Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1971.09.21 ENSV MN määrus nr 457 Vaika riikliku looduskaitseala territooriumi laiendamise ja Vilsandi riikliku looduskaitsealaks ümbernimetamise kohtaVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud21.09.1971
RekvisiitENSV T 1971, 43, 454
PealkiriENSV MN määrus nr 457
Vaika riikliku looduskaitseala territooriumi laiendamise ja Vilsandi riikliku looduskaitsealaks ümbernimetamise kohta
Sisu

1971

Akt nr.134

134.

VAIKA RllKLIKU LOODUSKAITSEALA TERRITOORIUMI

LAIENDAMISE JA VILSANDl RIIKLIKUKS LOODUS-

KAITSEALAKS uMBERNIMETAMISE KOHTA

ENSV Ministrite Nõukogu määrus

21. septembrist 1971. a. nr. 457

(ENSV Teataja 1971, nr. 43, art. 454)

1. Laiendada Eesti NSV Ministrite Nõukogu 11. juuli 1957. a. määruse nr. 242 (ENSV Teataja 1957, nr. 14, art. 125)

punktiga 2 moodustatud Vaika riikliku looduskaitseala territooriumi kuni 10689 ha-ni ja nimetada teda edaspidi Vilsandi

riiklikuks looduskaitsealaks. Võtta Vilsandi riiklik looduskaitseala riikliku kaitse alla.

2. Kinnitada Vilsandi riikliku looduskaitseala piir vastavalt lisadele nr.1 (skeem)(1) ja 2.

3.Kinnitada juuresolev "Vilsandi riikliku looduskaitseala põhimäärus".

4. Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumil tähistada eraldusmärkidega Vilsandi riikliku

looduskaitseala piir ja tagada looduskaitseala kaitse.

5. (Välja jäetud kui varem väljaantud akti osaliselt tühistav)

(1) Lisa nr. 1 välja jäetud.

1971

Akt nr. 134

Lisa nr.2

Eesti NSV Ministrite Nõukogu

21. septembri 1971 a. määruse nr. 457 juurde

Vilsandi riikliku looduskaitseala piiri

k i r j e l d u s

Vilsandi riiklik looduskaitseala asub Kingissepa rajoonis Kihelkonna ja Lümanda külanõukogu territooriumil.

Looduskaitseala territoorium on 10689 ha, sellest maismaad 1289 ha. Looduskaitseala piir kulgeb Jaagarahu sadama

muulist mööda Saaremaa läänerannikut kuni Elda poolsaarel asuva Meelaiuni. Edasi läheb piir sirgjooneliselt kuni

Salava saare lõunatipuni, seejärel kuni Nootamaa saare edelatipuni ja edasi sirgjooneliselt Karirahu saareni, seejärel

kuni Vesiloo saare põhjatipuni ning edasi sirgjooneliselt kuni Jaagarahu sadama muulini. Looduskaitseala merepiiri

ümbritseb 200 meetri laiune kaitsetsoon.

1971

Akt nr. 134

K i n n i t a t u d

Eesti NSV Ministrite Nõukogu

21. septembri 1971. a. määrusega nr. 457

Vilsandi riikliku looduskaitseala

p õ h i m ä ä r u s

1. Vilsandi riiklik looduskaitseala haarab territooriumi pindalaga 10689 ha, sellest on maismaad 1289 ha.

Looduskaitseala veepiiri ümbritseb 200 meetri laiune kaitsetsoon.

2. Looduskaitseala põhiülesanded on: saarte maastiku, taimestiku ja loomariigi kaitsmine, merelindude, eriti haha

pesitsemiseks optimaalsete tingimuste loomine ning lindude arvukuse suurendamine; teaduslike vaatluste korraldamine

merelindude ja loomade liigilise koosseisu, arvukuse ning teiste looduslike protsesside pikaajaliste muutuste kohta,

samuti looduskaitsealase kultuurharidustöö tegemine.

3. Looduskaitsealal on keelatud:

1) jahipidamine kogu aasta vältel, välja arvatud hüge- ja röövloomade jaht talvel, mis võib toimuda looduskaitseala

juhataja loal;

2) lindude hävitamine ja hirmutamine, linnupesade lõhkumine ja munade korjamine;

3) maastiku loomuliku oleku muutmine, pae ja kruusa kaevandamine ja äravedu saartelt, põõsaste ja rohtkatte

rikkumine;

4) uute ehituste püstitamine, välja arvatud Vilsandi saarel, kus võib ehitada Eesti NSV Metsamajanduse ja

Looduskaitse Ministeeriumi loal;

5) inimeste viibimine, välja arvatud kohalikud elanikud ja teenistuskohustuste täitmisega seotud töötajad;

6) loomade karjatamine saartel, välja arvatud Vilsandi saar, Loonalaid, Nootamaa, Kalarahu ja Käkimaa saar;

7) paadisõit Vaika saarte, Mustpanga, Kullipanga ja Karirahu vahel;

8) eraldusmärkide, tehisvarjualuste ja -pesade ning ülesseatud mõõteriistade rikkumine ja ümberpaigutamine

4. Looduskaitseala juhatajal on õigus lubada geoloogilise, botaanilise ja zooloogilise materjali kollektsioneerimist

ning looduskaitseala külastamist organiseeritud korras.

5. Vilsandi saarel säilib kolhoosnike individuaalmajapidamiste õue-aiamaa harimise ja kolhoosi põllumajanduskõlvikute

kasutamise kehtiv kord ning on lubatud teha ainult metsa sanitaarraiet.

6. Looduskaitseala töötajad on kohustatud tagama looduskaitsealal kehtestatud reziimist kinnipidamise. Reziimi

rikkumiste kohta koostavad looduskaitseala töötajad ja looduskaitse ühiskondlikud inspektorid kehtestatud korras akti.

Aktid reziimi rikkumiste kohta saadetakse vastavatele organitele süüdlaste administratiiv- või kriminaalvastutusele

võtmiseks.

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1971_21sept_nr43_art454 (pdf, 0,3 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidVilsandi rahvuspark (KLO1000250)