Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1962.03.30 Võru raj. TSN TK 30.03.62 otsus nr.33 "Looduskaitse ja kuultuurimälestiste kaitse korraldamisest Võru rajoonis"Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud30.03.1962
RekvisiitVõru raj. TSN TK 30.03.62 otsus nr.33
PealkiriVõru raj. TSN TK 30.03.62 otsus nr.33 "Looduskaitse ja kuultuurimälestiste kaitse korraldamisest Võru rajoonis"
Sisu

EESTI NSV

Võru Rajooni Töörahva Saadikute

Nõukogu Täitevkomitee

OTSUS Nr. 33

Võru, 30. märtsil 1962. a.

Looduskaitse ja kultuurimälestiste

kaitse korraldamisest Võru rajoonis

Võru rajooni ainulaadse kuplilise maastiku, looduslikult kaunite kohtade, parkide ja teiste kaitset väärivate looduse üksikobjektide ning kultuurimälestiste säilitamiseks ja hooldamiseks, samuti rajooni loodusvarade ratsionaaseks kasutamiseks kooskõlas Eesti NSV 7. juuni 1957. a. seadusega "Eesti NSV looduse kaitsest" ja 8. juuni 1961. a. seadusega "Eesti NSV kultuurimälestiste kaitse kohta" ning Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusega nr. 242 11. juulist 1957. a. "Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s Võru Rajooni TSN Täitevkomitee

o t s u s t a b

1. Võtta riikliku looduskaitse alla kohalikku tähtsust omavad objektid vastava1t 1isale nr. 1.

2. Avaldada lisana nr. 2 Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Looduskaitse Valitsuse poolt riikliku 1ooduskaitse alla võetud vabariikliku tähtsusega objektid, milliste kohta on kehtestatud ka vastavad kaitse korraldamise eeskirjad (vt. "1ooduskaitse põhimaterjale" Tallinn, l959. a.).

3. Avaldada lisana nr. 3 riik1iku kaitse alla võetud vabariiklikku tähtsust omavad kultuurimälestised.

4. Riikliku looduskaitse alla võetud kohaliku tähtsusega objektide loodusliku üldilme rikkumise vältimiseks keelata nende piires:

a) metsa lageraied, samuti üksikute puude ja põõsaste maharaiumine (välja arvatud sanitaarraied, millised tuleb kooskõlastada rajooni kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse sektsiooniga) ning nende vigastamine;

b) igasuguste kaeviste (kruusa-, liiva- ja savikarjäärid) rajamine;

c) ürgorgude nõ1vadel asuvate paljandite rikkumine;

d) veekogude kallaste rikkumine, vete risustamine ja reostamine;

e) pinnase kaevamine ja kündmine kaitse a11a võetud üksikute puude võrade alt ja lähemalt kui kaks meetrit võra piiridest;

f) rändrahnude lõhkumine ja nende asukoha muutmine.

5. Riikliku kaitse alla võetud parkides keelata lisaks p. 4 märgitule:

a) loomade karjatamine;

b) traktorite ja autode liiklemine väljaspool selleks ettenäh tud teid;

c) põllumajandusliku inventari paigutamine igasugusel muul viisil ala risustamine ja prahistamine.

6. Massiürituste läbiviimine riikliku kaitse alla võetud maastiku üksikelementide (järved, üksikud kuplid jne.) ja parkide piires tuleb kooskõlastada rajooni täitevkomitee kultuuriosakonnaga. urituste korraldajatel tuleb sõlmida leping maavaldajatega ja ürituste läbiviimise käigus prahistatud kohad korrastada kahe päeva jooksul pärast ürituse toimumist. Autode parkimine, telklaagrite püstitamine ja 1õkete tegemine nimetatud aladel on lubatud ainult rajooni täitevkomitee poo1t selleks määratud kohtades.

7. Uute ehituste. püstitamine, olemasolevate ehituste ja varemete lammutamine riikliku kaitse a11a võetud aladel (maastiku üksikelemendid, pargid) või põliste puude ja rändrahnude vahetus läheduses, parkide rekonstrueerimine (uute teede rajamine, puude ja põõsaste raiumine ja väljajuurimine ning uute istutamine jne.) ja kõik muud tööd, mis võivad muuta või kahjustada kaitsealuste objektide üldilmet, tulevad kooskõlastada rajooni kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse sektsiooniga ning rajooni täitevkomiteega.

8. Teha ülesandeks kolhooside, sovhooside ja teiste asutuste ning ettevõtete juhtkondadele, kellede maavalduste piires asuvad riikliku kaitse alla võetud objektid;

a) määrata igale objektile selle kaitse eest vastutav töötaja 1. juuniks 1962. a.

b) hoida korras ja puhastada puiesteed ning pargid surnud puudest, kuivanud okstest ja prahist igal kevadel hiljemalt 1. maiks;

c) likvideerida parkidesse püstitatud ajutise iseloomuga ehitused (küünid, kuurid, küttelaod, siloaugud jt.).

