Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1998.01.21 Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 1999. a määrus nr 24 Puhatu looduskaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamineVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud21.01.1998
RekvisiitRT I,1999,8,125
Kehtib kuni13.07.2018
PealkiriVabariigi Valitsuse 21. jaanuari 1999. a määrus nr 24
Puhatu looduskaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Sisu

RT I 1999, 8, 125

VABARIIGI VALITSUS

M Ä Ä R U S

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 1999. a määrus nr 24

Puhatu looduskaitseala kaitse alla võtmine,

kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555) paragrahvi 5 lõigete 2 ja 4 ning

paragrahvi 6 lõike 3 alusel ning arvestades Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 92/43/EMu looduslike elupaikade ning

fauna ja floora kaitse kohta (EuT L206, 21.05.1992) ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 79/409/EMu loodusliku

linnustiku kaitse kohta (EuT L103, 02.04.1979) sätteid, Vabariigi Valitsus määrab:

1. Võtta kaitse alla Puhatu looduskaitseala.

2. Kinnitada:

1) "Puhatu looduskaitseala kaitse-eeskiri" (juurde lisatud);

2) "Puhatu looduskaitseala välispiiri kirjeldus" (juurde lisatud).

3. Määrata Puhatu looduskaitseala valitsejaks Ida-Viru Maavalitsus.

Peaminister Mart SIIMANN

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Uno VEERING

RT I 1999, 8 125

K i n n i t a t u d

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 1998. a

määrusega nr 24

PUHATU LOODUSKAITSEALA KAITSE-EESKIRI

I. uLDSÄTTED

1. Puhatu looduskaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Puhatu soostiku ja sealsete kaitsealuste liikide

kaitseks. Kaitseala hälmab ka Kohtla-Järve TSN TK 17. jaanuari 1967. aasta määrusega nr 7 moodustatud Boroni jõe

ürgoru taimestiku-loomastikukaitseala ning Ida-Viru Maavalitsuse 16. augusti 1990. a määrusega nr 170 moodustatud

Permisküla taimestiku mikrokaitseala.

2. Kaitseala maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Puhatu looduskaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele 11

sihtkaitsevööndiks ja 5 piiranguvööndiks.

4. Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

5. Kaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta

maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Permisküla, Kivinõmme, Vaivara ja Ahtme

metskonna 1995. aasta puistuplaanide (mõõtkava 1:20 000) alusel ning talumaade osas Katastri Ameti 1936. ja

1937. aastal väljaantud skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

II. KAITSEALA KAITSEKORD

6. Inimestel on lubatud viibida ning korjata marju ja seeni kogu kaitsealal, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja

punktis 18 sätestatud juhtudel sihtkaitsevööndis. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993,

39, 590; 1995, 26 28, 355; 57, 976; 1996, 45, 848; 51, 967; 1997, 52, 833; 1998, 12, 152; 30, 409; 59, 941) ja

kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555), kusjuures erateed ja rajad on

päikesetõusust kuni päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks.

7. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud üksnes kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades.

8. Jalgratastega liiklemine väljaspool selleks ettenähtud teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende

parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja

päästetöödel, käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud metsatöödel ja ulukite arvukuse reguleerimisel ning eramaa

omanikul oma kinnisasja piires. Kaitsealal on lubatud ujuvvahenditega liiklemine, välja arvatud veemootorsõidukitega

liiklemine väljaspool selleks ettenähtud ja tähistatud liiklusteed.

9. Kaitsealal on keelatud puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine.

10. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:

1) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;

2) maakorralduskava kinnitamine;

3) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;

4) projekteerimistingimuste andmine;

5) metsaomanikule metsamajandamiskava väljastamine;

6) veekogude vee taseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine.

11. Kaitsealal on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. ule 50

osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja

nõusolekul.

12. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa

taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja

vastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii

taotlejale kui ka loa väljaandjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse

korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii

nõusoleku taotlejat kui ka loa väljaandjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsateatise läbi ning annab oma nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja

vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast teatise saamist.

13. Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse

paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.

