Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1992.04.28 Lahemaa Rahvuspargi Nõukogu põhimääruse ja nõukogu koosseisu kinnitamise kohtaVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud28.04.1992
RekvisiitRT 1992,
Pealkiri Lahemaa Rahvuspargi Nõukogu põhimääruse ja nõukogu koosseisu kinnitamise kohta
Sisu

Eesti Vabariigi Valitsuse

m ä ä r u s

28.aprillist 1992.a. nr.132

Tallinn, Toompea

Lahemaa Rahvuspargi Nõukogu põhimääruse ja

nõukogu koosseisu kinnitamise kohta

Eesti Vabariigi Valitsus m ä ä r a b:

1. Kinnitada juurdelisatud "Lahemaa Rahvuspargi Nõukogu

põhimäärus" ja Lahemaa Rahvuspargi Nõukogu koosseis.

2. Tunnistada kehtetuks Eesti NSV Ministrite Nõukogu

12.detsembri 1979.a. korraldus nr.712-k.

Eesti Vabariigi Valitsuse esimees T.VÄHI

Eesti Vabariigi riigiminister U.VEERING

_________________________________________________________________

K I N N I T A T U D

Eesti Vabariigi Valitsuse

28. aprilli 1992.a.

määrusega nr.132

LAHEMAA RAHVUSPARGI NåUKOGU

P å H I M Ä Ä R U S

I. uLDSÄTTED

1. Lahemaa Rahvuspargi Näukogu (edaspidi - näukogu) on

Lahemaa Rahvuspargi näuandev organ rahvuspargi pähiülesannete

täitmisel.

2. Näukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusest

"Lahemaa Rahvuspargi kohta", Lahemaa Rahvuspargi pähimäärusest,

teistest Eesti Vabariigi seadusandlikest ja muudest

normatiivaktidest ning käesolevast pähimäärusest.

3. Näukogu moodustatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusele

"Lahemaa Rahvuspargi kohta".

II. uLESANDED

4. Näukogu pädevusse kuulub:

1) Lahemaa Rahvuspargi arengusuundade kindlaksmääramine,

aastaaruannete ja tööplaanide läbivaatamine;

2) koostöö koordineerimine teiste asutustega;

3) Lahemaa Rahvuspargi funktsionaalse tsoneerimise plaani

läbivaatamine;

4) Lahemaa Rahvuspargi kaitse ja kasutamisega seotud

küsimustes seisukoha esitamine;

5) Lahemaa Rahvuspargi pähiülesannete täitmisel tekkinud

vaidlusküsimuste lahendamine.

5. Näukogul on äigus:

1) moodustada ettepanekute ja otsuseprojektide

väljatöötamiseks ajutisi väi alalisi ekspertgruppe ja töörühmi,

kusjuures nende tööd juhib üks näukogu liikmetest;

2) kaasata näuandva hääleäigusega oma tegevusse Lahemaa

Rahvuspargi maa-alal asuvate kohalike omavalitsusüksuste ja

asutuste juhte.

III. ASUTAMISE KORD JA TÖÖKORRALDUS

6. Näukogu koosseisu ja selles tehtavad muudatused kinnitab

Eesti Vabariigi Valitsus Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi

ettepanekul, mis esitatakse Eesti Vabariigi

Kultuuriministeeriumi, Harju Maavalitsuse ja Lääne-Viru

Maavalitsuse ning Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi enda

ettepanekute alusel.

7. Näukogu koosseisu arvatakse:

Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi, Eesti Vabariigi

Kultuuriministeeriumi, Eesti Vabariikliku Linnaehitus- ja

Arhitektuurimälestiste Kaitse Valitsuse, Harju Maavalitsuse,

Lääne-Viru Maavalitsuse, Eesti Vabariigi ulemnäukogu

keskkonnakomisjoni, Eesti Teaduste Akadeemia ning Lahemaa

Rahvuspargi esindajad.

Vajaduse korral väib näukogu koosseisu arvata ka teiste

ametkondade esindajaid väi üksikisikuid.

8. uldjuhul täidavad näukogu liikmed oma ülesandeid tasuta,

kuid näukogu tegevusega seotud otsesed kulutused hüvitatakse

neile Lahemaa Rahvuspargi Fondist.

9. Näukogu korraldab oma istungeid vastavalt vajadusele,

kuid vähemalt üks kord aastas. Istungid kutsutakse kokku näukogu

esimehe väi vähemalt 1/3 näukogu liikmete algatusel.

10. Näukogu on otsustusväimeline, kui kohal on vähemalt 2/3

tema liikmetest. Näukogu vätab otsused vastu lihthäälteenamusega.

Häälte värdse jagunemise korral on otsustav eesistuja hääl.

11. Näukogu otsused vormistatakse protokollina, millele

kirjutavad alla eesistuja ja sekretär.

12. Tehniliselt ja majanduslikult teenindab näukogu Lahemaa

Rahvuspark.

13. Näukogu pähimääruse muutmise otsustab Eesti Vabariigi

Valitsus.

_________________________________________________________________

K I N N I T A T U D

Eesti Vabariigi Valitsuse

28. aprilli 1992.a.

määrusega nr.132

LAHEMAA RAHVUSPARGI NåUKOGU KOOSSEIS

Esimees

T.KAASIK Eesti Vabariigi keskkonnaminister

Sekretär

T.KOITJÄRV Lahemaa Rahvuspargi asedirektor

Liikmed:

I.ETVERK Eesti Metsainstituudi direktor

A.KAASIK Lahemaa Rahvuspargi direktor

L.KALJUVEE Lääne-Viru maavanem

J.MARTIN Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik

M.ZERNAND Harju maavanem

M.KUBO Eesti Vabariigi kultuuriminister

A.TARAND Eesti Vabariigi ulemnäukogu keskkonna-

komisjoni esimees

F.TOMPS Eesti Vabariikliku Linnaehitus- ja Arhitek-

tuurimälestiste Kaitse Valitsuse juhataja

E.TåNURIST Lahemaa Rahvuspargi mittekoosseisuline

ekspert

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1992_28apr_nr132 (pdf, 0,2 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidLahemaa rahvuspark (KLO1000511)