9. Kohustada külade täitevkomiteesid hiljemalt 1. juuliks 1962. a. sõlmima maavaldajatega kaitse alla võetud objektide kohta kaitsekohustuse lepingud.

10. Rajooni 1oodusvarade ratsionaalse kasutamise ning maastike kaitse eesmärgil tuleb kogu rajooni ulatuses kõikide selliste tööde teostamine, mis on seotud looduse ümberkujundamisega (nagu liiva-, kruusa-, jt. karjääride ning elektriliinide ja maanteetrasside rajamine, kõik maaparandustööd jne.) kooskõlastada rajooni täitevkomiteega.

11. Igasuguste uute ehituste püstitamisel kuni 200 meetri kaugusele kohaliku ja vabariikliku tähtsusega teedest tulevad ehituste projektid ja asendiplaanid kooskõlastada rajooni täitevkomiteega.

12. Keelata kõikidel puiesteedel samuti asulates ja linnades kasvavate puude rikkumine (ka siltide, prügikastide ja traatide sidumine puude külge jne.) ning maharaiumine kooskõlastamata looduskaitse sektsiooniga.

13. Keelata Võru rajooni piires paiknevatel kõigil looduslikel järvedel veepinna alandamine ja tõstmine kooskõlastamata looduskaitse sektsiooniga.

14. Keelata linnadest ja alevitest väljaveetava prahi juhuslik mahapanek, lubada teha seda ainult rajooni täitevkomitee kohaliku majanduse oskonna poolt selleks määratud kohtades.

15. Kohustada rajooni täitevkomitee miilitsaosakonda, metsamajandi ja metskondade vastutavaid töötajaid, jahimajandit ning kalaspordiklubi senisest nõudlikumalt suhtuma jahi- ja kalapüügieeskirjade täitmise kontrollimisse.

16. Riikliku kaitse alla võetud kultuurimä1estiste säilitamise kindlustamiseks:

a) keelata nende igasugune rikkumine ja muutmine (kaevamine, kündmine, ehituste püstitamine jne.);

b) keelata kasutada mälestist ehitusmaterjaliks või muuks majanduslikuks otstarbeks.

17. Uute mälestiste või arheoloogiliste üksikleidude (kivikirved, kääpad, monumendid, ohvrkivid, sõled, nooleotsad, mitmesugused peiteleiud jne.) avastamisel informeerida sellest koheselt Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi.

18. Looduskaitse objektide ja kultuurimälestiste rikkumise kõigist juhtudest viivitamatult informeerida rajooni täitevkomitee kultuuriosakonda.

19. Kohustada rajooni täitevkomitee kultuuriosakonda organiseerima koha1iku kui ka vabariikliku tähtsusega looduskaitse objektide ja kultuurimälestiste täiendav tähistamine looduses.

20. Keelata riikliku kaitse alla võetud objektide tähiste rikkumine ja omavoliline ümberpaigutamine.

21. Paluda Eesti NSV Poliitiliste jt Teadusalaste Teadmiste Levitamise uhingu Võru osakonna juhatajat (sm. Saarik) organiseerima ühingu lektorite kaudu looduskaitse ja kultuurimä1estiste kaitse alaste loengute ettevalmistamist ning ettekandmist elanikkonnale.

22. Käesoleva otsuse täitmise kontroll panna rajooni täitevkomitee kultuuriosakonnale.

F. PÄRTELPOEG,

Võru Rajooni TSN Täitevkomitee esimees

P. MOROSOV,

Võru Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär

Lisa nr.1 Võru Rajooni TSN Täitevkomitee otsuse nr. 33. 30. märtsist 1962. a. juurde

I Maastikulised keelualad ja maastiku üksikelemendid

Jrk. Objekti nimetus Külanõukogu Asukoht Objekti karakteristika

nr.

1 2 3 4 5

1. Järvemägi Haanja Ruusmäe järve ääres Mai- ja jaanitule tegemise koht

Ruusmäe sovhoos.

2. Võidumägi Haanja Ruusmäe sovhoosi Söödi Mai- ja jaanitule tegemise koht

külast põhja pool.

3. Võidumägi Haanja Ruusmäe sovhoosi Ruus- Mai- ja jaanitule tegemise koht

mäe-Murati tee ääres

4. Kütiorg Lasva «Võidulipu» kolhoos. Oru lamm, nõlvad ja 25 m

laiune maariba oru pervedel

5. Piusa jõe org Meremäe «Võit» ja Obinitsa sovhoos Piusa jõe org alates Remeski

ja ning «Sõpruse» kolhoos. oja suudmest «Sõpruse» kolh.

Vastseliina kuni Lindorani, Tabina oja suudmeni

6. Peetrijõe järsk Mõniste Mõniste m/k. Karisöödil Devoni liivakivi paljand kõrgusega

kallas Mõniste sovhoos. 20 m

1 2 3 4 5

7. Devoni paljan- Urvaste Antsla sovhoosi kalakas-

diga koobas- vatuse tiikide juures.

allikad

8. Krabi järvede Varstu 4 järve, Kikkajärv, Sara- Pinnavete poolt uuristatud

ahelik koos lii- puu, Liivajärv ja Väike- sälkoru suur-liivakraav süga-

vakraavide ja järv asuvad ürgorus Läti vus 20 m, pikkus 200 m,

suletud nõgu- NSV piiril. 50 m. Suletud nõod. Tambis-

dega nn. «Pa- trump, Ubahaud ja Põrguhaud

ganamaa». läbimõõdud 100-200 m, süga-

vus 15-20 m, «Paganamaa»

on seotud muistenditega.

II Kohaliku tähtsusega pargid ja puistud

Jrk. nr. Objekti nimetus Küllanõukogu Objekti karakteristika ja asukoht

1. Ruusmäe park Haanja Ruusmäe sovhoosis

2. Jaanimäe park (tammik) Haanja Ruusmäe sovhoosis

3. Uue-Saaluse park Haanja Munamäe kolhoosis

4. Vastseliina asunduse park Merernäe «Võit» sovhoosis

5. Kaasik Meremäe «Võit» sovhoos, Tsirgu osak. III brigaad, Võru-

Petseri mnt. 200 m

6. Mõniste park Mõniste Mõniste sovhoosis, Võru-Valga-Ape teeristi

ääres. Pargis on hulgaliselt võõrpuu- ja -põõsas

liike.

7. Vastse-Roosa park Mõniste Mõniste sovhoos. Vastse-Roosas

8. Sänna park Rõuge Rõuge metskonna kontori juures, Sännal

9. Rõuge park Rõuge Rõuge sovhoosi Rõuge osakonna keskuses

10. Vaabina park Urvaste Kolhoosis «Pioneer»

11. Urvaste park Urvaste Urvaste kolhoosis

12. Vastse-Antsla park Urvaste Kolhoosis «Edasi»

13. Park Urvaste Antsla sovhoosi kalakasvatuse tiikide juures

14. Park Sõrnerpalu KoIh. "Punalipp" Linnamäel

15. Noor kaasik Sõmerpalu KoIh. "Punalipp", Linnamäe 8-kl. kooli lähedal

16. Järvere park Sõmerpalu Võru Metsamajandi juures Vagula järve kaldal

koosneb ca 100 erinevast puu liigist

17. Sõmerpalu park Sõmerpalu Sõmerpalu sovhoosi keskuses

18. Tsooru park Varstu Sverdlovi-nim. kolhoosis, Tsoorus

19. Kõrgepalu park Varstu Kolh. «Tu1evik» keskuse juures

20. Väimela park Võru Väimela sovh. ja Väimela, Zooveterinaartehni-

kumi juures

21. Vana-Saaluse park Vastseliina Vastseliina sovhoosis

22. Vastseliina park Vastseliina Vastseliina asulas

23. Lehise puistu Vastseliina Vastseliina mets- keskmine kõrgus 35 m

konnas Saarte v/k (liini. 40 cm koosseisu

kv 170 7 LH 2 KU 1 Ks

III Rändrahnud

Jrk. Objekti nimetus Kü1anõukogu Asukoht Kirjeldus

nr.

1. Rändrahn Vastseliina Vastsellina m/k Laagri v/k Pealt lame, maapinnaga ühel

kv. 151 kõrgusel, mõõted 4x6 m

IV Kohaliku tähtsusega veekogud

Jrk.

nr. Objekti nimetus Külanõukogu Asukoht ja kirjeldus

1. Kavadi järved Haanja Uue-Saaluse Munamäe kolhoos

2. Viitina järv koos pargi ja

Meegomäega Rõuge Kolhoos «Oktoober»

3. Hino järv koos saartega Misso Misso m/k kv 84

4. Antsu järved koos 100 m

laiuse kaldaribaga Võru Kingissepa-nim. kolhoos

5. Verijärv koos loodusliku par-

giga Võru Kubija m/k kv 79

6. Väimela järved koos pargiga Võru Väimela sovhoos

7. Järvede ahelik Sõmerpalu Sõrnerpalu sovhoos, Keemal

V Looduskaitse alla võetud kohaliku tähtsusega puud

Objekti Arv K/n Asukoht Objekti kirjeldus (mõõted)

Nimetus tk.

