Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1973.07.30 Hiiumaa raj. TSN TK otsus nr.76 Looduskaitsealasest tööst Hiiumaa rajoonisVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud30.07.1973
RekvisiitHiiumaa rajooni TSN Täitevkomitee 30.07.1973. a otsus nr 76
PealkiriHiiumaa raj. TSN TK otsus nr.76
Looduskaitsealasest tööst Hiiumaa rajoonis
Sisu

ärakiri

Hiiumaa Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee

O T S U S

Nr. 76 Kärdla 30. juulil 1973

Looduskaitsealasest tööst Hiiumaa rajoonis.

Hiiumaa Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee, ära kuulanud looduskaitsekomisjoni esimehe

T. Tääri ettekande ja aluseks võttes Eesti NSV Ministrite Nõukogu 05. juuni 1973. a. määrust nr. 269

"Looduskaitse tugevdamisest ning loodusvarade paremast kasutamisest", Hiiuma Rajooni Töörahva Saadikute

Nõukogu Täitevkomitee

o t s u s t a b:

...

4. Viia riikliku looduskaitsealaste objektide nimistusse (Hiiumaa Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee

18. detsembri 1968. a. otsus nr. 120) järgmised parandused ja täiendused:

1) jätta riikliku looduskaitsealuste kohaliku tähtusega objektide nimekirjast välja järgmised objektid:

2/2 Emmaste park

6/6 Kassari park

7/7 Käina park

8/8 Pühalepa kirikupark

20/12 Püramiidkadakas Vähesoo metsas

34/3 Sanglepa allee Laukal

35/4 Jalaka-vahtra allee Kerema tee ääres (Kerema teeäärrne puistu jätte nimekirja)

39/3 Kasesalu Lussu talu lähedal

39/4 Kasesalu Aadma tee ääres

38/9 Kaks rändrahnu Külama küla heinamaal

60/11 Ohvrikivi Metsa külas

63/14 Lepistepao suur kivi

73/1 käina laht roostikulaidudega

75/3 Väinamere laiud

2) võtta täiendavalt riikliku looduskaitsealuste kohaliku tähtsusega objektide nimekirja järgised objektid:

Põlised puud

I kaks sangleppa Tarestes - Lauka k/n, Hiiumaa Tööstusliku Metsamajandi Tahkuna m/k

II torkava kuuse hargnev vorm Luidjal - Lauka k/n, Hiiumaa Tööstusliku Metsamajandi Luidja m/k

III mägivaher Vaemla pargis - Käina k/n, Putkaste sovhoos

IV hõbevaher Vaemla pargis - Käina k/n Putkaste sovhoos

Rahnud

V kivi "Teomeeste leivalaud" Paladel - Pühalepa k/n, "Rahu Eest" kolhoos

VI Kuradikivi Paladel -

Muud

VII Linnaru mäed Kõpu poolsaarel - Lauka k/n, Hiiumaa Tööstusliku Metsamajandi Tornimäe m/k

VIII Sarve poolsaare maastikukaitsealana vastavalt skeemile (lisa nr. 1).

IX Silamaallikas Paladel - Pühalepa k/n kolhoos "Rahu Eest"

3) võtta riikliku looduskaitsealuste vabariiklikku tähtsust omavate objektide nimekirja järgmised objektid

(alus Eesti NSV Ministrite Nõukogu 26. oktoobri 1971. a. määrus nr. 439):

1) Käina lahe riiklik looduskaitseala

2) Hiiumaa Laidude Riiklik Maastikukaitseala.

5. Kinnitada maastikulise kaitseala "Kassari" tsoneerimiskava vastavalt Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse

Ministeeriumi ettepanekule (lisa nr. 2). Selles esitatud tingimusi arvestada varem kehtestatud kaitse-eeskirjade

täiendusena.

Hiiuma Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee

esimees /M. Kauber/

Hiiumaa Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee

sekretär /R. Mäe/

Lisa nr. 1

Hiiumaa Rajooni Töörahva saadikute

Nõukogu Täitevkomitee otsusele

nr. 76 30. juulist 1973. a.

Sarve poolsaare maastikukaitseala

korraldamise eeskiri.

1. Sarve poolsaare maastikukaitseala asub Pühalepa külanõukogus Sarve poolsaarel. Kaitseala asub Hiiumaa

Tööstusliku Metsamajandi ja Putkaste Sovhoosi territooriumil. Pindala ca 600 ha.

2. Kaitseala territooriumi ülesandeks on säilitada looduslikult huvitavat lookaasikute, randvallide ja paepaljanditega

(horissontaalsete) ala.

