Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1994.04.06 Keskkonnaministri määrus nr 10 Vilsandi Rahvuspargi Arengufondi põhikiriVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud06.04.1994
RekvisiitRT L,1994,46,1596
PealkiriKeskkonnaministri määrus nr 10
Vilsandi Rahvuspargi Arengufondi põhikiri
Sisu

Vilsandi Rahvuspargi Arengufondi põhikirja kinnitamine

Keskkonnaministri määrus 6. aprillist 1994. a. Nr. 10.

Kinnitada juurdelisatud "Vilsandi Rahvuspargi Arengufondi

põhikiri".

Keskkonnaminister Andres TARAND

Kinnitatud

keskkonnaministri 6. aprilli 1994. a.

määrusega nr. 10

Vilsandi Rahvuspargi Arengufondi põhikiri

I. uLDSÄTTED

1. Vilsandi Rahvuspargi Arengufond (edaspidi fond) on mitteriiklik, kasumit mittetaotlev organisatsioon, kelle

tegevuse eesmärk on oma kogutud vahenditega Lääne-Saaremaa ja Vilsandi Rahvuspargi arengu toetamine.

2. Fondi ametlik nimetus on:

1) eesti keeles Vilsandi Rahvuspargi Arengufond;

2) inglise keeles Vilsandi National Park Foundation.

3. Fondi aadress on Eesti Vabariik, Saare maakond, Kihelkonna vald, Vilsandi Rahvuspark.

4. Fond on juriidiline isik oma pitsati, sümboolika ja pangaarvega.

5. Fond juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast, asutamislepingust ja Eesti Vabariigi seadustest.

II. STRUKTUUR JA JUHTIMINE

6. Fondi asutajaks on Vilsandi Rahvuspark ja asutajaliikmed.

1) Fondi liikmeskonnast saab lahkuda vabatahtlikult fondi liikmete omavahelise kokkuleppe põhjal.

2) Fondi liikmetel on äigus oma esindajate (kuni kolm) kaudu olla fondi nõukogu alalisteks liikmeteks.

3) Fondi liikmed on kohustatud aitama kaasa fondi eesmärkide saavutamisele.

7. Fondi juhtimise kõrgeim organ on fondi nõukogu.

8. Fondi asutajaliikmed on fondi nõukogu alalisteks liikmeteks.

9. Fondi nõukogu ülejäänud liikmed valitakse fondi nõukogu alatiste liikmete poolt fondi eesmärkide elluviimisel abi

osutanud juriidiliste isikute ja kodanike hulgast tähtajaga üks aasta. Lubatud on fondi nõukogu liikmete korduv valimine.

10. Fondi nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. Fondi

nõukogu aastakoosolek toimub kalendriaasta esimeses kvartalis.

11. Fondi nõukogu ainupädevuses on:

1) aastaaruande ja bilansi kinnitamine;

2) fondi direktori ja revidendi valimine;

3) fondi nõukogu liikmete valimine;

4) palgaliste töötajate koosseisu ning palgafondi kinnitamine;

5) fondi vahendite jaotamine, sh. tagastamatu abi;

6) fondi põhikirja muutmine ja täiendamine;

7) fondi reorganiseerimine ja likvideerimine.

12. Fondi nõukogu koosolekud kutsutakse kokku fondi direktori poolt või juhul, kui seda soovib (kirjaliku avalduse

alusel) vähemalt üks kolmandik fondi nõukogu liikmetest. Fondi koosolekuid juhatab fondi nõukogu liikmete hulgast

valitud isik.

13. Fondi nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool fondi nõukogu liikmetest. Igal fondi nõukogu

liikmel on üks hääl.

14. Fondi nõukogu otsused võetakse vastu lihthääletamisega, v.a. fondi põhikirja muutmine ja täiendamine ning

fondi reorganiseerimine ja likvideerimine, mille otsustamiseks on vajalik kaks kolmandikku kohalolijate poolthäältest.

Häälte võrdse jagunemise korral saab määravaks seisukoht, mille poolt hääletas fondi direktor.

