Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1964.04.22 Haapsalu raj. TSN TK otsus nr.17 Looduslikult kaunite kohtade, parkide, põliste puude, ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide säilitamineVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud22.04.1964
RekvisiitHaapsalu rajooni TSN Täitevkomitee 22.04.1964. a otsus nr 17
PealkiriHaapsalu raj. TSN TK otsus nr.17
Looduslikult kaunite kohtade, parkide, põliste puude, ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide säilitamine
Sisu

HAAPSALU RAJOONI TÖÖRAHVA SAADIKUTE

NÕUKOGU TÄITEVKOMITEE

O t s u s nr.17.

22.aprillist 1964.a.

Looduslikult kaunite kohtade, parkide, põliste puude, ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide säilitamiseks

kooskõlas Eesti NSV 7.juuni 1957.a. seadusega "Eesti NSV looduse kaitsest" ning Eesti NSV ulemnõukogu

Presiidiumi otsusega 28.juulist 1962.a. Haapsalu Rajooni TSN Täitevkomitee

O t s u s t a b:

1. Võtta riikliku looduskaitse alla kohaliku tähtsust omavad objektid vastavalt lisale nr.l

2. Avaldada otsuse lisana nr.2 riikliku looduskaitse alla võetud vabariikliku tähtsusega objektide nimekiri.

3. Avaldada otsuse lisana nr.3 riikliku looduskaitse alla võetud vabariikliku ja kohaliku tähtsusega looduse

üksikobjektide kaitse korraldamise eeskirjad, mis on kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja

looduskaitse Peavalitsuse juhataja käskkirjaga nr.80 29.aprillist 1963.a.

4. Kohustada kolhooside, sovhooside, asutuste ja ettevõtete juhtkonda, kelle maavalduse piires asuvad riikliku kaitse

alla võetud objektid:

a) määrama igale objektile selle kaitse ja hooldamise eest vastutav töötaja

b) puiesteed, pargid, puiesteed ja maastikulised objektid hoidma korras ja puhastama kuivanud puudest, okstest ja

prahist igal kevadel hiljemalt esimeseks maiks.

5.Massürituste läbiviimine riikliku kaitse alla võetud maastiku üksikelementide ja parkide piires tuleb kooskõlastada

rajooni Täitevkomitee looduskaitse komisjoniga. urituste korraldajatel tuleb ürituste läbiviimise käigus rikurud ja

prahistatud kohad korrastada kolme päeva jooksul pärast ürituste toimumist.

6. Looduskaitse objektide ning looduskaitsealaste eeskirjade rikkumise juhtudest informeerida viivitamatult rajooni

täitevkomitee looduskaitse komisjoni.

7. Võtta teadmiseks, et ametiisikud ja kodanikke, kes on süüdi looduskaitse eeskirjade rikkumises, kaitse all olevate

looduslike objektide rikkumises või hävitamises, karistatakse administratiivkorras rahatrahviga järgmises ulatuses:

ametiisikuid kuni 50 rublaga, kodanikke kuni 10 rublaga.

8. Kontroll käesoleva otsuse täitmise üle panna rajooni täitevkomitee esimehe asetäitjale ja looduskaitse komisjonile.

/ A.S O O T L A / / L. K A S K /

Haapsalu Rajooni TSN TK Haapsalu Rajooni TSN TK

e s i m e e s s e k r e t ä r

Lisa nr.1.

Haapsalu Rajooni TSN TK otsuse

nr.17. 22. aprillist 1964.a. juurde.

P a r g i d

1. Haapsalu linna haljasalad -Haapsalu linn

2. Ungru lossi haljasalad -Ahli k/n

3. Võnnu park -Ahli k/n K.Marksi nim.kolhoos

Võnnu asundus

4. Väike-Rõude park - Kirna k/n J. Tombi nim. kolh.

kolhoosi kontorist 2 km

Lihula poole.