1 2 3 4 5 6

Tarupedajad "Haukamäe

Haabsaare kolhoos Män- mänd" D=0,7 m h=l6 m,

1. Männid 3 Antsla diku pere juures "Tarnmsaare mänd" D=0,9

m, h=22 m, "Musmäs mänd"

2. Kuusk 1 Antsla Antsla metskond Piive v/k. D=0,82 m, h=l9 m

kv. nr. 53 D=0,94 m, h=34,5 m

30 cm kõrguselt hargneb nel-

3. Põõsas- KoIh. «Partisan», Puus- ja harru D=8 cm, 60 cm kõr-

kuusk 1 Antsla metsa, Kannukese aias guselt hargneb üheksasse

harru

4. Jalakalehe-

liste kaskede Antsla metskond kv. nr.

grupp 6 Antsla 49-b

Ik=12 cm, hk=l5

Ruusmäe sovh. Tuuka

5. Tamm 1 Haanja osak. kod. Klaasi elamu ü=4,0 m

juures

6. Tamm 1 Haanja Ruusmäe sovh. Majori jär-

ve ääres ü = 4, 0 m

1 2 4

7. Mänd 1 Meremäe Vastseliina-Kapera tee

ääres «Võit» sovhoos D=83 cm, h=l4 cm

8. Mänd 1 Meremäe «Võit» sovh. uue karjalau-

da vastas D=84 cm, n=14 m

9. Männid 3 Meremäe Võru-Petseri mnt. ääres ü = 2,75 m

Gorki-nim. kolh. ü=2,3 m

ü=2,15 m

10. Tamm 1 Meremäe «Võit» sovh. Tsirgu külast

põhja suunas end. Pihla D=88 cm, h=l9

talu lähedal

nn. «Seka tammed» D=30 cm,

Misso sovh. Hino osak. 48, 52 ja 76 cm hk= 15 m

11. Tammed 5 Misso Kure küla põllul 300 m eemal üksik tamm

D=92 cm, h=l4 cm

12. Kuusk 1 Misso Misso metskond Parmu «Ussikuusk» D= 13 cm,

v/k. kv. 196 h=l2 m

Misso sovh. Kivioru osak.

13. Tamm 1 Misso Kriiva küla, Vilnit, E. ela- D=92 cm, h= 17 m

mu lähedal

14. Mänd 1 Mõniste Mõniste sovh. Kalevi osak. D=32 cm, h=7 «Puugipeda-

Härbalil jas» lameda võraga

Puude1 on alla laskuvad

15. Kuused Mõniste sovh. Kalevi osak. hargnemata oksad D=12cm,

(ussikuused) 2 Mõniste Mudasool h=10, 30 m, D=8 cm, h=8,5 m

16. Korgipuud 2 Urvaste Visela 8-kl. kooli juures ü=80 cm, h=l4 cm

d=37 cm, h=9 m

Varstu sovhoos, Vana-Roo- D=1,16 m, h=16 m vanus

17. Mänd 1 Varstu sa tee ja Saru-Paluküla tee- ca 300. a. «Juuda-Maie peda-

lahkmel jas»

Varstu sovhoos, Saru-Va- D=1,02 m, h=l3 m, vanus

18. Mänd 1 Varstu na-Roosa tee läheduses ca 300. a.

Punsal

Vastseliina-Loosi tee ääres h = 12 m, D = 36 cm, h = 11 m,

19. Männid 2 Vastseliina koIh. «Koit» D=52 cm «Pedajamäe män nid»

KoIh «Sõprus» Rauanur-

20. Tamm 1 Vastseliina me1 "Võit" sovh. keskusse Kolmeharuline ü=4,5 m

viiva tee ääres

21. Mänd 1 Vastseliina Miðurini-nim. kolh. end. u=2,10

Tsirbu elamu juures

22. Kask 1 Vastseliina Vastseliina sovhoos end. «Põlsu kask» ü=3,2

Põlsu talu lähedal

1 2 4 5 6

Kingissepa-nim. kolh. Si- D=1,05 m, h=l4 m, vanus

23. Mänd 1 Võru ka küla, Kaasjärvest lõu- ca 300. a.

nasuunas

24. Kask 1 Võru «Kalevipoja» kolhoosi met- D=0,80 m, vanus 150. a.

sas kv. 48

25. Männid 2 Võru Võru-Räpina mnt. ääres D=80, 76 cm h=20 m

Kubja metskond kv nr. 11

26. Mänd 1 Sõmerpalu Sõmerpalu metskond Tam- D=72 cm. h=30 m

mesilla v/k. kv. 50

P. MOROSOV,

Võru Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär

Lisa nr. 2

Võru Raj. TSN Täitevkomitee

otsuse nr. 33. 30. märtsist

1962. a. juurde

Riikiku looduskaitse alla võetud vaba-

riikliku tähtsusega objektid Võru rajoonis

I Riiklikud maastikulised keelualad:

1. Suur-Munamägi

2. Vällamägi

3. Rõuge järvestik

II Riikliku kaitse alla kuuluvad vabariikliku tähtsusega pargid:

1. Kreutzwaldi park Võru linnas Tamula järve ääres

2. Antsla Põllumajandustehnikumi park.

III Riikliku kaitse alla võetud maastiku üksikelemendid:

1. Peetri jõe devoni lubjakivi paljand 300 m pikkuselt, asukohaga Mõniste k/n., Mõniste metskonna Kalkahju metsavahi maja juures.

