Liigi tegevuskavad

Liigi tegevuskava kinnitab keskkonnaminister ning see koostatakse:
* I kaitsekategooria liigi kaitse korraldamiseks;
* liigi soodsa seisundi tagamiseks, kui seni rakendatud abinõud seda ei taga või kui seda nõuab rahvusvaheline kohustus.
* liigi ohjamiseks, kui liigi arvukuse suurenemisest tuleneb oluline negatiivset mõju keskkonnale või oht inimese tervisele või varale.

Käesolevaks hetkeks on kinnitatud tegevuskavad järmiste liikide kaitseks: