Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1992.04.28 Vabariigi Valitsuse 28.04.1992. a määrus nr 132 Lahemaa Rahvuspargi Nõukogu põhimääruse ja nõukogu koosseisu kinnitamise kohta (kehtetu)Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud28.04.1992
RekvisiitVabariigi Valitsuse 28.04.1992. a määrus nr 132
Kehtib kuni27.08.2006
PealkiriVabariigi Valitsuse 28.04.1992. a määrus nr 132
Lahemaa Rahvuspargi Nõukogu põhimääruse ja nõukogu koosseisu kinnitamise kohta (kehtetu)
Sisu

Eesti Vabariigi Valitsuse

m ä ä r u s

28.aprillist 1992.a. nr.132

Tallinn, Toompea

Lahemaa Rahvuspargi Nõukogu põhimääruse ja

nõukogu koosseisu kinnitamise kohta

Eesti Vabariigi Valitsus m ä ä r a b:

1. Kinnitada juurdelisatud "Lahemaa Rahvuspargi Nõukogu põhimäärus" ja Lahemaa Rahvuspargi Nõukogu

koosseis.

2. Tunnistada kehtetuks Eesti NSV Ministrite Nõukogu 12.detsembri 1979.a. korraldus nr.712-k.

Eesti Vabariigi Valitsuse esimees T.VÄHI

Eesti Vabariigi riigiminister U.VEERING

_________________________________________________________________

K I N N I T A T U D

Eesti Vabariigi Valitsuse

28. aprilli 1992.a.

määrusega nr.132

LAHEMAA RAHVUSPARGI NÕUKOGU

P Õ H I M Ä Ä R U S

I. uLDSÄTTED

1. Lahemaa Rahvuspargi Nõukogu (edaspidi - nõukogu) on Lahemaa Rahvuspargi nõuandev organ rahvuspargi

põhiülesannete täitmisel.

2. Nõukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusest "Lahemaa Rahvuspargi kohta", Lahemaa

Rahvuspargi põhimäärusest, teistest Eesti Vabariigi seadusandlikest ja muudest normatiivaktidest ning käesolevast

põhimäärusest.

3. Nõukogu moodustatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusele "Lahemaa Rahvuspargi kohta".

II. uLESANDED

4. Nõukogu pädevusse kuulub:

1) Lahemaa Rahvuspargi arengusuundade kindlaksmääramine, aastaaruannete ja tööplaanide läbivaatamine;

2) koostöö koordineerimine teiste asutustega;

3) Lahemaa Rahvuspargi funktsionaalse tsoneerimise plaani läbivaatamine;

4) Lahemaa Rahvuspargi kaitse ja kasutamisega seotud küsimustes seisukoha esitamine;

5) Lahemaa Rahvuspargi põhiülesannete täitmisel tekkinud vaidlusküsimuste lahendamine.

5. Nõukogul on õigus:

1) moodustada ettepanekute ja otsuseprojektide väljatöötamiseks ajutisi või alalisi ekspertgruppe ja töörühmi,

kusjuures nende tööd juhib üks nõukogu liikmetest;

2) kaasata nõuandva hääleõigusega oma tegevusse Lahemaa Rahvuspargi maa-alal asuvate kohalike

omavalitsusüksuste ja asutuste juhte.

III. ASUTAMISE KORD JA TÖÖKORRALDUS

6. Nõukogu koosseisu ja selles tehtavad muudatused kinnitab Eesti Vabariigi Valitsus Eesti Vabariigi

Keskkonnaministeeriumi ettepanekul, mis esitatakse Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi, Harju Maavalitsuse ja

Lääne-Viru Maavalitsuse ning Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi enda ettepanekute alusel.

7. Nõukogu koosseisu arvatakse:

Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi, Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi, Eesti Vabariikliku Linnaehitus- ja

Arhitektuurimälestiste Kaitse Valitsuse, Harju Maavalitsuse, Lääne-Viru Maavalitsuse, Eesti Vabariigi ulemnõukogu

keskkonnakomisjoni, Eesti Teaduste Akadeemia ning Lahemaa Rahvuspargi esindajad.