IV Riikliku kaitse alla kuuluvad rändrahnud

Objekti asukoht Külanõukogu Asukoht Objekti karakteristika (mõõted)

1 2 3 4

1. Korgõmäe Ivan-

nikivi Haanja Suure-Munamäe lõunaküljel 2,7x1,4x1,2 m, ü=11 m

2. Suur rändrahn Rõuge Tsutsu küla metsas -x-x 3,5 ü=15,3 m

3. Hinnimäe ränd- graniit 5,4x4,6x1,4 m

rahn Varstu Krabi küla ü= 14,8 m

4. Suur rändrahn Vastseliina Püitsepa külast lõuna pool -x-x-4 m, ü= 16,8 m

5. Tinnipalu ränd- Sõmerpalu metskond Tinni- 6,3x5,4x1,2 m, ü=l4,8

rahn Sõrnerpalu palu v/k. kv. 16

V Riikliku kaitse alla kuuluvad põlised puud

Puusepa metsas, metsa ser- omapärane roomav vorm ü

1. Kuusk 1 tk. Antsla vast 30 m. lõunasse Puusepa (maapinnal) =9 cm, h

pere juures (keskm.)=0,9 m

2. Tamm 1 tk. Haanja Musta-Hamba küla Ruusmäe ü=5,9, h=25 m

sovh.

3. Tamm 1 tk. Haanja Ruusmäe sovh. Murati jär- ü=4,2 m, h=l6 m

ve ääres

4. Tammed 2 tk. Haanja Ruusmäe sovh. Rogosi asun- ü=4,6 m, h=l6 m

duse järve ääres

5. Kadakas 1 tk. Lasva Joosu-Paidra tee ääres, Rei- ü=1 m, h=8 m

nu pere juures, koIh. «Järve»

6. Jalakas 1 tk. Meremäe Vastseliina asunduse puies- ü=4,40 m, h=l7 m

teel

7. Mänd 1 tk. Meremäe Võru-Petseri mnt. ääres ü=0,80 m, h= 16 m

«Võit» sovh.

8. Mänd 1 tk. Misso Misso sovh. Vastseliina-Mis- "Sapimäe pettai» ü=2,8 m

so tee ääres h=11 m

9. Mänd 1 tk. Mõniste Saru metskond Matsimäe «Tutiga pettai» ü=3,6,

v/k. kv. nr. 137 h = 15 m

10. Männid 2 tk. Mõniste Mõniste m/k. juures Kari- ü=2,15 m, h=32 m «Kiigo-

söödil männid»

11. Tamm 1 tk. Mõniste Mõniste m/k. kantselei juu- ü=3,8, h= 18 m

res Karisöödil

12. Kased 2 tk. Mõniste Mõniste m,/k. kantselei juu- ü=2,7 m ja 0,55 m, h=24 m

res Karisöödil

13. Kadakas 1 tk. Mõniste Mõniste sovhoos ü=0,5 m, h=7 m

14. Mänd 1 tk Rõuge Rõuge sovh. Nilbeküla Val- ü=3 m, h=18 m «Kõrgemäe

ga-Võru mnt. 1 km pettai»

15. Mänd 1 tk. Rõuge Rõuge sovh. Ruuga küla ü = 3,84 m, h = 17,5 m

16. Tamm 1 tk. Rõuge Rõuge sovh. Ruuga küla ü=5,46 m, h=15,0 m17. Männid 2 tk Rõuge Hakiküla kolh. «Oktoober» ü=2,0 m, h=l6,5 ü=2,35

h= 17,0 m

18. Kuusk 1 tk. Rõuge Rõuge-Luutsniku mnt. ääres ü=l,92, h=l6,7 m «Küünla-

kolh. «Oktoober» kuusk»

19. Kask 1 tk Rõuge Haki küla, koIh. «Oktoober» ü= 3,20 m, h = 17,0

20. Tamm 1 tk. Urvaste Urvaste kooli lähedal, kolh. ü=7,6 m, h=l6 m "Tamme

Urvaste Lauri tamm"

21. Tamm 1 tk. Urvaste Mäe-Lehtsoo veski lähedal ü=7 m, h=l8 m "Mäe-Laht-

kolh. "Siirius" soo tamm"

22. Tamm 1 tk. Urvaste Pajusilma oja ääres, Kuldre ü=7,2 m, "Jakobi tamm"

kolhoos

23. Künnapuu 1 tk. Urvaste Kuldre kooli lähedal, Kuldre ü=4,7 m, h=l4 m "Miku

kolhoos künnapuu"

24. Kask 1 tk. Urvaste Koigu tee ääres Urvastest ü=3,15, h=19 m

3 km, kolh. "Siirius"

25. Hall pähkli- Urvaste Urvaste kiriku pargis ü=2,55 m

puu 1 tk.

