Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1959.05.19 Kingissepa raj. TSN TK otsus 19.05.1959 nr.71 Looduskaitse organiseerimisest Kingissepa rajoonisVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud19.05.1959
RekvisiitKingissepa raj. TSN TK 19.05.59. a otsus nr.71
PealkiriKingissepa raj. TSN TK otsus 19.05.1959 nr.71
Looduskaitse organiseerimisest Kingissepa rajoonis
Sisu

KINGISSEPA RAJOONI TSN TÄITEVKOMITEE

OTSUS Nr. 71

Kingissepas, 19. mail 1959. a.

Looduskaitse organiseerimisest Kingissepa rajoonis.

Kingissepa rajooni TSN Täitevkomitee, ära kuulanud täitevkomitee sekretäri sm. P i h e l ´ i informatsiooni ja alalise kultuuri ja hariduse komisjoni ettepanekud, märgib, et Kingissepa rajoon on mitmeti tähtis nii oma kultuuri kui ka loodusmälestusmärkide poolest. Rajooni piires paikneb hulk looduslikult kauneid ning turismi seisukohalt huvitavaid kohti, nagu Viidumägi, Kaali meteoriidi kaatrid. Ka leidub rajooni metsades ulukeid ja vetes kalu.

Seni pole küllaldaselt tähelepanu osutatud rajooni maastikulise ilu ja loodusmälestusmärkide säilitamisele, samuti maismaa ja vete loomastiku ning metsavarude ratsionaalsele ekspluateerimisele.

On esinenud rida looduskaitse põhimõtte vastu käivaid fakte, nagu Loode Tammiku mittesihipärane kasutamine, varasemad lageraied Viidumäe looduskaitsealal, linnupesade rüüstamine Vilsandis, jne.

Kingissepa Lihakombinaat juhib pidevalt oma roiskveed Suure-Silla jõkke.

Esineb rida puudusi jahimajanduse ja sportliku kalapüügi organiseerimise osas.

Halvasti on organiseeritud muinsuskaitse ja ajalooliste mälestusmärkide säilitamine ja kaitse.

Saaremaa Teedevalitsus ei pea kinni ettenähtud korrast ning teetööde läbiviimisel kasutab kruusa maanteede äärest, mis rikub teede ilu ja heakorda.

Loodusmälestusmärkide ja keelualade kaitse tõhustamiseks, looduse ilu säilitamiseks, kasulike jahiloomade ja lindude ning kalavarude taastamiseks ja suurendamiseks ning Eesti ENSV Ministrite Nõukogu määruse nr. 242 11. juulist 1957. a. "Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eestis NSV-s", täitmiseks Kingissepa rajooni TSN Täitevkomitee

o t s u s t a b :

1.Lähtudes majanduslikest, kultuurilistest, teaduslikest ja kasvatuslikest eesmärkidest jätta jõusse Orissaare Rajooni TSN Täitevkomitee otsus nr. 7 29. jaanuarist 1959. a. "Looduskaitse organiseerimisest Orissaare rajoonis" ja võtta täiendavalt kaitse alla Kingissepa rajoonis looduslikult kaunid kohad, pargid ja üksikobjektid vastavalt käesoleva otsuse lisas esitatud nimekirjale.

2.Arvestades Loode tammiku tähtsust haljasvööndina kui ka botaaniliselt, paluda Eesti NSV Ministrite Nõukogu, et nimetatud tammik saaks võetud vabariikliku tähtsusega looduskaitse alade hulka.

3.Jahimajanduse olukorra parandamiseks rajoonis kinnitada jahikeelupiirakonnaks 3500 ha suurune maa-ala, mille piirid on järgmised:

Kingissepa linnast Kihelkonna maanteed mööda põhja suunas kuni 4 km asuva raudbetoon sillani, sellest lääne suunas Raamatu maja juures asuva Suurelahe nurgani, Suurelahe nurgast lääne suunas Suurlahe Parila poolset kallast mööda Kurgu roostikust edela suunas Nasva jõe suudmeni, Nasva jõe suudmest lõuna suunas Nasva jõe vasakut kallast mööda Nasva jõe merepoolse suudmeni, Nasva jõe merepoolsest suudmest kagu suunas Loode maaninani, Loode maaninast sirgjoones ida suunas üle Loode vana silla, üle Raamassaare sadama, üle Sepamaa lahe Muratsi Ranna taluni, Ranna talust maanteed mööda põhja suunas Pihtla maanteeni, Pihtla maanteed mööda kirde suunas Kingissepa linnani.

4.Kinnitada ühiskondlikeks jahindusinspektoriteks järgmised töötajad:

1. Väli, Boris

.

.

.

13. Tiit, Paul

5.Riikliku kaitse alla võetud maastikuliste alade loodusliku ilme muutmise ärahoidmiseks keelata neil aladel kaeviste kaevamine, paljandite rikkumine, veekogude süvendamine ning veepinna alandamine, vere reostamine, metsa lageraied ja üksikute puude ning salude maharaiumine, ehituste püstitamine, kütteainete ning ehitusmaterjalide laidude rajamine, uute teede rajamine, loomade karjatamine, jne.

6.Keelata kaitse alla võetud parkides puude maha võtmine (välja arvatud sanitaarraied, kooskõlastatud kohaliku metsamajaniga), kasvavate puude rikkumine, loomade karjatamine, põllumajandusliku tehnika paigaldamine pargi territooriumile, masinate liiklemine väljaspool olemasolevaid teid, igasugusel muul viisil pargi reostamine. Rahvapidude läbiviimist parkides ja mujal kaunitel kohtadel, eriti riiklikel keelualadel, lubada kooskõlastatult rajooni täitevkomitee ja Looduskaitse Valitsusega (juhul kui massiüritused pole vastavalt põhimääruse järgi täielikult keelatud).