14. Teaduslikke välitöid kaitsealal tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 25 kohase korra alusel.

15. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73,

1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833) paragrahvi 44 lõike 2

alusel on kaitseala piires asuva kinnistu võõrandamisel volitatud riiki ostueesõiguse teostamisel esindama

keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.

III. SIHTKAITSEVÖÖND

16. Sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike koosluste säilitamiseks.

17. Kaitsealal on üksteist sihtkaitsevööndit:

1) Mustlatva sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Illuka vallas Ahtme metskonna kvartalid 439 (ainult eraldised 13 ja 14), 440 (ainult eraldised 12-14), 441 (ainult

eraldised 15 ja 16 täielikult ja eraldise 14 kraavist kagu poole jääv osa), 442 (ainult kaitsealale jääv osa), 443 (ainult

kaitsealale jääv osa), 444 (ainult kaitsealale jääv osa), 445 (ainult kaitsealale jääv osa) ja 446 (ainult kaitsealale jääv

osa), Kivinõmme metskonna kvartalid 5, 6, 7, 8, 10 (ainult Puhatu ojast kirde poole jääv osa), 11 (ainult Puhatu ojast

kirde poole jääv osa), 12, 13, 20 (ainult Puhatu ojast ida poole jääv osa), 27, 37, 48, 49, 68, 69, 89 (nii riigi maa kui ka

kinnistute A49, A54 ja A52 lahusmaatükkide osas), 90 (nii riigi maa kui ka kinnistute A54, A52, A51, A50 ja A53

lahusmaatükkide osas), 91, 113 (ainult Puhatu ojast kirde poole jääv osa), 114 (ainult kaitsealale jääv osa; nii riigi maa

kui ka kinnistute A50, A53, A51, A54 ja A52 lahusmaatükkide osas) ja 115 ning Permisküla metskonna kvartal 63

(ainult eraldised 2 ja 3) ja Nurga (A48), Paemurru (A49), Peetri (A50), Dobrina (A51), Nigula (A52) ja Allika (A53) talude

põhimaatükkide Puhatu ojast ida poole jääv osa ning talu A51 looodepoolseima lahusmaatüki kaitsealale jääv osa;

2) Puhatu soo sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Vaivara vallas Vaivara metskonna kvartalid 395 (ainult kaitsealale jääv osa), 396 (ainult kaitsealale jääv osa) ja 397

(ainult kaitsealale jääv osa), Illuka vallas Permisküla metskonna kvartalid 23, 24, 25, 26, 27 (ainult

loode-kagusuunalisest pinnasteest edela poole jääv osa), 31, 32 (ainult Liguski kraavist loode poole jääv osa), 33

(ainult Liguski kraavist loode poole jääv osa), 34 (ainult Liguski kraavist põhja ja põhja-lõunasuunalisest pinnasteest

lääne poole jääv osa), 38 (ainult Liguski kraavist loode poole jääv osa), 39 (ainult Liguski kraavist loode poole jääv osa),

45, 46, 55 (ainult eraldised 14, 15 ja 26-30), 63 (ainult riigi maa ning talude 6, 6a, 5, 8, 4a, 4, 7, 3, 2, 2a ja 1

lahusmaatükkide osas eraldiste 24 ja 25 Gorodenko ojast kirde poole jääval osal ja eraldisel 1, 4 22, 26, 27), 64 (ainult

põlise riigimaa osa eraldistel 1-15, 18, 19, 21 ja 22), 65 (ainult põlise riigimaa osas) ja 73 (ainult põlise riigimaa osas) ning

Kivinõmme metskonna kvartal 137 (ainult eraldis 4);

3) Liguski sihtkaitsevöönd, mis koosneb kolmest osast ja kuhu kuuluvad:

Illuka vallas Permisküla metskonna kvartalid 27 (ainult eraldised 1, 10 ja 11 täielikult ning eraldiste 2, 6, 8, 9 ja 12

pinnastee ja Lutiki kraavi vahele jäävad osad), 32 (ainult Liguski kraavist kagu poole jääv osa), 33 (ainult Liguski

kraavist kagu poole jääv osa), 34 (ainult Liguski kraavist lõuna ja põhja-lõunasuunalisest pinnasteest lääne poole jääv

osa), 38 (ainult Liguski kraavist kagu poole jääv osa), 39 (ainult Liguski kraavist kagu poole jääv osa), 40 (ainult kirde-

edelasuunalisest pinnasteest loode poole jääv osa), 41 (ainult kirde-edelasuunalisest pinnasteest põhja poole jääv osa),

