Kaitsealad, hoiualad ja kohalikud objektid seisuga 01.01.2015

01.01.2015 seisuga on Eestis 5 rahvusparki (RP), 148 looduskaitseala (LKA), 152 maastikukaitseala (MKA) ning 96 uuendamata eeskirjadega kaitseala (VK), lisaks 538 kaitsealust parki ja puistut. Juuresolevas tabelis on ära toodud kaitsealade pindala tüüpide kaupa.

pindala (ha)

kaitsealad

arv

kokku

vesi

maismaa

RP

5

197 873

68 713

129 160

LKA

148

310 173

30 977

279 196

MKA

152

195 907

10 956

184 951

VK

96

8611

164

8447

pargid ja puistud

538

4470

0

4470

Kokku

939

717 034

110 810

606 224

Hoiualasid on 343 ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte (KOV) registris 20.

pindala (ha)

hoiualad

343

752 189

638 286

113 902

KOV

20

3139

0

3139