Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1972.01.20 ENSV MN määrus nr.26 Lahemaa rahvuspargi põhimääruse kinnitamise kohtaVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud20.01.1972
RekvisiitENSV T 1972, 8, 66
PealkiriENSV MN määrus nr.26
Lahemaa rahvuspargi põhimääruse kinnitamise kohta
Sisu

1972

Akt nr. 11

"LAHEMAA RAHVUSPARGI PÕHIMÄÄRUSE"

KINNITAMISE KOHTA

ENSV Ministrite Nõukogu määrus

20. jaanuar 1972. a. nr. 26

(ENSV Teataja 1972, nr. 8, art. 66)

1. Kinnitada juurdelisatud "Lahemaa Rahvuspargi põhimäärus".

2. Laiendada Eesti NSV Ministrite Nõukogu 1. aprilli 1968. a. määrusega nr. 93 kinnitatud "Metsamajandite

looduskaitseinspektorite põhimääruse" (ENSV Teataja 1968, nr.16, art. 115) kehtivust Lahemaa Rahvuspargi

looduskaitseinspektoritele.

3. Kehtestada, et Lahemaa Rahvuspargi arhitekt allub arhitektuuri- ja ehitusküsimustes vastavalt Harju ja Rakvere

rajooni töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteedele ja ENSV Ehituskomiteele ning temal on rajooni

vanemarhitekti õigused. ENSV Ehituskomiteel kooskõlastatult Harju ja Rakvere rajooni töörahva saadikute nõukogude

täitevkomiteedega ning Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumiga töötada kolme kuu jooksul välja

käesoleva punkti rakendamise juhend.

4. Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumil kooskõlastatult Harju ja Rakvere rajooni töörahva

saadikute nõukogude täitevkomiteede ning huvitatud ministeeriumite ja keskasutustega välja töötada ja kinnitada

"Lahemaa Rahvuspargi sisekorra eeskirjad".

1972

Akt nr.11

Kinnitatud

Eesti NSV Ministrite Nõukogu

20. jaanuari 1972. a. määrusega nr. 26

Lahemaa Rahvuspargi

p õ h i m ä ä r u s

1. Lahemaa Rahvuspark on moodustatud ja võetud riikliku kaitse alla vastavalt Eesti NSV Ministrite Nõukogu 1. Juuni

1971. a. määrusele nr. 300 (ENSV Teataja 1971, nr. 26. art. 285).

2. Lahemaa Rahvuspargi eesmärgid on:

1) Kaitsta pargi loodust ja loodusvarasid, eriti maastikku koos loodus-, ajaloo-, kultuuri- ja arhitektuurimälestiste ning

etnograafiliselt ja arhitektuuriajalooliselt väärtuslike ehituskompleksidega;

2) parandada töötajate puhketingimusi ning tutvustada rahvale pargi loodust ja vaatamisväärsusi;

3) suunata pargi territooriumi majanduslikku ja puhkeotstarbelist kasutamist vastavalt selle organiseerimise ja

väljaarendamise generaalskeemile ning planeerimisprojektidele;

4) aidata kaasa looduskaitsealasele teaduslikule uurimistööle, teha looduskaitsealast propagandat ning kasvatustööd.

3. Lahemaa Rahvuspark on kasutuse ja kaitse reziimi järgi jaotatud:

1) reservaatideks, kus on keelatud igasugune majanduslik tegevus ning ehitustööd. Loa inimeste viibimiseks

reservaatides annab pargi direktor;

2) loodusmaastikeks, kus on keelatud looduses pöördumatuid muutusi esilekutsuvad tööd (maaparandus, maavarade

kaevandamine, veekogude reguleerimine jms.) Nimetatud maastikel asuvad metsad kuuluvad looduskaitsemetsade

kategooriasse. Loodusmaastike hoonestamine ja puhkemajanduslik kasutamine on piiratud ja seda reguleerib

pargi direktor;

3) hajutatud puhkepiirkondadeks, kus on piiratud ulatuses ning vastavalt rahvuspargi generaalskeemi ja käesoleva

põhimääruse nõuetele lubatud majanduslik tegevus, puhkealade väljaarendamine ja maavarade kaevandamine.

Nimetatud piirkondade metsad kuuluvad parkmetsade kategooriasse;

4) intensiivselt kasutatavateks puhkepiirkondadeks, kus on lubatud puhkemajanduslik tegevus. Neis piirkondades

tuleb ära hoida linnailmeliste asulate rajamine ja kohaldada kõrgendatud ehitusarhitektuurilisi nõudeid ehituses.

Nimetatud piirkondade metsi majandatakse parkmetsadena, pidades silmas nende tervistavate omaduste parandamist;

5) põllumajanduspiirkondadeks, kus toimub maade intensiivne majandamine. Maastiku ilmet ja looduslikku seisundit

muutvatele töödele esitatakse kõrgendatud maastikuarhitektuurilisi nõudeid. Nimetatud piirkonna metsi majandatakse I

grupi metsadena.