3. Kaitsealal on keelatud kruusa ja liiva kaevamine, metsa lageraie, kasvavate puude vigastamine, prahistamine või

muul viisil ala loodusliku ilme kahjustamine.

4. Kõlvikute kasutamine kaitseala piires jääb endiseks.

5. Kõik kaitseala looduslikku ilmet muutvad tööd tuleb kooskõlastada Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee

keskkonnakaitse komisjoniga.

Hiiumaa Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu

Täitevkomitee sekretär /R. Mäe/

Lisa nr. 2

Hiiumaa Raj. TSN TK otsusele

nr. 76 30.07.1973.

Maastikulise kaitseala "Kassari" tsoneerimisekava.

Maastikuline kaitseala "Kassari" on moodustatud Hiiumaa Rajooni TSN TK otsusega nr. 70 26.09.1962. ning seda on

täiendatud 18.12.1968. a. otsusega nr. 120. Kaitseala moodustamise eesmärgiks oli säilitada maksimaalselt huvitavat

ala omapäraste randvalide ja kadastikega. uhtlasi on Kassari tuntud turismi- ja puhkepiirkond. Kassari omapärase

looduse kaitseks vastuvõetud kaitsekorraldamise eeskirjade täpsustamiseks ning põllumajandusega seotud küsimuste

kooskõlastatud lahendamiseks pidada otstarbekohaseks eraldada Kassaris järgmised tsoonid (vt. skeem).

I Põllumajandus-tootmistsoon (skeeml nr. 1)

Nimetatud tsoon paikneb saare keskmises osas ning siin asuvad kolhoos "Sõprus" peamised põllumajanduslikud

kõlvikud. Kõigi siia jäävate põllumajanduslike kõlvikute kasutamine jääb endiseks, kusjuures siia on lubatud teha

põllumajanduse huvidest lähtudes kõlvikute massiivistamist.

II Puhke- ja turismitsoon (skeemil nr. 2)

Nimetatud tsoon piirab põllumajandustsooni ning haarab Kassari saare rannikualad. Selles tsoonis eraldatakse:

1) range reziimiga alad (skeemil 2a), kuhu kuulub linnustikukaitseala "Käina laht" lõunapoolne maismaaosa ning

Kassari saare lõunaosa, mis haarab Piibunina poolsaare ja Kassari sääre ning nendevahelise maa-ala. Range reziimiga

aladel on lubatud teha esmajoones heakorrastus- ja maastikuhoolduslikke töid (kohati männi raiet ja kadastike

sanitaarraiet).

ulejäänud puhke- ja turismitsoonis (skeemil 2b):

- jääb olemasolevate kõlvikute kasutamine endiseks;

- on lubatud väikeste põllulappide ühendamine kraavipealse võsa likvideerimisega;

- valikuliselt on lubatud teha karjamaade puhastamist kadakatest;

- on lubatud teha hooldus- ja sanitaarraieid kadastikes, puistutes ja endistel puisniitudel (nn. niitudel).

Autode parkimine ja telkimine on lubatud kogu Kassari saarel ainult selleks tähistatud kohtades.

Kogu kaitseala osas kehtib Hiiumaa Rajooni TSN TK otsusega kehtestatud maastikulise kaitseala "Kassari" kinnitatud

kaitse korraldamise eeskiri.

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1973.07.30_nr76_Hrj_TSN (pdf, 0,5 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidKäina park (KLO1200001)
Käina lahe-Kassari maastikukaitseala (KLO1000508)
Kassari park (KLO1200013)
Palade Silmaallikas; (Kukemäe allikas) (KLO4001063)
Teomeeste leivalaud (KLO4000532)
Tareste sanglepad (2) (KLO4000735)
Emmaste park (KLO1200019)
Lepistepao suur kivi (KLO4001181)
Kasesalu (KLO4001168)
Vaemla hõbevaher (KLO4001246)
Pühalepa kirikupark (KLO1200015)
Kõpu maastikukaitseala (KLO1000506)
Külama rändrahnud (KLO4001176)
Hiiumaa laidude maastikukaitseala (KLO1000471)
Kuradikivi (KLO4001045)
Sarve maastikukaitseala (KLO1000158)
Püramiidkadakas (KLO4001200)
Kasesalu (KLO4001167)
Luidja torkava kuuse hargnev vorm (KLO4001184)
Puistu Kerema tee ääres (KLO1200043)
Ohvrikivi (KLO4001195)
Vaemla mägivaher (KLO4001223)
Lauka sanglepa allee (KLO4001179)
Kõpu looduskaitseala (KLO1000570)