Seletuskiri

Käesolev statistiline aruanne on koostatud Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse Loodusbüroo poolt ajavahemikul jaanuar-märts 2000 ning käsitleb kaitstavaid loodusobjekte seisuga 1. jaanuar 2000.

Statistilise analüüsi aluseks on küsitluslehtede vormid, mis saadeti täitmiseks kõigile maakondade keskkonnateenistustele, Narva ja Tallinna keskkonnaametitele ning administratsiooniga kaitsealadele. Kokkuvõtetes estatakse Narva Keskkonnatalituse andmed Ida-Viru andmete koosseisus ning samuti Tallinna Keskkonnaameti andmed Harju maakonna andmete koosseisus. Andmestiku täpsustamisel ja analüüsimisel kasutati ka väljavõtteid KeM ITK loodusbüroos peetavast riiklikust looduskaitseregistrist.

Looduskaitsealuseid objekte käsitletakse käesolevas aruandes eraldi osadena:

I. Kokkuvõte kaitsealadest;

II. Kokkuvõte kaitstavatest looduse üksikobjektidest;

III. Kokkuvõte I-II kategooria kaitsealuste taime-, seene- ja loomaliikide leiukohtadest.

I. Kaitsealad

Käesolevas ülevaates käsitletakse eraldi administratsiooniga kaitsealasid ja maavalitsuste poolt hallatud kaitsealasid (1. jaanuarist 2000 haldavad neid maakondade keskkonnateenistused).

Kaitsealade pindalad on arvutatud maakatastri aluskaardi (mõõtkava 1:10000) alusel MapInfo Professional (versioon 4.5) programmi abil. Eraldi on esitatud akvatooriumi pindala. Tabelis 1 on välja toodud kõigi kaitsealade kogupindalad ja akvatooriumi suurused maakondade kaupa kaitsealatüüpide lõikes. Tabelis 2 on eraldi toodud administratsiooniga kaitsealade andmed.

Tulenevalt kaitstavate loodusobjektide seadusest (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583) jagatakse kaitsealad maastikukaitsealadeks (MKA; ka looduspargid LP), looduskaitsealadeks (LKA) ja rahvusparkideks (RP). Tabelis 3 on toodud kaitsealade arv maakondade lõikes, objektitüüpide kaupa. Seisuga 1. jaanuar 2000 on Eestis 103 uuendatud kaitsekorraga ala, mis on jagatud vastavalt seaduses ettenähtud tüüpidele. Ülejäänud (uuendamata kaitsekorraga kaitsealad) on tähistatud VK-ga ("vana kaitseala") ning nimekirjas on ka kaitstavad pargid (PA). Kaitsealad, mis jäävad mitme maakonna territooriumile, on esitatud selle maakonna koosseisus, kuhu jääb pindalaliselt suurim osa.

 

II. Kaitstavad looduse üksikobjektid

Kaitstavate looduse üksikobjektide ülevaade on esitatud maakondade kaupa. Objektide tüüpide jagamisel on aluseks võetud looduskaitse registris olev klassifikatsioon (Tabel 4) .

 

III. Kokkuvõte I-II kategooria kaitsealuste taime-, seene- ja loomaliikide leiukohtadest

Tabelis 5 on esitatud kõikide registreeritud I kategooria liikide leiukohtade arv maakondade lõikes.

II kategooria liikidest on esitatud metsise leiukohtade arv maakondade lõikes.