26. Künnapuu 1 tk. Varstu Varstu sovh., Krabi, Soolät- kaheharuline ü=3,75 h=21 m

tel

27. Mänd 1 tk. Varstu Kolh. "Tulevik", Kõrgepalu ü=4,35, h=28 m «Kõrgepalu

kooli lähedal mänd»

28. Hõbepaju 1 tk. Vastseliina Vastseliina-Misso tee ääres, ü=5,30 m, h=l4 m

Illi veski juures, "Sõpruse"

kolh.

29. Kask 1 tk Vastseliina Jeedas-Perametsa küla, Vast- ü = 2,35, h=20 m "Toome

seliina sovhoos kõiv"

30. Männid 3 tk. Võru Võru-Tartu mnt. ääres, Väi- ü=2,3 m, 2,5 2,45 m

mela sovhoos h = 15 m, 13 m ja 14 m

"Raha pettäi"

"Jöörte pettäi"

"Haigri pettäi"

VI Vabariikliku tähtsusega veekogud

1. Ähijärv asukohaga Antsla k/n., Haabsaare kolhoos

P. MOROSOV,

Võru Raj. TSN Täitevkomitee

sekretär

Lisa nr. 3

Võru Rajooni TSN Täitevkomi-

tee otsuse nr. 33. 30 Märtsist

Kultuurimälestusmärgid

I Antsla k/n.

1. Nõukogude Armee võitle-

jate vennaskalmistu Antsla k/n. surnuaial

2. Kalmemägi Antsla sovh., Säre küla

II Haanja k/n.

1. Nõukogude Armee võitle-

,jate vennaskalmistu Suur-Munamäe läheduses

2. Nõukogude Armee võitle-

jate vennaskalmistu Ruusmäe tammikus

3. Külakalme Munamäe kolh. Villa küla

end. Kalmeti talu

4. Kääpad Plaani kooli territooriumil

Munamäe kolh. end. Trolla

5. Kalme talu, Vaskna järve kaldal

kirde nurgas

III Lasva k/n.

1. Kääpad 30 tk Lepassaare sovhoos, Tabina

- end. Kooli talu maaalal

2. Nõukogude Armee võitle-

te vennashaud Lasva kaupluse juures

3. Kääpad 16 Kolh. "Oktoobri Võit" Mõs-

külas Pindi kirikust umbes

0,5 km

4. Kääbas 1 tk Lepassaare sovh. keskusest

1,5 km Lasva poole

5. Kalmemägi "Kuupõmägi" Kolh. «Järve.» Paidra-Tsolgo

tee ääres

6. Kääpad Väimela metskond Kõrge-

saare-Madala küla tee ääres.

IV Meremäe k/n.

1. Nõukogude Armee võitle- Sovh. «Võit» Meeksil

jate vennaskalmistu

2. Kalmed tk. 2 Gorki-nim. kolh, Vinski kü-

1a, Petseri-Vastseliina tee

ääres, 1 kalme külast 240 m

lõuna pool, teine kagu pool,

mõlema kalme vahemaa

220 m

3. Lossivaremed Sovh. «Võit»

4. Vastseliina mõisa kõrts Lossivaremete läheduses

5. Kalme «Kropkova koht» Obinitsa sovhoos, Helbi küla

idapoolses servas

6. Kääpad ja kiviringid Obinitsa sovh. Obinitsa kü-

last kirde pool kalmistu juu-

res Tuhkavitsa oru kaldal

7. Kääbas Obinitsa surnuaial

V Misso k/n.

1. Nõukogude Armee võitle- Misso sovhoos, Misso surnu-

jate vennashaud aed

2. Nõukogude Armee võitle- Misso sovhoos, Luhamaa

jate vennashaud surnuaed

3. Kalme "Kalmetemägi" Misso sovh., Hino osak, Sik-

sali küla, Hino järve ida-

poolsel kaldal

4. Matusekoht Misso sovh, Luhamaa osak.

Teelepi külast põhja suunas

5. Kääpad «Kääbaspalu kää- Misso metskond, Mõtuse v/k.

pad» Riia-Pihkva maanteelt 2 km

Murati järve äärest põhja

suunas

6. Kääpad tk. 10 Darwini-nim. kolhoos, Tsiist

re-Ruusmäe manntee ääres

Tsiistre küla vahel.

VI Mõniste k/n.