Vajaduse korral võib nõukogu koosseisu arvata ka teiste ametkondade esindajaid või üksikisikuid.

8. uldjuhul täidavad nõukogu liikmed oma ülesandeid tasuta, kuid nõukogu tegevusega seotud otsesed kulutused

hüvitatakse neile Lahemaa Rahvuspargi Fondist.

9. Nõukogu korraldab oma istungeid vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas. Istungid kutsutakse

kokku nõukogu esimehe või vähemalt 1/3 nõukogu liikmete algatusel.

10. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 tema liikmetest. Nõukogu võtab otsused vastu

lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav eesistuja hääl.

11. Nõukogu otsused vormistatakse protokollina, millele kirjutavad alla eesistuja ja sekretär.

12. Tehniliselt ja majanduslikult teenindab nõukogu Lahemaa Rahvuspark.

13. Nõukogu põhimääruse muutmise otsustab Eesti Vabariigi Valitsus.

_________________________________________________________________

K I N N I T A T U D

Eesti Vabariigi Valitsuse

28. aprilli 1992.a.

määrusega nr.132

LAHEMAA RAHVUSPARGI NÕUKOGU KOOSSEIS

Esimees

T.KAASIK Eesti Vabariigi keskkonnaminister

Sekretär

T.KOITJÄRV Lahemaa Rahvuspargi asedirektor

Liikmed:

I.ETVERK Eesti Metsainstituudi direktor

A.KAASIK Lahemaa Rahvuspargi direktor

L.KALJUVEE Lääne-Viru maavanem

J.MARTIN Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik

M.ZERNAND Harju maavanem

M.KUBO Eesti Vabariigi kultuuriminister

A.TARAND Eesti Vabariigi ulemnõukogu keskkonna-

komisjoni esimees

F.TOMPS Eesti Vabariikliku Linnaehitus- ja Arhitek-

tuurimälestiste Kaitse Valitsuse juhataja

E.TÕNURIST Lahemaa Rahvuspargi mittekoosseisuline

ekspert

Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidLahemaa RP, Esku loodusreservaat (KLO1100350)
Lahemaa RP, Viru raba skv. (KLO1100372)
Lahemaa RP, Älvi skv. (KLO1100373)
Lahemaa RP, Juminda-Suurekõrve skv. (KLO1100352)
Lahemaa rahvuspark (KLO1000511)
Lahemaa RP, Lahemaa pv. (KLO1100359)
Lahemaa RP, Ulkkari skv. (KLO1100368)
Lahemaa RP, Sillaotsa skv. (KLO1100367)
Lahemaa RP, Vainopea skv. (KLO1100370)
Lahemaa RP, Muuksi skv. (KLO1100363)
Lahemaa RP, Pärlijõe skv. (KLO1100365)
Lahemaa RP, Valgejõe-Laukasoo skv. (KLO1100371)
Lahemaa RP, Lahe skv. (KLO1100358)
Lahemaa RP, Koljaku-Oandu skv. (KLO1100354)
Lahemaa RP, Ulliallika skv. (KLO1100369)
Lahemaa RP, Juku skv. (KLO1100351)
Lahemaa RP, Mohni skv. (KLO1100361)
Lahemaa RP, Remnispea loodusreservaat (KLO1100366)
Lahemaa RP, Mustoja skv. (KLO1100362)
Lahemaa RP, Korjuse skv. (KLO1100355)
Lahemaa RP, Eru skv (KLO1100349)
Lahemaa RP, Käsmu skv. (KLO1100357)
Lahemaa RP, Kasispea skv. (KLO1100353)
Lahemaa RP, Kuradi skv. (KLO1100356)
Lahemaa RP, Laviku skv. (KLO1100360)
Lahemaa RP, Pedassaare skv. (KLO1100364)