Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1992.11.16 Võru Maavalitsuse 16 novembri 1992 a määrus nr 185Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud16.11.1992
RekvisiitVõru Maavalitsuse 16 novembri 1992 a määrus nr 185
PealkiriVõru Maavalitsuse 16 novembri 1992 a määrus nr 185
Sisu

Lisa 47

Võru Maavalitsuse

määrusele

nr.185 16.11.1992

Võru maakonna looduse üksikobjektide ja parkide

kaitse korraldamise eeskirjad

I uldosa

1. Käesolevad eeskirjad on kehtivad kõigi kaitsealuste looduse

üksikobjektide ja parkide kohta, va juhud, Kui objekti eraomandusse andmisel kohaliku omavalitsuse täitevorgani poolt kehtestatud talumaa tagastamise määrusega on kinnitatud teistsugune kaitsereziim.

2. Käesolevad eeskirjad on maaomanikule või kasutajale täitmiseks kohustuslikud.

3. Maavaldaja või -omaniku vahetumisel lähevad kaitstava looduse üksikobjekti või pargi kaitse- ja hooldekohustused üle uuele omanikule.

4. Käesolevate eeskirjade rikkuja kannab vastutust seaduses ettenähtud korras.

II Kaitse ja hoolde korraldamine

6. Maaomaniku või kasutaja poolt peab olema tagatud kaitstavale looduse üksikobjektile tasuta juurdepääs, va. juhud, kui objekti kaitsereziim seda piirab. Tasu võib objekti külastajatelt nõuda ainult neile osutatud teenuste eest.

7. Kaitstava looduse üksikobjekti või pargi hooldustööd korraldab maaomanik või -valdaja maakonna looduskaitseorganitega.

8. Kaitstava looduse üksikobjekti või pargi seisundit ja looduslikku ilmet muuta võivad tööd ja nende projektid, samuti muud ettevõtmised tuleb kooskõlastada maakonna looduskaitseorganis.

9. Maaomanik, või -kasutaja on kohustatud kaitstava looduse üksikobjekti või pargi toimunud kahjustamisest või tekkinud ohust sellele viivitamatult informeerima maakonna looduskaitseorganit.

III Kaitstavate looduse üksikobjektide ja parkide reziimid

10. a) Looduse üksikobjektide (rändrahnud, puud, paljandid, koopad) ümbritseb 50 m raadiusega kaitsetsoon, mis jaguneb erikaitsetsooniks ja seda ümbritsevaks üldkaitsetsooniks.

b) Kaitsealused maastiku üksikelemendid (mägi, org) on kaitse all nende kinnitatud piirides üldkaitsetsooni reziimiga.

c) Pargid (sh. ka põlispuude grupid ja puiesteed) on kaitse all erikaitsetsooni staatuses ja reziimiga.

11. Erikaitsetsooni suurus on

rändrahnudel 5 m raadiuses ümber objekti

paljanditel, koobastel 10 m raadiuses ümber objekti

põlispuudel võra projektsioon

parkidel kinnitatud pargi piirid

12. Erikaitsetsoonis on lisaks kõigile üldkaits . etsoonis kehtestatud piirangutele keelatud

a) igasugune looduse intensiivkasutus sh. maa harimine;

b) kulu põletamine;

c) rändrahnude maa ' tahes kahjustamine, nende loodusliku ilme ja asukoha muutmine;

d) paljandite ja koobaste loodusliku ilme rikkumine (nimede kraapimine, pinnase varistamine jne.); rohukamarata pinnase ja varisemisohtlike serva-alade tallamine, samuti liiva voi muu pinnase kaevandamine kui see pole seotud objekti hooldamisega ja kooskõlastatud maakonna looduskaitseorganiga;

e) Põlispuude raiumine, nende tüve, võra voi Juurestiku rikkumine või kahjustamine, tule tegemine,.

f) parkide kujunduse ja liigilise koosseisu muutmine ilma maakonna looduskaitseorganisatsioonis kooskõlastatud. projektita.

13. Erikaitsetsoonis on lubatud maa kasutamine loodusliku rohumaana.

14. udkaitsetsoonis on keelatud ala looduslikku ilmet muutvad tööd või muud ettevõtmised (v.a. erandjuhul kooskõlas maakonna looduskaitseorganiga)

s.h. a) maa kasutamine lao- ja hoiuplatsidena;

b) teede, kraavide, torujuhtmete, õhuliinide jt. kommunitatsioonide rajamine;

c) Maapõue kasutamine;

d) lageraied kaevamistööd, maaparandus;

e) hoonete ja ehitiste rajamine ning vanade laiendamine;

maade tarastamine

15. uldkaitsetsoonis on lubatud maa kasutamine loodusliku rohumaa voi põlluna, samuti väheintensiivne loomade karjatamine.Lubatud on sanitaar- hooldus ja kujundusraied.

L.Kaarna

Maasekretär

Lisa 31

Võru Maavalitsuse määrusele

nr.185 16.11.1992

Võru maakonnas looduskaitse all olevate

looduse üksikobjektide ja parkide nimekirja

kantavad objektid

Lasva vald

1. puudesalu "Tammetsõõr"

2. Hendriku tamm

3. Korgemäe pettai

4. Toborna

5. Tohkre tammed (2 tk)

Misso

6. Kooli pettai

7. Sapimäe pettai (Napi mänd)

8. Kriiva tamm

9. Snikkeri tamm

Rõuge

10. Kadeni mänd

11. Sinisilla tamm

12. Sänna hiigellehis

13. Ihandu liivapaljand (Purlaku mägi)

Võru vald

14. Roosisaare tammed (2 tk)

15. Roosisaare mänd

L.Kaarna

Maasekretär

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1992.11.16_nr185_VoruMV (pdf, 0,2 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidRoosisaare tammed (2) (KLO4001147)
Sinisilla tamm (KLO4001148)
Hino maastikukaitseala (KLO1000171)
Kadõni pettäi (Kadeni mänd) (KLO4001150)
Snikkeri tamm; Savimäe tamm (KLO4001146)
Toborna pettai (KLO4001149)
Hino järv (KLO1000341)
Napimäe pettai; Sapimäe pettai; Sapi mänd (KLO4001143)
Kooli pettai (KLO4001145)
Korgõmäe ristipettäi (Kõrgemäe pettai) (KLO4000861)