Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1994.03.30 Kihnu Vallavolikogu otsus nt 7 30.03.1994 Maakorraldusest ja kirikumaade jaotamisestVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud30.03.1994
RekvisiitKihnu Vallavolikogu otsus nr 7 30.03.1994
PealkiriKihnu Vallavolikogu otsus nt 7 30.03.1994
Maakorraldusest ja kirikumaade jaotamisest
Sisu

LIIGIKAITSEALA KAITSEKORRALDUS

Looduskaitseala SANGELAIUD

Kaitsekorraldus on kehtestatud seaduse "Eesti looduse kaitse kohta" §§ 10 ja 22 (1) alusel.

§ 1

Kaitsekorralduse kaitseulatus

(1) Kaitsekorraldus on kehtestatud Kihnu Vallavolikogu otsusega prot. Nr. 7 30. Märts 1994. a. moodustatud liigikaitseala Sangelaiud ökosüsteemide kaitse korraldamiseks.

(2) Liigikaitseala pindala on 9,4 ha, sellest riigistatud 7,91 ha.

(3) Liigikaitseala hõlmab Sangelaidusid ja kuute laidu Sangelaidude lähistel vastavalt kaitsekorraldusele lisatud plaanile.

(4) Kaitseala piiriks on laidude rannajoon, kaitseala ümbritseb merele laidude rannajoonest, 200 meetri ulatuses laienev kaitsetsoon.

(5) Looduskaitsealal kehtivad seaduse alusel vastu võetud üldise iseloomuga liigikaitsealade kaitsereziimid või liikide kaitse nõuded niivõrd kuivõrd need on käesoleva kaitsekorralduse nõuetest rangemad.

(6) Kaitsereziimi rikkujad kuuluvad vastavalt kehtivale korrale kas distsiplinaar-, tsiviil-, haldus-, või kriminaalvastutusele võtmisele.

§ 2

Liigikaitseala tsoneerimine

1. Suunatud kaitsega alad:

Liigikaitsealad:

(2) Looduskaitseala maismaa.

2. Piiratud kasutusega alad:

(2) Kaitsetsoon:

Looduskaitseala maismaad ümbritsev mereala 200 meetri laiuselt.

§ 3

Kaitsereþiim liigikaitsealal:

uldsätted

2. (1) Kaitsereziim on kehtestatud kaitstavate liikide ja koosluste looduskaitsealal säilimiseks eelduste loomiseks, lindude pesitsusala, hülgete poegimisala ning lesilate ja kaitstavate liikide isendite inimtegevuse tagajärjel hävitamisest või kahjustamisest hoidumiseks.

(2) Liigikaitsealal on lubatud vabalt viibida ja teha kõiki toiminguid, millised ei ole kaitsereziimiga keelatud, millega ei kahjustata liigikaitseala looduskeskkonda ja kaitstava(te) liiki(de) või koosluste elukeskkonda või isendeid.

(3) Liigikaitsealal kaitstavate liikide või koosluste kasvukohtade või pesitsusalade säilimiseks või nende elutingimuste parandamiseks vajalike tööde tegemine on maaomaniku kohustus. Nimetatud tööde tegemise kord ja mahud sätestatakse maaomaniku ja Pärnu Keskkonnaameti vahelise kaitselepinguga.

(4) Maaomanik on kohustatud kaitselepingu sõlmima. Kaitselepingu mittesõlmimine ei vabasta maaomanikku liikide või koosluste elutingimuste halvenemist ennetavate tööde tegemise kohustusest.

2. Keelatud tegevus:

(1) Liigikaitsealal viibida või teha toiminguid viisil, mis kahjustab või võib kahjustada kaitstava liigi isendeid või kaitstavaid kooslusi.

(2) Raiuda või vigastada puid või põõsaid, korjata kaitstsavaid taimi või nende osi, istutada puid või taimi või nende osi või külvata nende seemneid.

(3) Jahipidamine v.a. röövulukijaht 01. novembrist kuni jääminekuni.

(4) Roostiku põletamine.

(5) Karjatamine kuni 15 juulini.

(6) Maa-ainese või maavarade kaevandamine, rannajoone õgvendamine.

(7) Laidudel viibimine 01.aprillist kuni 15.juulini v.a. teaduslike tööde tegemiseks või jääminekuni röövulukijahiksviibimine.

(8) Uute hoonete ja sadamate ehitamine.

3. Liikide kaitseks kohustuslikud tööd:

(1) Kaitseala nõuetekohane tähistamine.

(2) Röövulukijahtide korraldamine.

Rannalt prahi ja purunenud püüniste koristamine.

(2) § 4

Kaitsereziim kaitsetsoonis

1. uldsätted:

(1) Kaitsetsoonina käsitletakse laidusid übritsevat 100 meetri laiust mereala.

(2) Kaitsetsoonis võib vabalt viibida ja teha kõiki toiminguid, millega ei rikuta kaitsetsooni kaitsereziimi ega ohustata kaitstavate liikide isendeid või ei halvendata nende elutingimusi.

(3) Kaitsetsooni mereala kasutamise piiramise eesmärgiks on kaitstavatele liikidele laidudel soodsate sigimis ja elutingimuste loomine.

2. Keelatud tegevus:

(1) Kalastamine vahenditega, mis põhjustavad lindude või hülgete hukkumist (uppumist püünistes).

(2) Merevee reostamine või risustamine.

(3) Muda, maavarade või maa-ainese kaevandamine, merevetikate korjamine.

väljavõte

Pärnu maakonna Kihnu Vallavolikogu

1.koosseisu 7. istungi protokoll nr.7 30.märtsil 1994.a.

Istungist võttis osa 8 volikogu liiget ja Kihnu maakorraldaja M. Martinson, istungilt puudus 1 volikogu liige.

Istungit juhatas volikogu esimees E. Randma, protokollis vallasekretär M. Kuldkepp.

Päevakord.

P.3. Maakorraldusest ja kirikumaade jaotamisest.

Kuulanud ära valla maakorraldaja M. Martinsoni ettekande ja teate, et Pärnu Keskkonnaamet teeb ettepaneku jätta looduskaitse alaks Sangelaiud, andes neid soovi korral endistele omanikele kasutamiseks ja hooldamiseks lepingu alusel, volikogu otsustas 8 poolthäälega:

1) anda nõusolek Sangelaidude võtmiseks looduskaitse alaks (8 laidu kogupindalaga 9,4 ha) ja peale selle veel Kihnu saarel asuvad üksikobjektid: Lemsiküla tamm, kassikivi, Kihnu rändrahn ning vabariikliku täitevvõimu poolt looduskaitse alla võetud Kihnu pärnad 3 tk.;

2) arvata kaheksast Sangelaiust riigi-looduskaitsemaaks (riigistatuks) seitse laidu kogupindalaga 7,9 (7,91) ha, riigistamata jääb Umalaid (1,49 ha) kui "Salu" talule nr. 179 (kinnistu nr.758) kuuluv eraomand;

3) kinnitada Sangelaidude kaitseala reziim (vt. lisa).

Koosoleku juhataja- (E.Randma) Protokollija- (M.Kuldkepp)

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1994.03.30_nr7_Kihnu vallavolikogu_sangelaiud (pdf, 0,6 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidSangelaiud (KLO1000074)