valitsuse poolt

kinnitatava Lahemaa Rahvuspargi Põhimäärusega.

§ 5. Lahemaa Rahvuspargi tegevust reguleerib käesolev seadus, Lahemaa Rahvuspargi põhimäärus ja vastavad

rahvusvahelised lepingud. Lahemaa Rahvuspargi tegevust finantseeritakse riigieelarvest ja Lahemaa Rahvuspargi

Fondist.

§ 6. Lahemaa Rahvuspargi põhiülesanded on:

1) rahvuspargi kui looduskeskkonna fooniala ökosüsteemide uurimine, nende stabiilsuse tagamine ning kultuuripärandi

säilitamine;

2) looduskeskkonna ja loodusvarade kaitse- ja kasutusreziimide ning külastuskorra kehtestamine, järelevalve

nendest kinnipidamise üle;

3) looduskaitseline haridustöö, rahvuspargi tutvustamise korraldamine ja loodushoiu propageerimine.

§ 7. põhiülesannete täitmiseks Lahemaa Rahvuspark

1) esitab kaitsereziimidest lähtuvad tingimused looduskasutajate ja kohalike omavalitsuste vahel sõlmitavate-

le looduskeskkonna ja loodusvarade kasutamise lepingutele ja lubadele;

2) esitab vastavale organile ettevõtte asutamis- ja tegutsemisloa väljaandmisel ning maa eraldamisel kaitse-

reziimist tulenevad tingimused;

3) esitab tingimused metsade, maade, veekogude, maapõue, uluki- ja kalavarude majandamise kavadele,

nende kasutamise tehnoloogilistele skeemidele ja projektidele;

4) esitab tingimused rajatiste ehitamisele, maastikku või ehitiste välisilmet muutvatele töödele, nende lähteüles-

annetele ja projektidele;

5) esitab tingimused lepingutele kinnisvarade tehinguteks, kusjuures Lahemaa Rahvuspargil on ostu eesõigus.

§ 8. Käesoleva seaduse paragrahv 7 alusel Lahemaa Rahvuspargi esitatud tingimuste täitmine on kohustuslik.

§ 9. Lahemaa Rahvuspark võib vastavalt kehtestatud korrale

1) asutada oma ülesannete täitmiseks sihtotstarbelisi fonde ja kapitale ning osaleda rahvuspargi põhiülesannete-

ga kooskõlas olevas ettevõtluses;

2) teostada välismajanduslikke operatsioone ning olla vastavate rahvusvaheliste või välisriikide organisatsiooni-

de liige.

§ 10. Lahemaa Rahvuspargil on oma piirides riikliku looduskaitseorgani õigused ja volitused.

§ 11. Lahemaa Rahvuspark on kohustatud teostama rahvuspargi eesmärke, täitma temale pandud ülesandeid,

pidama oma tegevuse kohta arvestust ja andma aru vastavalt kehtestatud korrale. Lahemaa Rahvuspark

vastutab oma tegevuse eest Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud korras.

§ 12. Lahemaa Rahvuspargi põhimaakasutuses on reservaadid, looduskaitselise erireziimiga alad ja muu Lahemaa

Rahvupargi põhitegevuseks vajalik maa.

§13. Lahemaa Rahvuspargi reorganiseerimise ja tegevuse lõpetamise otsustab Eesti Vabariigi kõrgeim seadus-

andlik kogu.

Eesti Vabariigi seaduse

"Lahemaa Rahvuspargi kohta" rakendamisest

27. 03 1991 (RT 1991, 13, 172)

1. Kinnitada Lahemaa Rahvuspargi piir vastavalt otsuse

lisadele nr. 1 - 31.

Lisad välja jäetud.

2. Välja jäetud.

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1991_27mar_nr13_art172 (pdf, 0,3 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidLahemaa rahvuspark (KLO1000511)