Lahemaa Rahvuspargi viit erinevat kasutuse ja kaitse reziimi rakendatakse pargi planeerimise ja organiseerimise

generaalskeemiga ning maa- ja metsakorraldusega kindlaksmääratud piirkondades.

4. Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide majanduslik tegevus Lahemaa Rahvuspargi territooriumil peab olema

kooskõlas käesoleva põhimääruse punktides 2 ja 3 ettenähtud eesmärkidega.

5. Lahemaa Rahvuspargis on keelatud:

1) kruusa ja liiva kaevandamine väljaveoks pargi territooriumilt:

2) maavarade kaevandamine, teede ehitamine, elektri- ja sideliinide rajamine, maparandustööd, veekogude

reguleerimine ja muud maastiku ilmet või looduslikku seisundil muutvad tööd pargi direktoriga kooskõlastamata;

3) kokkutulekute, laagrite jms. korraldamine, telkide püstitamine ja lõkete tegemine väljaspool selleks ettenähtud kohti

ilma pargi direktori loata;

4) mootorsõidukite liikumine ja parkimine väljaspool teedevõrku või selleks ettenähtud kohti, välja arvatud majanduslike,

eri- ja valveülesannete täitmisel olevad mootorsõidukid;

5) inimeste viibimine reservaatides ilma sellekohase kirjaliku loata;

6. Lahemaa Rahvuspark on juriidiline isik.

7. Lahemaa Rahvuspargi tegevust juhib direktor, kelle määrab ametisse Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse

Ministeerium. Lahemaa Rahvuspargi direktor tegutseb vastavalt kehtivale seadusandlusele ning vastutab pargi õige

väljaarendamise, kasutamise ja kaitse eest.

8. Lahemaa Rahvuspargi direktoril on õigus:

1) läbi vaadata ja kooskõlastada pargi territooriumil maavarade kaevandamise, teede ehitamise, elektri- ja sideliinide

rajamise ning maaparandustööde projekte, veekogude reguleerimise ja ehituse projekte, perspektiivplaneerimis- ning

projekteerimistöid ning jahinduse ja kalamajanduse arendamise kavasid;

2) kontrollida ja juhendada pargi loodusvarade ning territooriumi sihipärast kasutamist;

3) muuta või vajaduse korral seisma panna tegevust, mis on vastuolus kehtiva looduskaitsealase seadusandlusega või

käesoleva põhimäärusega;

4) nõuda looduskaitse eeskirju või avalikku korda rikkuvate turistide ja teiste külastajate lahkumist pargi territooriumilt;

5) reguleerida pargi territooriumi eri piirkondade kasutamise intensiivsust ja külastatavust;

6) anda kehtestatud korras välja trükiseid, asutada muuseume ja raamatukogusid ning korraldada näitusi;

7) anda oma pädevuse piires käskkirju ja teha ettekirjutisi, mis on täitmiseks kohustuslikud kõigile Lahemaa

Rahvuspargi territooriumil tegutsevatele asutustele, ettvõtetele, organisatsioonidele ja kodanikele.

9. Lahemaa Rahvuspargi kulud kaetakse:

1) riigieelarvest eraldatavatest vahenditest;

2) erivahenditest;.

3) muudest tuludest (isemajandamise alusel toimuvast tööstuslikust ja kaubanduslikust tegevusest, lepingulistest

töödest jne.).

l0. Lahemaa Rahvuspark tegutseb tihedas koostöös kohalike töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteede ja pargi

territooriumil asuvate ettevõtete, asutuste ja organisatsioonidega.

11. Lahemaa Rahvuspargi nõuandvaks organiks on teaduslik tehniline nõukogu, mille koosseisu ja ülesanded määrab

kindlaks Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium.

12. Lahemaa Rahvuspargil on embleem, mille kasutamise korra kehtestab Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse

Ministeerium kooskõlastatult huvitatud organisatsioonidega.

13. Lahemaa Rahvuspargi territooriumil asuvad ettevõtted, asutused ja organisatsioonid, samuti kohalikud elanikud

ning külastajad, turistid ja puhkajad on kohustatud kinni pidama käesolevast põhimäärusest, rahvuspargi direktori

käskkirjadest ja ettekirjutistest. Pargi kasutuse ja kaitse reziimi rikkumisel koostatakse süüdlaste kohta protokollid, mis

esitatakse vastavatele organitele läbivaatamiseks ja süüdlaste vastutuselevõtmiseks kehtestatud korras.

14. Lahemaa Rahvuspargil on Eesti NSV riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.

LKR: 27.11.1997 14:51:58

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1972_20jan_nr8_art66 (pdf, 0,3 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidLahemaa rahvuspark (KLO1000511)