1. Nõukogude Armee võitle- Mõniste-Võru tee ääres

jate vennaskalmistu tk. 1

2. Nõukogude Armee võitle- Sarus, Singal Mõniste sovh.

jate vennaskalmistu tk. 1 maa-alal

3. Nõukogude Armee võitle- Saru Lauatehase juures

jate vennaskalmistu tk. 1

4. Muistne matmispaik tk. 1 Lutsupalus, Horstil

5. Ohvrikivi tk. 1 Lutsupalus, Horstil

6. Muistne kalme tk. 1 Partsil, Võru-Mõniste maan-

tee läheduses

VII Rõuge k/n.

1. Nõukogude Armee võitle- Rõuge asula vanal kalmistul

jate vennaskalmistu

2. 1917. a. revolutsionääride Jaani-Peebu kalmistul

(vennad Leegenite jt.) vennas-

haud

3. Linnamägi Rõuge sovh, end. Oja talu

maa-alal

4. Kivikalmed Sadra asund.

5. Kivikalmed KoIh. «Oktoober» end. Orte-

mäe talu maa-alal

VIII Sõmerpalu k/n.

1. Nõukogude Armee võitle- Linnamäe 8-kl. kooli lähedal

jate vennashaud

2. Nõukogude Armee võitle- Osula kalmistu eriosas

jate vennashaud

3. Ohvrikivi «Helsekivi» Sõmerpalu metskond, Tinni

palu vahtkond kv. 10

4. Muistne ohvrikivi Kolh. «Punalipp» Linnamäe

pargi serval

5. Lootsikukivi Sõmerpalu sovh. Järve osak.

Kanepimäe läheduses

6. Kivikalme «Majala» Kolh. «Punalipp» 150 m

põhja pool Haava ja Lõõdva

koolmest

7. Kivikalme «Hargi Kalme Kolh. «Punalipp» Võru-Vil-

temägi» jandi mnt. äärest ca 400 m

IX Urvaste k/n

1. Nõukogude Armee võitle- Urvaste kalmistul

jate vennashaud

2. Linnamägi Kolhoos "Siirius" Uhtjärve

kaldal

3. Lümandu ukukivi tk. 1 Urvaste kolhoos

4. Visela nn. «Põrguallikas» K. Marxi-nim. kolh. Visela

veski juures

5. Sirelipõõsas Maria Heiber- Kolh. «Siirius» Uhtjärve kal-

gi sünnikohas dal

6. Silmaallikas Urvaste, Linnamäe. Uhtjär-

ve vahel

X Varstu k/n.

1. Nõukogude Armee võitle- Sverdlovi-nim. kolh. Litsmet-

jate vennashaud sa-Valga mnt. ääres

2. Nõukogude Armee võitle- Tsooru pargis

jate vennashaud

3. Nõukogude Armee võitle- Varstu alevis

jate vennashaud

4. Kivikalme KoIh. Tulevik Sänna mnt.

kõrval ca 30 m maanteest

end. Palukõrtsi läheduses

5. Kivikalme Kolh. «Tulevik» Oinaveski

1ähedal Oinapalus

6. Silmavee allikad Kolh. «Tulevik» Oinaveski lä-

hedal

7. Kääpad (3) Varstu sovh. Võru-Mõniste

tee ääres Krigulipalu serval

8. Kivikalme Varstu sovhoos, Krabi «Pa-

ganamaal» «Kalmul»

9. Kalmistu Varstu sovhoos, Soolättel,

Lubjamäel

10. Kivikalme Varstu sovhoos, end. Hansuli

talu põllul, talu hoonest um-

bes 140 m edela suunas

11. Kivikalme Krabi Vorotka mäel

XI Vastseliina k/n.

1. Nõukogude Armee võitle- Vastseliina surnuaed

jate vennaskalmistu 1

2. Nõukogude aktivistide huk- Vastseliina asula Piusa jõe

kamise koht - monument ki- kaldal

vist plaadiga 1

3. Kalme "Kalmemägi" 1 Kolh. "Sõprus", Pulli küla

4. Linnamägi Vastseliina sovh. end. Luhte

küla

5. Linnamägi Vastseliina sovh. end. Oru

talu juures

6. Kääpad (4) Mitðurini-nim. kolh. Juraski-

Saaluse tee ääres end. Uibu-

kannu talu maadel

7. Kääpad (9) Vastseliina sovh. end. Saa-

luse k/n. hoonest 500 m

edela suunas

XII Võru k/n.

1. Kääpad Kubja metskond kv. 71

2. Linnamägi Kolh. «Lembitu», end. Linna-

mäe talu

3. Kiviaja asula koht KoIh. «Lembitu» Roosisaar

4. Kääpad (32) Väimela metsk. Väimela

vahtk. kv. 62

5. Külakalme «Raipemäe» Väimela näidis-katsesovhoos

Raiste, osakond

6. Ohvrikivi «Kuningakivi» Väimela mk., Kääpa vk.

kv. 66

7. Ohvriallikas «Silmaläte» «Kalevipoja» kolh., Tsopa

küla

8. Ohvrikivi «Peksukivi» Väimela näidis-katsesovhoos

Raiste osakond Raipemäe lä-

heduses

9. Kiviaja asula koht "Villa Kirovi-nim. kolh., Villa küla

küla" .

