Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1975.12.31 ENSV MN määrus nr.540 Lahemaa rahvuspargi põhimääruse kinnitamise kohtaVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud31.12.1975
RekvisiitENSV T 1976, 5, 42
PealkiriENSV MN määrus nr.540
Lahemaa rahvuspargi põhimääruse kinnitamise kohta
Sisu

1975

Akt nr. 137

137.

"LAHEMAA RAHVUSPARGI PÕHIMÄÄRUSE"

KINNITAMISE KOHTA

ENSV Ministrite Nõukogu määrus

31. detsembrist 1975. a. nr. 540

(ENSV Teataja 1976, nr.5, art. 42.)

1. Kinnitada juurdelisatud " Lahemaa Rahvuspargi põhimäärus"

2. (Välja jäetud kui varem väljaantud akti tühistav)

K i n n i t a t u d

Eesti NSV Ministrite Nõukogu

31.detsembri 1975.a. määrusega nr. 540

Lahemaa Rahvuspargi

p õ h i m ä ä r u s

1. Lahemaa Rahvuspark on moodustalud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 1. juuli 1971. a. määrusega nr. 300 (ENSV

Teataja 1971, nr. 26, art 285) Lahemaa Rahvuspargi territoorium on võetud riikliku kaitse alla.

I Lahemaa Rahvuspargi põhieesmärgid ja üIesanded

2. Lahemaa Rahvuspargi põhieesmärgid ja ülesanded on:

1) säilitada ja kaitsta rahvuspargi loodust, eriti suuremaid looduslikke kooslusi (metsi, soomassiive jm ), erilise

väärtusega looduslikke objekte (looalasid, kivikülve, haruldasi taime- ja loomaliike), kultuurmaastikke koos ajaloo ja

kultuurimälestistega ning etnograafilise ja arhitektuuriajaloolise väärtusega hooneid ja rajatisi:

2) organiseerida ja teha ökosüsteemide ja kultuuriväärtuste teaduslikke uuringuid, kaasates sellele tööle vastavaid

teadusasutusi ning rajada nendeks uuringuteks vajalik baas:

3) tutvustada külastajatele rahvuspargi loodust ja vaatamisväärtusi, inimese ja looduse vahekorra ajaloolist arengut

ning keskkonnakaitse aktuaalseid probleeme;

4) aidata kaasa noorte kasvatamisele, tutvustades neile kodupaiga loodust, rahva revolutsioonilist minevikku,

kultuuriväärtusi ja keskkonnakaitse probleeme;

5) säilitada pargi eri osades alasid looduslikus seisundis loodusnähtuste jälgimiseks ja looduslike protsesside

uurimiseks;

6) aidata kaasa töötajate puhkuse korraldamisele pargi selleks ettenähtud paikades.

II. Lahemaa Rahvuspargi jaotus piirkondadeks

3. Lahemaa Rahvuspargi territoorium jaguneb loodus- ja kultuurmaastikeks.

4. Loodusmaastike hulka kuuluvad loodusliku seisundi säilitanud suuremad alad, millel on teaduslik või esteetiline

väärtus ning õppealane ja kasvatuslik tähtsus.

Loodusmaastikud jagunevad:

1) reservaatideks, mis kujutavad endast erilise teadusliku väärtusega alasid, kus looduskeskkonna arenguprotsessid

kulgevad ilma inimese otsese vahelesegamiseta. Märgatavaid muutusi looduses nendel aladel võivad põhjustada ainult

loodusõnnetused, kahjurite levik, ühe puuliigi asendumine teisega puistu vananemise tõttu või muud looduslikud

protsessid. Reservaatides on keelatud igasugune majanduslik ja muu inimtegevuse välja arvatud eriloal tehtavad

teaduslikud uuringud;

