Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1993.10.04 Lääne-Viru Maavalitsuse määrus nr.125 Taimestiku kaitsealade moodustamise kohtaVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud04.10.1993
RekvisiitLääne-Viru Maavalitsuse 04.10.1993. a määrus nr 125
PealkiriLääne-Viru Maavalitsuse määrus nr.125
Taimestiku kaitsealade moodustamise kohta
Sisu

Lääne-Viru Maavalitsuse 04.10.1993. a määrus nr 125

Taimestiku kaitsealade moodustamise

kohta

Lääne-Viru Maavalitsus

m ä ä r a b:

1. Kinnitada Tapa piirkonna käpaliste kaitseala suurusega 221,7 ha, sellest põldu 0,2 ha, looduslikku heinamaad

60,2 ha, metsamaad 36,1 ha, puitpõõsas taimestik 21,6 ha, sood 90,4 ha, veealust maad 9,8 ha ja muud maad.

Kaitseala piirid on toodud lisas nr.1.

2. Kinnitada Varangu taimekaitseala suurus 72,3 ha. Varangu mestkonna kv.96, 98,99,100 ER4 ja Väike-Maarja

kolhoosi 1985.a. maaeraldus 10 ha. Kaitseala piirid on toodud lisas nr.2.

3. Kinnitada taimekaitsealadel kaitstavate taimede nimekirjad vastavalt lisadele 3 ja 4.

4. Keelata taimestiku kaitsealadel:

4.1. pinnase teisaldamine ja teede ehitus;

4.2. maaparandustööde tegemine;

4.3. kulu põletamine;

4.4. lageraided, metsahooldustööd lubatud ainult talvel, kahjustamata alustaimestikku;

4.5. heina niitmine masinatega.

5. Punkt 4. sätestatud kaitsekohustused panna maavaldajatele.

6. Järelevalve panna maakonna Looduskaitse Talitusele ja kohalikele omavalitsustele, kes maa omandusse andmisel

märgivad maha kaitsealade piirid.

7. Vastavalt kehtivatele seadustele ja ka kohalikele omavalitsustele õigus maksusoodustuste andmiseks maa

majandusliku kasutamise piirangute puhul.

Ants Leemets Ivo Teder

Maavanem Maasekretär

Lisa 3

Lääne-Viru Maavalitsuse 04.10.93.a.

määrusele nr.125

Kaitsealused taimeliigid Tapa käpaliste kaitsealal on:

III kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) (Eesti Punane Raamat)

III soo-neiuvaip (Epipactis palustris)

III tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens)

III pruunikas pesajuur (Neottia nidus-avis)

III harilik käoraamat (Gumnadenia conopsea)

III kaheleheline käokeel (Platanthera bifolia)

II kärbesõis (Ophrys insectifera)

III hallkäpp (Orchis militaris)

III kahkjaspunase sõrmkäpa kollakasvalgete õitega vorm (D.incarnata f.ochrantha)

II täpiline sõrmkäpp (Dactylorhiza cruenta)

III vööthuul sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii)

III kuradi sõrmkäpp (Dactylorhiza maculata)

Ivo Teder

Maasekretär

Lisa 4

Lääne-Viru Maavalitsuse 04.10.93

määrusele nr.125

Kaitsealused taimeliigid Varangu taimestiku kaitsealal on:

II lõhnav käoraamat (Gymnadenia odopetissima)

III harilik käoraamat (Gymnadenia conopsca)

III vööthuul sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchii)

III suur käopõll (Listere ovata)

III kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata)

I soojumikas (saussurea esthonica)

III sooneiuvaip (Epipactis palustris)

III tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens)

III laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine)

III raudtarn (carex davalliana)

Ivo Teder

Maasekretär

LKR: 03.11.1997 17:13:26

Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidVarangu looduskaitseala (KLO1000183)
Varangu taimekaitseala (KLO1000117)