7.Keelata kaitse alla võetud üksikobjektide (puud, rändrahnud, haruldased taimed, lindude pesad) asukoha muutmine, maha võtmne, lõikumine või muul viisil rikkumine.

8.Kõikide tööde teostamine, mis on seotud kaitse alla olevate maa-alade ja üksikobjektide ilme möödapääsmatu muutmisega tuleb eelnevalt kooskõlastada rajooni TSN Täitevkomiteega.

9.Keelata roiskvete juhtumine veekogudesse ilma filterseadmeteta ja autode ning teiste pesemiskohtade asutamine kalavetele, suvitus- ja puhkepaikadesse ilma rajooni TSN Täitevkomitee eriloata.

10.Kohustada külade TSN Täitevkomiteesid:

a) 15. juuniks 1959. a. kindlaks määrama koos maavaldajatega külanõukogu territooriumil kaitse alla võetavate parkide piirid, mis kuuluvad kinnitamisele rajooni TSN Täitevkomitee poolt;

b) organiseerima kaitse alla võetud alade ja üksikobjektide valdajatega kaitsekohustused hiljemalt 20. juuniks 1959. a. kasutades selleks usaldusmeeste (looduskaitse) abi, paralleelselt sellega viia läbi objektide märgistamine.

11.Kohustada rajooni TSN Täitevkomitee Kultuuriosakonda (sm. Sõrm) koos rajooninõukoguga alalise haridus ja kultuuri komisjoniga ning rajooni ajalehe "Kommunismi Ehitaja" toimetusega organiseerima laialdast looduskaitse alast selgitustööd rajoonis, samuti välja selgitama uusi kaitse alla võtmist väärivadi objekte.

12.Tehaettepanek Riikliku Kalakaitse Kingisepa inspektorile leida võimalus uuesti taastada Kaali järves kalade olemasolu.

13.Kohustada Saaremaa Teedevalitsust (sm. Susi) pidama kinni maanteede õgvendamisel ja parandamisel maanteede ümbruse heakorrast. Mitte lubada uute kruusaaukude rajamist ilma rajooni täitevkomitee vastava loata. Olemasolevate kruusaaukude ekspluateerimise lõpetamisel tasandada need.

14.Võtta teadmiseks, et riikliku kaitse alla võetud loodusobjektide kuritahtlik rikkumine toob kaasa süüdlaste karistamise Eesti NSV ulemnõukogu 1. juuni 1957. a. seaduse "Eesti NSV looduse kaitsest" § 4 alusel vabaduse kaotusega kuni kahe aastani või paranduslikke töid kuni ühe aastani.

15.Käesoleva otsuse täitmise kontroll panna küla TSN Täitevkomiteedele, miilitsaorganitele, kaitse alla võetud objektide kaitse kindlustamine panna maavaldajatele.

16.Avaldada käesolev rajooni täitevkomitee otsus ajalehes "Kommunismi Ehitaja".

J.Suurhans

Kingissepa Rajooni TSN Täitevkimitee esimees

I.Pihel

sekretär

Lisa

Kingissepa rajooni Täitevkomitee

19. mail 1959. a. otsuse nr 71 juurde.

Looduskaitse alla võetavate objektide ja maaalade nimekiri

· Pamma Maalinn (nn. Kooljamäed)

· Leholinnus

· Odalätsi luidestik

· Muhu Madli mänd

· Järve luidestik Sõrve metskonnas

· Kuusnõmme vana park

· Loode tammik

· Kärla park

· Tamm - Tõlluse kooli lähedal - Pihtla külanõukohu

· Männik Kogulas

· Kuusepuiestik

· Viirpuu

· Kudjapea tammik

· Rändrahn (Hiiukivi)

· Saar - Audla kooli juures

· Kuivastu endise mõisa park

· Kolm tamme - Pöide külanõuk.

· Tammesalu - Pöide kiriku lähedal

· Kask - Laimjala külanõuk.

· Kolm poopuud - Kuusnõmme metskonnas

· Poopuu - Kesknõmme metskonnas

· Sepna tammik

· Haruldane jalakate grupp sovhoosi heinamaal

· Mõntu park

I.Pihel

Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1959.05.19_nr71_Kingisseparj_TSN (pdf, 0,6 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud rahvusvahelise tähtsusega aladKooljamägede loodusala EE0040426
Kudjape loodusala EE0040433
Mullutu-Loode loodusala EE0040443
Tõnija loodusala EE0040482
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidMõntu mõisa park (KLO1200156)
Kärla pastoraadi park (KLO1200111)
Pamma maalinn nn. Kooljamäed (KLO1000026)
Kudjape tammik (KLO1200094)
Rauna viirpuud (2 tk) (KLO4000638)
Liiva park (KLO1200140)
Lepna tammik (KLO1000515)
Odalätsi luidestik (KLO1000551)
Loode tammik (KLO1000520)
Tumala tammed (3) (KLO4000639)
Tõlluste tamm (KLO4000312)
Järve luidete maastikukaitseala (KLO1000232)
Audla saar (KLO4000183)
Hiiukivi; Hiiekivi (KLO4000521)
Leholinnus (KLO1000360)
Järve luitestik (KLO1000150)
Odalätsi maastikukaitseala (KLO1000590)