Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1987.08.25 Kohtla-Järve RSN TK otsus nr. 186 Maastikukaitseala Kivinõmme "Kalevipoja haud" moodustamineVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud25.08.1987
RekvisiitKohtla-Järve RSN Täitevkomitee 25.08.1987. a otsus nr 186
PealkiriKohtla-Järve RSN TK otsus nr. 186
Maastikukaitseala Kivinõmme "Kalevipoja haud" moodustamine
Sisu

EESTI NSV

KOHTLA-JÄRVE RAJOONI RAHVASAADIKUTE NÕUKOGU

TÄITEVKOMITEE

O T S U S

25.08.1987.a. nr.186

Maastikukaitseala Kivinõmme

"Kalevipoja haud" moodustamine

Kohtla-Järve Rajooni RSN Täitevkomitee, ära kuulanud esimehe asetäitja A.Värimäe ettekande geoloogiliselt ehituselt

omapärase ning teaduslikust aspektist huvipakkuvate Kivinõmme mõhnastiku pinnavormide ja taimekoosluste

kompleksi kaitse kohta ning kooskõlas Eesti NSV Maakoodeksi paragrahviga 162,

o t s u s t a b:

1. Nõustuda Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumi ettepanekuga maastikukaitseala Kivinõmme

"Kalevipoja haud" moodustamisega Alutaguse Metsamajandi Kivinõmme metskonna maadest mahaarvamiseta

pindalaga 72 ha.

2. Kinnitada maakasutuse põhitingimused vastavalt lisale 1.

3. Kinnitada maastikukaitseala Kivinõmme "Kalevipoja haud" põhimäärus vastavalt lisale nr.2.

4. Alutaguse Metsamajandil koostöös Illuka küla RSN Täitevkomiteega tagada kaitseala reziimist kinnipidamine.

5. Alutaguse Metsamajandil koostöös Kohtla-Järve Rajooni RSN Täitevkomitee Riikliku Põllumajandusinspektsiooniga

tähistada kaitseala piirid põhimaakasutuse kaartidel ja looduses.

Esimees A.Kiviorg

Sekretär M.Metsalu

Lisa nr.1

K-Järve Rajooni RSN Täitev-

komitee 25.08.1987.a. otsuse

nr.186 juurde

Maakasutuse põhitingimused maa eraldamisel Kohtla-Järve rajoonis maastikukaitseala Kivinõmme "Kalevipoja haud"

alla

Objekti nimetus

Maastikukaitseala Kivinõmme "Kalevipoja haud" 72,0 ha

1. Alutaguse Metsamajand 71,2 ha

1. Maad eraldada maastiku-kaitse alla põhimaa kasu-tamisest mahaarvamiseta.

2. Muud- 0,8 ha

2. Maakasutajatel on õigus kasutada maad kooskõlas kehtiva seadusandlusega, kinni pidades maastiku-kaitseala

põhimäärusest.

Sekretär M.Metsalu

LKR: 10.12.1997 20:34:21

Lisa nr. 2

K- Järve Rajooni RSN Täitev-

komitee 25.08.87.a. otsuse

nr. 186 juurde

Maastikukaitseala Kivinõmme "Kalevipoja haud"

põhimäärus.

I uldsätted

Maastikukaitseala Kivinõmme "Kalevipoja haud" on moodustatud Kohtla-Järve Rajooni RSN Täitevkomitee 25. augusti 1987.a. otsusega nr. geoloogiliselt ehituselt omapärase ning teaduslikust aspektist huvipakuvate pinnavormide ja taimekoosluste kompleksi kaitseks.

Maastikukaitseala Kivinõmme "Kalevipoja haud" pindala on 72,0 ha. Maa eraldatakse põhimaa kasutamisest mahaarvamiseta, maa majanduslik kasutamine peab vastama kinnitatud kaitserežiimile.

Maastiku kaitseala Kivinõmme "Kalevipoja haud" hooldab Alutaguse Metsamajand.

II Maastikukaitseala "Kivinõmme Kalevipoja haud"

ülesanded ja režiim.

Kaitseala ülesanne.

Kaitsta maastikuliselt ning geoloogiliselt ehituselt omapäraste pinnavormide ja taimekoosluste kompleksi.

Maastikukaitsealal Kivinõmme "Kalevipoja haud" on keelatud:

1. maavarade pealmaakaevandamine;

2. maavarade allmaakaevandamine maapinna reljeefi ja pinnavete režiimi rikkuvate tehnoloogiaga;

3. tööstusliku objektide, põllumajanduslike tootmishoonete ja ladude püstitamine;

4. kaevanduste jt. objektide maapealsete kommunikatsioonide (teed, elektriliinid jne) rajamine;

5. loodust pöördumatult muutvad tööd;

6. metsa lageraied (v.a seisukorralangid);

7. igasugune prahistamine;

8. mootorsõidukite liiklus (v.a metsavalve transport).

III Maastikukaitseala Kivinõmme "Kalevipoja haud" valve.

Territooriumi kaitse kindlustab Alutaguse Metsamajand. Kaitseala ržiimi täitmine on kohustuslik kõikidele piirkonnas tegutsevatele ettevõtetele ja ametkondadele.

Kodanikud ja ametiisikud, kes on süüdi kehtestatud reþiimi rikkumises, võetakse vastutusele seaduses ettenähtud korras.

Sekretär M.Metsalu

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1987.08.25_nr186_K-Jrj_RSN (pdf, 0,3 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidKivinõmme maastikukaitseala (KLO1000494)