Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 2007.11.22 Kose Vallavolikogu määrus 22.11.2007 nr 84 Rahkvälja maastikukaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamineVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud22.11.2007
RekvisiitKose Vallavolikogu määrus 22.11.2007 nr 84
PealkiriKose Vallavolikogu määrus 22.11.2007 nr 84
Rahkvälja maastikukaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Sisu

Eesti Vabariik

Harju maakond

Kose vald

KOSE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS

Kose 22. november 2007 NR 84

Rahkvälja maastikukaitseala kaitse alla võtmine,

kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Seletuskirja Kose Vallavolikogu määruse "Rahkvälja maastikukaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" juurde tuleb käsitleda haldusakti põhjendusena HMS § 56 lõike 1 tähenduses.

Aluseks võttes haldusmenetluse seaduse § 4, § 56, looduskaitseseaduse § 2 lõike 2, § 4 lõike 7, § 10 lõike 7, § 11 lõike 1, § 12, § 43, põhiseaduse § 53, § 154, Piret Kiristaja poolt aprillis 2007 koostatud eksperthinnangu Rahkvälja kaitseala moodustamise kohta, 04. juuli 2007 Rahkvälja maastikukaitseala moodustamise avaliku arutelu koosoleku protokolli ja kaalunud põhjalikult kõiki asjaolusid

KOSE VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R A B:

1. Võtta kaitse alla Rahkvälja maastikukaitseala.

2. Kinnitada Rahkvälja maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud).

3. Kinnitada Rahkvälja maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).

4. Määrata Rahkvälja maastikukaitseala valitsejaks Kose Vallavalitsus.

5. Käesolevat määrust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kolmekümne päeva jooksul arvates määruse avalikustamisest.

6. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Uno Silberg

Kose Vallavolikogu esimees

Kinnitatud

Kose Vallavolikogu

22.11.2007

määrusega nr 84

Rahkvälja maastikukaitseala kaitse-eeskiri

1. peatükk

uLDSÄTTED

§ 1. Rahkvälja maastikukaitseala kaitse-eesmärk

(1) Rahkvälja maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) kaitse-eesmärk on:

karstiala, kaitsealuste liikide elupaikade ja muinsuskaitseväärtuste kaitse;

II kategooria liikide, nagu lõhnava käoraamatu, kärbesõie ja täpilise sõrmkäpa, kaitse;

III kategooria liikide, nagu soo-neiuvaiba, eesti soojumika ja vööthuul-sõrmkäpa, kaitse.

(2) Kaitsealune maa-ala moodustab vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele ühe piiranguvööndi.

(3) Kaitsealal kehtivad "Looduskaitseseaduses" sätestatud piirangud selles määruses sätestatud erisustega.

§ 2. Kaitseala asukoht

(1) Kaitsela asub Harju maakonnas Kose vallas Tammiku külas.

(2) Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on esitatud kaardil määruse lisas1.

§ 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Kose Vallavalitsus.

2.peatükk

KAITSEALA KAITSEKORD

§ 4. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu kaitsealal.

(2) Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal on vii-bimine lubatud arvestades "Asjaõigusseaduses"ja "Looduskaitseseaduses" sätestatut.

(3) Kaitsealal on lubatud jahipidamine.

(4) Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ja maastikusõidukiga sõitmine on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, kaitseala kaitse korraldamise ja valitsemisega seotud tegevusel, kaitseala kaitse korraldaja nõusolekul teostataval teadustegevusel, ning liinirajatiste hooldamiseks tehtavatel töödel.

(5) Telkimine ja lõkke tegemine on kaitsealal lubatud ainult selleks ettevalmistatud ja kaitseala valitseja poolt tähistatud kohtades.

(6) Kaitsealal on lubatud rahvaürituste korraldamine. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

(7) Kaitsealal on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud:

1) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks;

2) tee, tehnovõrgu rajatise ja tootmisega mitteseotud ehitiste rajamine kaitsealal paikneva kinnistu või kaitseala tarbeks ja nende hooldustööd.

§ 5. Keelatud tegevus

(1) Kaitsealal on keelatud:

uue maaparandussüsteemi rajamine;

maavara kaevandamine;

puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;

välja arvatud lageraie langi suurusega kuni 2,0 hektarit ning sambliku ja loo kasvukohtades laiusega kuni 30 meetrit;

väetise kasutamine, väljaarvatud õuemaal ja haritaval maal.

(2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:

1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja kõlvikute sihtotstarvet;

2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;

3) väljastada metsamajandamiskava;

4) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;

5) anda nõusolekut väikeehitise ehitamiseks;

6) anda projekteerimistingimusi;

7) anda ehitusluba;

8) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee-erikasutusluba või ehitusluba või nõusolekut väikeehitise ehitamiseks;

9) muuta veekogude veetaset ja kaldajoont.

§ 6. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis kaitse-eeskirja kohaselt vajab kaitseala valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.

(2) Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei ole arvestatud kaitseala valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt «Haldusmenetluse seadusele» õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse osas.

(3) Kaitseala valitsejal on keskkonnamõju hindamise järelevalvajana õigus määrata kaitseala kaitseks keskkonnanõudeid, kui kavandatav tegevus võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.

1.Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Paunküla metskonna 2002. a puistuplaane (mõõtkava 1: 20 000) ja Maakatastri andmeid seisuga märts 2007.

Kinnitatud

Kose Vallavolikogu

22.11.2007

määrusega nr 84

Rahkvälja maastikukaitseala välispiiri kirjeldus

Kaitseala eesmärk

Kokkuvõtteks võiks projekteeritava kaitseala eesmärgi sõnastada järgnevalt:

Rahkvälja maastikukaitseala eesmärk on Kose vallas unikaalse karstiala, ohustatud liikide elupaikade ning muinsuskaitseväärtuste hoidmine.

Kaitseala valitseja

Kuna kavandatav kaitseala jääb Kose valla territooriumile, on otstarbekas määrata Rahkvälja maastikukaitseala valitsejaks Kose Vallavalitsus.

Välispiir

Projekteeritava kaitseala piiri kujundamisel on silmas peetud, et kaitseala hõlmaks piirkonna olulised loodusväärtused ning samas kulgeks kaardil mööda selgelt jälgitavaid ning looduses märgatavaid loogilisi piire. Sellest lähtuvalt on ettepanek kasutada välispiirina põhjaosas Kurna-Tuhala maanteed, lääne- ja lõunaosas Tammiku looduskaitseala piiri, kinnistupiire, metsasihte ja kraave. Kaitsealast on välja lõigatud talude õuemaad, mis ei oma loodusväärtust ning seega ei ole otstarbekas neid ka piirangutega koormata.

Välispiiri kirjeldus

Rahkvälja maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Harju maakonnas Kiili ja Kose valla piirilt mööda Kurna-Tuhala riigimaantee T-11115 teemaa lõunaserva kagu suunas kuni maaüksuse Paunküla metskonna maatükk M-17 (33701:001:0337) idapoolseima nurgani, sealt kulgeb piir mööda nimetatud maaüksuse idapiiri lõuna suunas kuni lõikumiseni põhja-lõunasuunalise kraaviga, sealt kulgeb piir mööda kraavi lõuna-edela suunas, läbides Metsavahi maaüksust 33701:001:0123, kuni selle läänepiirini, mööda maaüksuse läänepiiri edasi lõuna suunas kuni maaüksuse Paunküla metskonna maatükk M-25 (33701:001:0345) põhjapiirini, edasi mööda selle maaüksuse põhja- ja idapiiri algul kirde, siis kagu, ida, jälle kagu, siis edela suunas kuni ida-läänesuunalise metsasihini. Mööda sihti kulgeb piir edasi lääne suunas kuni Tammiku looduskaitseala lahustüki loodenurgani, sealt edasi mööda Tammiku looduskaitseala lahustüki piiri lõuna suunas kuni lõunapoolseima kraavini, mis ühendab Tammiku looduskaitseala lahustükki Tammiku looduskaitseala põhitüki kaguosa kirdenurgaga (ehk maaüksuse Paunküla metskonna maatükk M-29 kirdenurgaga). Piir kulgeb mööda Tammiku looduskaitseala välispiiri edela, loode, edela, jälle loode ja edela ning põhja suunas kuni nimetatud kaitseala välispiiri põhjaosa kirdenurgani, edasi kulgeb piir põhja-loode, kagu ning põhja-kirde suunas mööda maaüksuse Paunküla metskonna maatükk M-17 läänepiiri kuni lõikumiseni Kurna-Tuhala maanteega Kiili ja Kose valla piiril.

Pindala

Projekteeritava Rahkvälja looduskaitseala ligikaudne pindala on 530 ha.

Seosed: peida ,kuva
Dokument on alale kaitsekorra aluseksRahkvälja maastikukaitseala (KLO5000004)
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidRahkvälja maastikukaitseala (KLO5000004)