15. Fondi nõukogu koosoleku kõik ja vastuvõetud otsused fikseeritakse koosoleku protokollis, mille õigsust

kinnitavad allkirjaga koosoleku juhataja ja protokollija.

16. Fondi tegevust juhib fondi direktor, kes valitakse fondi nõukogu liikmete poolt kolmeks aastaks ning

koopteeritakse fondi nõukogu liikmeks. Lubatud on fondi direktori valimine uueks tähtajaks. Fondi direktoriga sõlmib

fondi nõukogu töölepingu.

17. Fondi direktor:

1) annab nõukogule aru fondi tegevusest;

2) kasutab nõukogu otsuste alusel fondi vahendeid ja sõlmib lepinguid ja annab volikirju;

3) esitab fondi täidesaatva organi koosseisu kinnitamiseks nõukogule;

4) koostab fondi vahendite kasutamise projekti ja esitab selle nõukogule kinnitamiseks;

5) koostab fondi aastaaruanded ja esitab need kinnitamiseks nõukogule ja rahvuspargi direktsioonile;

6) rakendab ellu nõukogu otsuseid ja esindab fondi vastavalt nõukogu poolt antud soovitustele.

18. Fondi nõukogu väib fondi direktoriga sõlmitud töölepingu lõpetada ennetähtaegselt kooskõlas töölepingu

seadusega.

19. Fond peab raamatupidamisarvestust ja maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse seadusandluses ettenähtud

korras.

20. Revident teeb fondi finantsmajanduslikust tegevusest kokkuvätte üks kord aastas ja esitab selle fondi

aastakoosolekul.

III. FONDI VAHENDID JA NENDE KASUTAMINE

21. Fondi majanduslik tegevus on allutatud põhikirjaliste ülesannete elluviimisele.

22. Fondi vahendid moodustuvad:

1) annetustest ja sihtotstarbelistest eraldisest (sh. mitterahalised vahendid);

2) muudest seadusega ettenähtud korras laekuvatest tuludest.

23. Fond võib soetada tegevuseks vajalikke põhivahendeid ja muud seadusega lubatud vallas- ja kinnisvara.

24. Fondi vahendeid kasutatakse:

1) Lääne-Saaremaa ranniku traditsioonilise elulaadi säilitamiseks ja arenguprojektide teostamiseks;

2) ühiskondlike, kultuuri-, haridus- jm. demokraatlike organisatsioonide ja institutsioonide toetamiseks;

3) fondi eesmärkidega seotud uurimistöödeks;

4) stipendiumide ja preemiate asutamiseks;

5) teiste maade keskkonnaalaste kogemuste tutvustamiseks (konverentsid, tõlketööd, keeleõpe jne.);

6) teaduskonverentsidest osavõtuks;

7) konkursside finantseerimiseks.

25. Fondi laekunud sihtotstarbelisi eraldisi ja annetusi kasutatakse vastavalt eraldaja või annetaja soovile, kui see

ei ole vastuolus käesoleva põhikirja või kehtivate seadustega.

IV. FONDI TEGEVUSE KESTUS JA LÕPETAMINE

26. Vilsandi Rahvuspargi Arengufond on asutatud piiramatu tähtajaga.

27. Fondi tegevus lõpetatakse reorganiseerimise või likvideerimise teel.

28. Fondi tegevus lõpetatakse fondi nõukogu otsusega, kui selle poolt on vähemalt kaks kolmandikku nõukogu

liikmetest.

29. Fondi reorganiseerimisel lähevad tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele.

30. Fondi likvideerimisel:

1) moodustab fondi nõukogu likvideerimiskomisjoni ja määrab selle esimehe;

2) määrab fondi nõukogu likvideerimise korra ja kreeditoride pretensioonide esitamise tähtaja, mis ei tohi olla

lühem kui kaks kuud, arvates fondi likvideerimise väljakuulutamisest.

31. Fondi likvideerimisel suunatakse pärast fondi kõigi kohustuste täitmist allesjäänud vara asutajaliikmetele

käesolevas põhikirjas nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidVilsandi rahvuspark (KLO1000250)