43 (ainult Gluboki peakraavist ida poole kaitsealale jääv osa), 44 (ainult eraldised 13-15 täielikult ning eraldiste 1, 2, 3 ja

5 kaitsealale jääv osa) ja 54 (ainult eraldised 5-7 täielikult ja eraldise 4 Gluboki peakraavist kirde poole jääv osa);

4) ula-Poruni sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Illuka vallas Permisküla metskonna kvartalid 47, 55 (ainult eraldised 1-13 ja 16-25), 56, 57 (ainult kaitsealale jääv

osa) ja 66 (ainult kaitsealale jääv osa);

5) Poruni sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Illuka vallas Permisküla metskonna kvartalid 48, 49, 50, 51, 52, 53 (ainult eraldis 17) ja 60;

6) Gorodenka sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub Illuka vallas Permisküla metskonna kvartal 70;

7) Narva jäe sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Illuka vallas Permisküla metskonna kvartalid 71 (ainult eraldised 13 ja 15-19), 72 (ainult eraldised 2-18) ja 79 (ainult

põline riigimaa eraldistel 2-16);

8) Lutsina sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Illuka vallas Kivinõmme metskonna kvartalid 137 (ainult eraldised 12-14 täielikult ning eraldise 11 kaitsealale jääv

osa), 171 (ainult kaitsealale jääv osa), 172 (ainult Laasina kraavist lääne poole jääv osa), 189 (ainult kaitsealale jääv

osa), 205 (ainult eraldised 2-6 täielikult ning eraldiste 9 ja 14 Permisküla kanalist põhja poole jääv osa), 206 ja 212

(ainult eraldised 1-3 ja 8) ning Permisküla metskonna kvartal 63 (ainult põline riigimaa eraldistel 23, 28 38 ja 46 ning

eraldiste 24 ja 25 Gorodenka ojast edela poole jääval osal);

9) Laukasoo sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Illuka vallas Kivinõmme metskonna kvartalid 172 (ainult Laasina kraavist ida poole jääv osa) ja 207 (ainult

Permisküla kanalist kirde poole jääv osa) ning Permisküla metskonna kvartalid 63 (ainult Gorodenka peakraavist lõuna

poole ja Laasina kraavist ida poole jääv riigi maa eraldistel 40-44 ja 47-53), 64 (ainult eraldised 32 40 ainult riigi maa ja

kinnistute A46, A47, A30, A27, A44, A7 ja A43 maa osas), 86, 87 (nii riigi maa kui ka kinnistute A43, A44, A34, A42,

A11, A12, A13, A17, A32, A26, A24, A49, A4, A5, A37, A28, A94 ja A21 lahusmaatükkide osas), 88 (ainult kinnistute

A44, A34 ja A42 maa eraldistel 9, 10 ja 13-16), 93 (ainult kinnistute A34, A42, A11, A12, A13, A17 ja A32

lahusmaatükkide maa eraldistel 1-6, 8, 10 ja 11), 97 (ainult kinnistute A12, A13, A17, A32, A26, A24, A49, A4, A5, A37,

A28, A94 ja A21 lahusmaatükid eraldistel 1 ja 2), 101, 102 (nii riigi maa kui ka kinnistute A21, A19, A30, A35, A45,

A22, A40 ja A20 lahusmaatükkide osas), 103 (ainult kinnistute A28, A94, A21, A19, A30, A35, A45, A22, A40 ja A20

lahusmaatükid eraldistel 1-7) ja 111 (ainult talude A40 ja A20 lahusmaatükkide osas eraldistel 1-7, 11 ja 12);

10) Agusalu sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Illuka vallas Kivinämme metskonna kvartalid 205 (ainult eraldised 1, 7, 8, 10-13 ja 15-26 täielikult ning eraldiste 9 ja

14 Permisküla kanalist läuna poole jääv osa), 209 (ainult kaitsealale jääv osa), 210 (ainult kaitsealale jääv osa) ja 211

(ainult kaitsealale jääv osa);

11) Permisküla sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Illuka vallas Kivinõmme metskonna kvartalid 207 (ainult Permisküla

kanalist edela poole jääv osa) ja 213 (ainult kaitsealale jääv osa) ning Permisküla metskonna kvartalid 107 (ainult

kaitsealale jääv osa), 108, 109, 110, 111 (ainult põlise riigimaa osas), 112 (ainult kaitsealale jääv osa), 115 (ainult

kaitsealale jääv osa), 116, 117, 118 (ainult kaitsealale jääv osa), 119 (ainult kaitsealale jääv osa), 122 (ainult

kaitsealale jääv osa), 123 (ainult kaitsealale jääv osa), 124 (ainult kaitsealale jääv osa) ja 125 (ainult kaitsealale jääv

osa).

18. Puhatu soo, Gorodenka, ula-Poruni ja Laukasoo sihtkaitsevööndis on keelatud inimeste viibimine 1. veebruarist

kuni 31. juulini, välja arvatud teaduslikel välitöödel ning järelevalve- ja päästetöödel.

19. Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud käesoleva

kaitse-eeskirja punktidega 6-8 ja 10-11 lubatud ning järgmised koosluste ja liikide säilimiseks vajalikud või neid

mittekahjustavad tegevused:

1) teede ja radade hooldustööd kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul;

2) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul;

3) võõrpuuliikide raie kaitseala valitseja nõusolekul;

4) kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul ula-Poruni, Narva jõe ja Agusalu sihtkaitsevööndites kraavide

hooldustööd 1. augustist kuni 31. jaanuarini ja Lutsina sihtkaitsevööndis Gorodenka oja, Gorodenka kraavi ja Kasesoo

kraavi hooldustööd ning Permisküla kanali hooldustööd Agusalu suurjärvest allavoolu jäävas osas;

5) ulukite arvukuse reguleerimine kaitseala valitseja nõusolekul 1. oktoobrist kuni 31. jaanuarini;

6) Agusalu sihtkaitsevööndis kalapüük;

7) valikraie kaitseala valitseja nõusolekul 1. oktoobrist kuni 31. jaanuarini, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus

esitada nõudeid puidu kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas Liguski sihtkaitsevööndis, ula-Poruni

sihtkaitsevööndis (välja arvatud Permisküla metskonna kvartali 56 eraldisel 23 ning kvartali 57 eraldistel 1, 7, 9, 10 ja

21), Narva jõe sihtkaitsevööndis (välja arvatud Narva jõe kaldal 100 meetri ulatuses veepiirist), Agusalu

sihtkaitsevööndis (välja arvatud Kivinõmme metskonna kvartali 205 eraldistel 11, 12, 15 ja 21 ja kvartalis 209) ja

Permisküla sihtkaitsevööndis (välja arvatud Permisküla metskonna kvartali 109 eraldistel 2, 3, 12 15 ja 28);

8) valikraie iseloomuga raied metsakoosluse loodusliku ilme tagamiseks kaitseala valitseja nõusolekul 1. oktoobrist

kuni 31. jaanuarini, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid puidu kokku- ja väljaveo ning puistu

koosseisu ja täiuse osas Mustalatva sihtkaitsevööndis Kivinõmme metskonna kvartali 7 eraldisel 12, kvartali 10

eraldisel 1, kvartali 11 eraldistel 1 ja 4, kvartali 20 eraldisel 18, kvartali 27 eraldistel 1 ja 2, kvartali 37 eraldistel 5 ja 6,

kvartali 48 eraldistel 3-5, kvartali 49 eraldistel 4 ja 5, kvartali 68 eraldistel 5 ja 6, kvartali 69 eraldistel 8 ja 9 ning kvartali

89 eraldistel 1-5 ja Laukasoo sihtkaitsevööndis Permisküla metskonna kvartali 101 eraldistel 3, 5, 7, 8 ja 13 ja kvartali

102 eraldistel 14-20;

9) kaitseala valitseja nõusolekul Poruni, Mustalatva, Permisküla ja Lutsina sihtkaitsevööndis õpperadade rajamine

ning telkimiskohtade rajamine Agusalu ja Permisküla sihtkaitsevööndis ning Poruni sihtkaitsevööndis Permisküla

metskonna kvartali 50 eraldisel 13.