10. Kääpa kiviaja asula koht Kirovi-nim. kolh, Kääpa küla

Antsla linn

1. Nõukogude Armee võitle-

jate vennashaud graniidist mä- Antsla linn, Toorlinavabriku

lestussambaga (1950. a.) juurde viiva tee ääres.

Võru linn

1. Fr. R. Kreutzwaldi eluma- Võru, Kreutzwaldi tn. 31

ja

2. Fr. R. Kreutzwaldi saun ja Võru, Kreutzwaldi tn. 31

kelder

3. Nõukogude Armee võitle- Võru linna kalmistul

jate vennashaud

4. Nõukogude Armee võitle- Võru linna kalmistul

jate vennashaud

5. Saksa faðistliku okupat- Võru linna kalmistu

siooni mõrvaohvrite kalmistu

6. Fr. R. Kreutzwaldi mäles- Võru linna pargis

tussammas

P. MOROSOV,

Võru Raj. TSN Täitevkomitee

sekretär

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1962.03.30_nr33_Vorurj_TSN (pdf, 1,0 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidMudasoo ussikuusk (KLO4000224)
Mäenurme tammed (4) (KLO4000666)
Verijärv koos pargiga (KLO1200017)
Paganamaa maastikukaitseala (KLO1000177)
Uue-Antsla mõisa park (KLO1200088)
Andsu järved:Perajärv,Edajärv (KLO1000056)
Uue-Saaluse park (KLO1200422)
Järvere mõisa park (KLO1200104)
Verijärve maastikukaitseala (KLO1000442)
Pedajamäe männid (2); (Pedajamäe pedajad (2)) (KLO4000662)
Majori tamm (KLO4000222)
Urvaste mõisa park (KLO1200109)
Hino maastikukaitseala (KLO1000171)
Kaasjärve mänd ehk Mütä pettäi (KLO4000340)
Allikas Uue-Antsla kalatiigi lätted (Kaks devoni paljandiga allikat) (KLO4001061)
Vana-Saaluse põlispuud (KLO1200096)
Tsirgu mänd; Kalmõpettäi (KLO4000336)
Mõniste mõisa park (KLO1200080)
Klaasi tamm (KLO4000338)
Linnamäe põlispuud (KLO1200286)
Kapera mänd; (Koobaskõsõ pettai) (KLO4000335)
Vastseliina linnuse põlispuude grupp (KLO1200215)
Kütiorg (KLO1000358)
Ruusmäe park (KLO1200033)
Peetri jõe liivakivikallas (KLO1000121)
Sõmerpalu mõisa park (KLO1200107)
Kavadi järved (KLO1000348)
Haki männid (KLO4000862)
Viitina park ja järv (KLO1200424)
Andsu järvede maastikukaitseala (KLO1000460)
Haabsaare kollased kased (KLO4000664)
Konnametsa männid (2) (KLO4000663)
Meremäe männid e Ustinapedäjad (KLO4000665)
Rootsi aegne pettai (KLO4000339)
Kõrgepalu puiestee (põlispuude grupp) (KLO1200097)
Sänna park (KLO1200038)
Hinsa mänd; (Hinsa pettäi) (KLO4000337)
Jaanimäe tammik (KLO1200011)
Tarupedajad (2), (Mändiku taropedäjad) (KLO4001112)
Meremäe kaasik (KLO1200199)
Lagakivi (Laagri rändrahn; Sassikivi) (KLO4001159)
Tsooru park (KLO1200039)
Väimela mõisa park (KLO1200110)
Korgõmäe Ivannikivi (KLO4000079)
Peetri jõe maastikukaitseala (KLO1000173)
Rõuge mõisa park (KLO1200106)
Võidumägi (KLO1000431)
Vastseliina lehisepuistu (KLO1200200)
Hino järv (KLO1000341)
Vastse-Roosa põlispuude grupp (KLO1200155)
Keema järved (KLO1000563)
Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala (KLO1000202)
Visela korgipuud (2) (KLO4001122)
Mänd; Tuttiga pettäi (KLO4000226)
Jakobi tamm (KLO4000195)
Miku künnapuu (KLO4000223)
Kõrgepalu mänd (KLO4000867)
Hõbepaju; Illi hõberemmelgas (KLO4000194)
Linnamäe mõisa park (KLO1200602)
Tsooru park (KLO5000016)
Vaabina põlispuude grupp (KLO1200214)
Kuldre põlispuude grupp (KLO1200144)
Tsutsu kivi (Suur rändrahn) (KLO4001274)