5. Vanamõisa park - Kirna k/n kolh. "Leninlik tee"

6. Kloosti park - Kirna k/n Lihula sovhoos

7. Lihula kultuuripark -Lihula alev

8. Lihula sohvoosi park -Tuudi k/n Lihula sovhoos

9. Matsalu park - Tuudi k/n kolh."Matsalu"

10. Penijõe park - Tuudi k/n Lihula sovhoos

11. Tuudi park - Tuudi k/n Lihula sovhoosi

osakond

12. Mõisaküla park - Hanila k/n kolhoos "Kungla"

13. Saastna - Hanila k/n kolhoos "Uus Kalur"

14. Vatla park - Hanila k/n Vatla 7.kl. kool

15. Massu park - Hanila k/n Massu kool

16. Virtsu park - Hanila k/n kolh."Virtsu-Kalur"'

17. Kolovere park - Kullamaa k/n

18. Tagavere park - Palivere k/n Tagavere küla

19. Uugla park - Linnamäe k/n J.Lauristini nim.

kolhoos Uugla asundus

20. Nõva park - Nõva k/n Nõva 7.kl. kooli

lähedal

21. Park - Pürksi k/n Kalinini nim. kol-

hoos, Sutlepa rahvamaja juures.

22. Park - Pürksi k/n,V.I.Lenini nim.

kolhoosi kontori juures Vormsi k/n

23. Suuremõisa park Vormsi k/n Suuremõisa küla

Geoloogilised ja maastikulised üksikobjektid

R ä n d r a h n u d

1.Rändrahn - Hanila k/n, kolh."Kevade" Uue-Virtsu

küla, end.Soo-Madise talu lähedal,

6 x 7 m

2. Rändrahn - Hanila k/n kolh."Kevade" end.Zurikovi

talu karjamaal, 5 x 5 m

3. Rändrahn - Hanila k/n, kolh. "Virtsu-Kalur" ,Rame

külas, karjamaal, 3x3 m

4. Rändrahn - "Ussikivi" - Hanila k/n kolh."Kevade"

Kause küla karja teel, omapärase kujuga

kivi, 1, 2 m x 0, 2 m

5. Jaagu-Mihkli

kivi - Hanila k/n, kolhoos "Kevade" Ridase

küla

6. Suur rändrahn - Kirbla k/n,Lohuste mägi,Lihula sovhoos

7. Rändrahn - "Edu kivi" - Nõva k/n kolh.Kommunismi

Tee", Nõmmemaa küla

8. Soontaga kivi - Linnamäe k/n, Jalukse soo

9. Kalevipoja kivid

2 tk - Pürksi k/n, V.I. Lenini-nim.kolh.

Võnnusaare poolsaarel

10. Rändrahn - "Kirikukivi" - Vormsi k/n, Vormsi

sovhoos, Diiby-Norby vahel rannal,

nn "Kärkjal"

M a a s t i k u ü k s i k e l e m e n d i d

1. Suitsutare ümbrus

koos tiigi ja hekiga - Kirna k/n, Martna sovhoosi keskuses,

teeristilt 200 m Haapsalu-Lihula

maantee poole

2. Kullamaa liivamäed - Kullamaa k/n,Kullamaa

3. Allika järv - Nõva, Nõva metskond Ranna vahtkond

kvartal nr.99-100 ning Riguldi mets-

kond Vananõmme vahtkond, kv.nr.24 ja 27

4. Hindaste järv - Nõva k/n Vihterpalu metskond.,Suurkivi

Veski- ja Mustjärv vahtkond kvartal nr.nr.178.179,180 j

Nõva metsk. Vananõmme vahtk. kv.202

ja 204

5. Pumbuti järv - Tuksi k/n Riguldi metsk. Vananõmme k.

Kv.nr.26 ja 27

6. "Suurallikas" koos

tiigiga - Vormsi k/n Hullo järve ääres, Ravi -

allikast läänes.

7.Raviallikas - Vormsi k/n Hulli järve loode osas

8.Kudani järv,koos

Kudani järve kiviga - Pürksi k/n Lenini nim.kolh.Kudani

lähedal

9. "Salajõgi" - Linnamäe k/n, Lauristini nim. kolhoos

Veski k.

