Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 2004.04.30 Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 177 "Nätsi-Võlla looduskaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRIVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud30.04.2004
PealkiriVabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 177
"Nätsi-Võlla looduskaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Sisu

Vabariigi Valitsuse määruse “Nätsi-Võlla looduskaitseala kaitse-eeskiri”

eelnõu

SELETUSKIRI

 

 

1. Sissejuhatus

 

Vastavalt “Kaitstavate loodusobjektide seadusele” (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 99, 579) kinnitab kaitsealade kaitse-eeskirjad koos tsoneeringuga Vabariigi Valitsus.

 

Esitatava Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu on koostanud Keskkonnaministeeriumi Looduskaitseosakonna juhataja Hanno Zingel ja ekspert Herdis Fridolin (tel 626 2900). Eelnõu keeletoimetaja on Enel Ormus (tel 626 2906) ja eelnõu õigusekspertiisi on teinud Andres Kruus (tel 626 2870).

 

2. Eelnõu sisu

 

Nätsi-Võlla looduskaitseala moodustatakse Eesti NSV Ministrite Nõukogu 1957. a 11. juuli määrusega nr 242 moodustatud botaanilis-zooloogilise keeluala “Nätsi raba”, Eesti NSV Ministrite Nõukogu 1981. a 25. mai määrusega nr 340 moodustatud Nätsi-Võlla sookaitseala, 1958. a 12. septembri Pärnu Linna RSN TK otsusega nr 376 kaitse alla võetud kuldkinga kasvuala ning Pärnu Rajooni TSN TK 1964. a 05. veebruari otsusega nr 26 kaitse alla võetud kuldkinga kasvuala baasil.

 

Kehtima hakkav sihtkaitsevööndirežiim tagab Nätsi-Võlla looduskaitsealal väljakujunenud või kujunevate looduslike ja poollooduslike koosluste ning kaitstavate liikide elupaikade kaitse, samuti elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilimise tulevastele põlvedele.

Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni kogu kaitsealal. Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse-eesmärgile. Salusaarte sihtkaitsevööndis viibimise ajaline piirang on kehtestatud lähtuvalt I kategooria kaitsealuse liigi elupaigale esitatavatest nõuetest. Rahvaürituste korraldamise piirang Nätsi-Võlla ja Salusaarte sihtkaitsevööndis vastab samuti I kategooria kaitsealuse liigi elupaigale esitatavatele nõuetele.

 

Nätsi-Võlla looduskaitseala ligikaudne pindala on 9495 ha, millest eramaa moodustab umbes 290 ha (metskonna maa ligi 8915 ha ja jätkuvalt riigi omanduses olev maa 290 ha). Kaitseala maa-ala kuulub üheksasse sihtkaitsevööndisse. Määruses on täpselt kirjeldatud kaitseala välispiir.

 

“Kaitstavate loodusobjektide seaduse” § 5 lõike 8 kohaselt on kinnisasja omanikke looduskaitseala laiendusest ja seal kehtima hakkavast kaitse-eeskirjast teavitatud posti teel (väljastatud 39 kirja) ning palutud avaldada arvamusi, teha ettepanekuid ja esitada pretensioone. Kirjadele lisati teade, et kui kinnisasja omanik pretensioone ning ettepanekuid ei esita, loetakse kaitse eeskiri kooskõlastatuks. Audru Vallavalitsuses on toimunud ka Nätsi-Võlla looduskaitseala eeskirja tutvustav koosolek, mille toimumisest informeeriti vallalehe ning kuulutuste kaudu külade teadetetahvlitel.

 

Kaitseala piiresse jäävad järgmised maaüksused:

 

 

 

Maaüksus

Pindala, ha

Märkuse sisu

Tulemus

 

1.

Lehtmetsa 15901:001:0064

16.63*

Ettepanek liita metsad kaitsealaga

Taotlus arvesse võetud

 

2.

Mihkli Ans 15901:001:0294 15901:001:0295

9.6* 7.1*

Nõus, kui arvestatakse tema seatud tingimusi

Tingimused arvesse võetud, kaitseala valitseja nõusolekul puu- ja põõsarinde harvendamine lubatud

 

3.

Tammemetsa 15901:001:0303

10

Nõus, kui arvestatakse tema seatud tingimusi

Tingimused arvesse võetud, põllu- ja õuemaa jääb kaitsealast välja

 

4.

Seapesa 15901:001:0081

7.92*

Mõlemad omanikud nõus

 

 

5.

Kiviste 15901:001:0260

27.4*

Nõus

 

 

6.

Urda-Jüri 15901:001:0250

33.7*

Ei nõustu, tahab oma maal metsa oma äranägemise järgi majandada

Taotlusega pole võimalik arvestada, kuna tegemist on väärtuslike laialehiste metsadega, mille areng tuleb tagada üksnes loodusliku protsessina

 

7.

Karjamaa 15901:001:0113

24.07*

Ei nõustu

Osaliselt arvesse võetud, kaitsealasse jääb vaid väike osa maaüksusest, millel asuvate soostunud metsade arvamisega kaitsealasse jäi omanik suulisel kokkuleppel nõusse

 

8.

Rabakraavi 15901:001:0097

15.03*

Nõus

 

 

9.

Suurevälja 15901:001:0057

3.29*

Nõus

 

 

11.

Aru 59b, maatükk omanikule tagastamisel

 

Nõus

Failid: peida ,kuva
Seotud failNätsi-V6lla (pdf, 0,1 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidNätsi-Võlla looduskaitseala (KLO1000201)
Nätsi-Võlla sookaitseala (KLO1000054)