2) reguleeritava kasutusega loodusmaastikeks, kus teadusliku, esteetilise või ajaloolise väärtusega ökosüsteemid on

moodustunud pikaajalise inimtegevuse mõjul ning säilivad inimese kaasabil. Ökosüsteemide säilitamiseks nendel aladel

on vajalik edasine inimtegevus, välja arvatud looduses pöördumatuid muutusi põhjustavad tööd. Reguleeritava

kasutusega loodusmaastikel tagatakse kohalike taime- ja loomaliikide säilivus. Nende alade külastamist õppe- ja

kultuurhariduslikel eesmärkidel reguleerib rahvuspargi administratsioo ning külastusi lubatakse ainult ulatuses mis ei

avalda loodusele kahjulikku mõju. Loodusmaastikel kehtestatakse looduskaitsealadele ettenähtud maakasutuse ja

looduskaitse üldleziim.

5. Rahvuspargi kultuurmaastike hulka kuuluvad inimtegevusest mõjustatavad alad, kus on ülekaalus

põllumajanduslikud kõlvikud kultuurmaastikud jagunevad:

1) majanduspiirkondadeks, kus säilitatakse ja kujundatakse rahvuspargile iseloomulikke kultuurmaastikke.

Majanduspiirkondade hulka kuuluvad põllu ja kalamajanduse ning osaliselt metsamajanduse kasutuses olevad alad.

Põllumajanduslik tootmine nendel aladel toimub vastavalt kõrgemalseisvate organite poolt kinnitatud

perspektiivplaanidele, arvestades intensiivse majandamise tänapäeva taset;

2) puhkepiirkondadeks, kus korraldatakse puhkust, majutatakse lühiajaliselt rahvuspargi külastajaid ning tagatakse

nende kultuuriline ja olmeteenindamine. Puhkepiirkonnas paiknevate asulate väljaarendamine toimub üldjuhul asutuste,

ettevõtete ja organisatsioonide summade koopereerimise teel rahvuspargi eesmärkidele ja ülesannetele vastavate

planeerimisprojektide alusel. Majandus ja puhkepiirkondades tehtavatele hoonestus- ja teistele töödele muudavad

maastiku ilmet ja looduslikku kompleksi, esitatakse kõrgendatud maastikuarhitektuurilisi nõudeid. Kultuurmaastikel

kehtestatakse maastikulistele kaitsealadele ettenähtud maakasutuse ja looduskaitse üldreziim.

6) Loodus- ja kultuurmaastikel võib lisaks sellele kehtestada erilise teadusliku, ppealase, kasvatusliku, esteetilise või

rekreatiivse väärtusega objektide ja piirkondade kaitse erireziimi.

III. Lahemaa Rahvuspargi looduse kaitse

7. Lahemaa Rahvuspargi looduse ja loodusvarade kaitse ning eri piirkondade majandustegevus toimub vastavalt

teaduslikult põhjendatud planeerimisprojektile, mis kooskõlastatakse rajooniplaneerimise projektidele ettenähtud korras

ning kinnitatakse Eesti NSV Ministrite Nõukogu poolt.

8. Planeerimisprojektis ettenähtud ülesannete täitmine on rahvuspargi territooriumil paiknevate maakasutajate ja

rahvuspargi administratsiooni kohustus. Rahvuspargi maakasutajad on kohustatud koostama vastavalt rahvuspargi

planeerimisprojektile maakorraldusprojekte, põllu- ja metsamajanduse arendamise projekte, alevike ja külade

planeerimis- ja hoonestusprojekte jne. Nimetatud projektide ja ehitusprojektide koostamise ülesanded kuuluvad

kooskõlastamisele Lahemaa Rahvuspargi administratsiooniga.

9. Lahemaa Rahvuspargis on keelatud:

1) uute tööstuskomplekside ehitamine, aiandus ja suvilakooperatiivide organiseerimine ning maavarade kaevandamine

pargi territooriumilt väljavedamiseks;

2) asjaarmastajalik jahipidamine. Metsloomade liigilist ja vanuselist koosseisu ning arvukust reguleeritakse teaduslikult

põhjendatud plaanide alusel;

3) kokkutulekute korraldamine, laagrite ja telkide püstitamine ning lõkete tegemine väljaspool selleks ettenähtud kohti

ilma rahvuspargi administratsiooni loata;

4) mootorsõidukite liiklus ja parkimine väljaspool teedevõrku või selleks ettenähtud kohti, välja arvatud majanduslike

tööde ja pargikaitse ülesannete täitmisega seotud mootorsõidukid.

10. uhtse ja koordineeritud korra tagamiseks rahvuspargi territooriumil kinnitavad ENSV Metsamajanduse ja

Looduskaitse Ministeerium, ENSV Põllumajanduse Ministeerium ning Harju ja Rakvere rajooni täitevkomitee "Lahemaa

Rahvuspargi sisekorra eeskirjad".

11. Rahvuspargi plaanipärast väljaarendamist kontrollivad ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium, Harju

ja Rakvere rajooni täitevkomitee ning rahvuspargi territooriumil paiknevate majandite ja ettevõtete kõrgemalseisvad

organid.

IV. Lahemaa Rahvuspargi juhtimine

12. Lahemaa Rahvuspargi tegevust juhib direktor vastavalt kehtivale seadusandlusele, käesolevale põhimäärusele ja

"Lahemaa Rahvuspargi sisekorra eeskirjadele".

Lahemaa Rahvuspargi direktori määrab ametisse ENSV metsamajanduse ja looduskaitse minister.

13. Lahemaa Rahvuspargi direktor:

1) juhib rahvuspargi tegevust ja kontrollib loodusvarade sihipärast kasutamist;

2) suunab ja koordineerib rahvuspargi väljaarendamist tihedas koostöös rahvuspargi territooriumil paiknevate majandite

ja ettevõtetega;

3) esitab arvamuse maakorraldusprojektide, põllu- ja metsamajanduse arendamise projektide, alevite, alevike ja külade

planeerimis- ja hoonestusprojektide ning ehitusprojektide kohta, lähtudes rahvuspargi planeerimisprojektist;

4) tutvustab õppeekskursioonidele, turismigruppidele ja puhkajatele rahvuspargi vaatamisväärsusi spetsiaalsetel

õpperadadel ning reguleerib rahvuspargi külastatavust eri piirkondades ja eri aastaaegadel;

5) vajaduse korral peatab tegevuse, mis on vastuolus rahvuspargi väljaarendamise põhiprintsiipide, kehtiva

seadusandluse ja käesoleva põhimäärusega, ning informeerib sellest vastavat täitevkomiteed, majandi või ettevõtte

kõrgemalseisvat organit ning ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumi lõpliku otsuse tegemiseks;

6) rakendab looduskaitse eeskirju või avalikku korda rikkuvate turistide ja teiste pargi külastajate suhtes kehtestatud

korras mõjutusvahendeid või abinõusid nende vastutuselevõtmiseks;

7) kasutab rahvuspargi väljaarendamisel ning pargi looduse ja loodusvarade kaitsmisel kõiki kehtivas seadusandluses,

eeskirjades ja juhistes ettenähtud õigusi.

14. Lahemaa Rahvuspargi kulud kaetakse:

1) riigieelarvest eraldatavatest vahenditest;

2) rahvuspargi fondi laekuvatest maksetest ja muudest tuludest (majandustegevusest jm).

15. Lahemaa Rahvuspargi nõuandvaks organiks on Lahemaa Rahvuspargi nõukogu, kelle koosseisu kuuluvad

rahvuspargi väljaarendamisest osavõtvate ministeeriumide ja keskasutuste ning kohalike nõukogude organite

esindajad. Nõukogu koosseisu kinnitab Eesti NSV Ministrite Nõukogu.

16. Lahemaa Rahvuspark tegutseb tihedas koostöös kohalike nõukogude organite ning pargi territooriumil paiknevate

majandite, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonidega.

17. Lahemaa Rahvuspargil on juriidilise isiku õigused, Eesti NSV riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning embleem.

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1975_31det_nr540_art42 (pdf, 0,5 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidLahemaa rahvuspark (KLO1000511)