Botaanilised üksikobjektid.

Metsad, puudesalud

1. "Väike kaasik" - Ridala k/n kolh. "Tulevik" Käbla külas,

end. Peedu talu lähedal.

2. "Lubjaahju mäe"

metsatukk - Tuudi k/n kolh. "Matsalu" lahe ääres

3. "Marjalid" mets - Hanila k/n, Lihula metskond, kvartal

92

4. Paralepa ja Pullapä

mets - Ahli k/n

Põlised puud

1.Kadakas - Hanila k/n kolhoos "Virtsu-Kalur", Rame

küla end. Polli talu lähedal, ü = 1,25

h = 4 m

2. Kask "lambakask" - Hanila k/n kolh. "Kevade" Kömsi mets,

end. Rehe talu lähedal U= 1,5 m h= 15 m

3. Tamm - Hanila k/n kolhoos "Koit", Oodemetsa

metsavahi maja lähedal, U= 3,5 m h= 18 m

4. Tamm "Tammemetsa

tamm" - Hanila k/n kolh."Koit" Paatsalu-Nehatu

teest 50 m lääne pool, ü= 3,2 m h= 15 m

5. Tamm - Hanila k/n kolhoos "Koit" Paatsalu-

Nehatu teest 200 m lääne pool heinamaal

ü= 2,5 m h= 18 m

6. Tammed (2 tk) - Hanila k/n kolhoos "Koit" Paatsalu -

Nehatu teest 200 m lääne pool heinamaal,

ü= 2,5 m h= 18 m

7. Tammed (2 tk) - Ridala k/n kolhoos "Tulevik" Käbla küla

end. Noskmanni talu juures.

8. Kadakas - Palivere k/n Palivere-Keedika tee ääres

5,4 km Paliverest Hardu külas, end.

Hundipuhma talu juures.

9. Tamm "Mustalaugu tamm" - Risti k/n, kolhoos "Jõud"

Piirsalu küla, end. Mustalaugu

talu põllul

l0. Mänd - Risti k/n, Risti asunduses,

Haapsalu mnt. 2 krundil.

11. Mänd "Taali mänd" - Risti k/n, kolhoos "Jõud" Nõmme

küla, Haapsalu mnt. ääres, end.

Taali talu 2 juures

12. Kadakas "Nööri" kadakas - Linnamäe k/n, kolhoos "'Kalevipoe

Keedika asundus, end. Nööri talu

maadel.

13. Pöökpuu - Pürksi k/n V. Lenini nim. kolhoos

kontori õuel

14. Paplid (2 tk) - kolh. Vööla asundus, end. Vööla

Koolimaja õuel

/ L. Kask/

Haapsalu Rajooni TSN Täitevkomitee

s e k r e t ä r

LKR: 14.04.1997 12:02:08

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1964.04.22_nr17_Haapsalurj_TSN (pdf, 0,4 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidVeskijärv (KLO1000148)
Jaagu-Mihkli kivi; (Jaagu-Mihkli hiiekivi; Massu suurkivi) (KLO4000964)
Kudani järv kiviga (KLO1000355)
Salajõe maastikukaitseala (KLO1000262)
Vanamõisa mõisa park (KLO1200525)
Matsalu mõisa park (KLO1200521)
Vatla mõisa park (KLO1200526)
Massu mõisa park (KLO1200520)
Koluvere mõisa park (KLO1200518)
Kerkstain (KLO4000507)
Salajõgi (KLO1000387)
Rändrahn; (Soomadise rändrahn) (KLO4001018)
Soontaga kivi (KLO4000508)
Suur rändrahn, (Lihuntsi kivi (kants)) (KLO4001019)
Tammari tamm; (Tamm) (KLO4000295)
Eedu kivi (KLO4001016)
Risti mänd (KLO4000620)
Rame kadakas; (Kadakas; Polli kadakas) (KLO4000238)
Rändrahn "Ussikivi" (KLO4001020)