Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1965.07.08 ENSV Ministrite Nõukogu määrus 8. juulist 1965. a. nr. 314 Mõnede looduskaitse küsimuste kohtaVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud08.07.1965
RekvisiitENSV T 1965, 23, 100
Pealkiri ENSV Ministrite Nõukogu määrus 8. juulist 1965. a. nr. 314
Mõnede looduskaitse küsimuste kohta
Sisu

MÕNEDE LOODUSKAITSE KuSIMUSTE KOHTA

ENSV Ministrite Nõukogu määrus 8. juulist 1965. a. nr. 314

(ENSV MKK 1965, nr. 23, art. 100)

1. Kinnitada riiklik maastikuline kaitseala "Piusa jõe ürgorg" ja selle piirid vastavalt lisale nr. 1.

2. Eesti NSV Ministrite N ukogu 6. aprilli 1959. a määruse nr. 119 (ENSV Teataja 1959, nr. 20, art. 107) lisa nr. 24

muutmiseks kinnitada riikliku botaanilise kaitseala "Koiva puisniit" uued piirid vastavalt lisale nr. 2.

3. Teha Eesti NSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsusele ülesandeks koosk lastatult

Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumiga kinnitada riikliku maastikulise kaitseala "Piusa jõe ürgorg" kaitse

korraldamise eeskirjad.

4. Eesti NSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsusel ning Võru ja Valga rajooni töörahva

saadikute nõukogu täitevkomiteel tähistada käesoleva määruse punktis 1 ja 2 märgitud kaitsealade piirid ja tagada

nende kaitse.

5.-6. (Välja jäetud kui varem väljaantud akte osaliselt muutev.)

7. Eesti NSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsusel:

1) (Välja jäetud kui ajutise iseloomuga.)

2) koos Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu ja Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariikliku Liiduga töötada välja

abinõud metsmarjade ja pähklite ratsionaalseks kasutamiseks, samuti nende korjamise ja varumise kord.

______________________________________________________

1 ENSV ulemnõukogu Presiidiumi seadlusega 14. maist 1966. a. (ENSV Teataja 1966, nr. 22, art 141) reorganiseeriti

Eesti NSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsus liidulis - vabariiklikuks Eesti NSV

Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumiks.

2 Eesti NSV seadusega 20. oktoobrist 1965. a. (ENSV ulemnõukogu Teataja 1965, nr. 43, art. 178) likvideeriti ENSV

Rahvamajanduse Nõukogu ja moodustati liidulisvabariiklik Eesti NSV Toiduainete Tööstuse Ministeerium.

1965

Akt nr-

Lisa nr. 1

Eesti NSV Ministrite Nõukogu

8. juuli 1965. a. määruse nr. 314 juurde

Riikliku maastikulise kaitseala "Piusa jõe ürgorg" piiride kirjeldus

Riiklik maastikuline kaitseala "Piusa jõe ürgorg" asub Võru rajoonis Lasva, Meremäe ja Vastseliina külanõukogu

territooriumil. Kaitseala hõlmab Piusa jõe ürgorgu 12 kilomeetri pikkuselt, alates Vastseliina maanteesillast Võru - Petseri

maanteel kuni Tamme veski paisuni, laiusega 300 m kummalegi poole jõge. Kaitseala pindala on ca 720 ha.

Lisa nr.2

Eesti NSV Ministrite Nõukogu

8. juuli 1965 a määruse nr. 314 juurde

Riikliku botaanilise kaitseala "Koiva puisniit" piiride kirjeldus

Riiklik botaaniline kaitseala "Koiva puisniit" asub Valga rajoonis Taheva külanõukogu piires kahe eraldi osana.

uldpindalaga ca 160 ha (põhjapoolse osa suurus ca 30 ha, lõunapoolse osa suurus ca 130 ha).

Kaitseala põhjapoolse osa piir kulgeb järgmiselt:

põhjas: mööda Valgamaa Metsamajandi Taheva metskonna kvartali nr. 21 lõunapiiri kuni punktini, mille kaugus kvartali

nr. 21 ja 22 vahelisest sihist on 180 m;

idas: kvartalis nr. 21 olevast punktist mööda loodusliku nõlva jalamit kuni Koiva jõeni;

lõunas ja läänes: piki Koiva jõge ja Läti NSV piiri.

Kaitseala lõunapoolse osa piir kulgeb järgmiselt:

põhjas, kirdes ja idas: alates Valgamaa Metsamajandi Taheva metskonna kvartali nr. 104 lõunapiiril olevast kraavist

piki Piiri - Taheva maanteed kagu suunas Kuuse metsavahi majast 400 m lääne pool asuva punktini, kust kulgeb

sirgjooneliselt lõuna suunas kuni Koiva jõeni;

lõunas ja läänes: piki Koiva jõge kuni Taheva metskonna kvartali nr. 104 lõunapiiril oleva kraavini;

loodes: piki nimetatud kraavi Piiri - Taheva maanteeni.

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1965_08jul_nr23_art100 (pdf, 0,2 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidPiusa jõe ürgoru maastikukaitseala (KLO1000202)
Pirita jõeoru maastikukaitseala (KLO1000216)