20. Sihtkaitsevööndi metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse järgmiste juhtfunktsioonidega:

Mustalatva, Puhatu soo, Poruni, Gorodenka, Lutsina ja Laukasoo sihtkaitsevööndis looduskaitse;

metsaökosüsteemi areng üksnes loodusliku protsessina;

Liguski, ula-Poruni, Narva jõe, Agusalu ja Permisküla sihtkaitsevööndis looduskaitse; liigikaitse, loodusliku

mitmekesisuse säilitamine.

IV. PIIRANGUVÖÖND

21. Piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada kaitstavate

loodusobjektide seaduses ning selle alusel käesolevas kaitse-eeskirjas kehtestatud tingimustega.

22. Kaitseala piiranguvöönd jaguneb viieks alavööndiks:

1) Konsutagune piiranguvöönd, kuhu kuuluvad:

Illuka vallas Ahtme metskonna kvartalid 436, 437 (ainult kaitsealale jääv osa), 438 (ainult kaitsealale jääv osa), 439

(ainult eraldised 6-12), 440 (ainult eraldised 6-11) ja 441 (ainult eraldised 12 ja 13 täielikult ning eraldise 14 kraavist

põhja poole jääv osa);

2) Puhatu oja piiranguvöönd, mis koosneb kolmest osast ja kuhu kuuluvad:

Illuka vallas Kivinämme metskonna kvartalid 10 (ainult Puhatu ojast edela poole kaitsealale jääv osa), 11 (ainult

Puhatu ojast edela poole kaitsealale jääv osa), 19 (ainult kaitsealale jääv osa), 20 (ainult Puhatu ojast lääne poole

kaitsealale jääv osa), 113 (ainult Puhatu ojast lõuna poole jääv osa) ja Nurga (A48), Paemurru (A49) ja Peetri (A50)

talude põhimaatükkide Puhatu ojast lääne poole kaitsealale jääv osa;

3) Gluboki piiranguvöönd, kuhu kuuluvad:

Illuka vallas Permisküla metskonna kvartalid 34 (ainult põhja-lõunasuunalisest pinnasteest lääne poole jääv osa), 35

(ainult kaitsealale jääv osa), 40 (ainult kirde-edelasuunalisest pinnasteest kagu poole jääv osa), 41 (ainult

kirde-edelasuunalisest pinnasteest lõuna poole jääv osa), 42, 43 (ainult Gluboki peakraavist lääne poole jääv osa), 44

(ainult eraldised 6, 16 ja 17 täielikult ning eraldiste 7-9 ja 18 ainult kaitsealale jääv osa), 53 (ainult eraldised 1-16) ja 54

(ainult eraldised 1-3 ja 8 31 täielikult ning eraldise 4 Gluboki peakraavist edela poole jääv osa) ning elektriliinitrassi

maa-ala kvartalis 44 (ainult kaitsealale jäävas osas) ja 54;

4) Punamäe piiranguvöönd, kuhu kuuluvad:

Illuka vallas Permisküla metskonna kvartalid 61, 62, 71 (ainult eraldised 1-12 ja 14), 72 (ainult eraldis 1) ja 79 (ainult

eraldis 1) ning elektriliinitrasside maa-ala kvartaleis 62, 71, 72 ja 79;

5) Kuningaküla piiranguvöönd, mis koosneb kahest osast ja kuhu kuuluvad:

Illuka vallas talude 3, 2, 2a ja 1 lahusmaatükkide Gorodenka ojast edela poole jäävad osad, talude A1, A2, A28,

A21, A15, A51, A16, A20, A50, A12, A11, A10, A13, A9, A8, A6, A7, A44, A27, A30, A47 ja A46 Laukasoo

sihtkaitsevööndist põhja poole jäävad lahusmaatükid (ainult kaitsealale jäävas osas) ning talude A42, A34, A50, A24,

A23, A39, A22, A35, A20, A26, A27, A36 (Õnne), A33, A31, A70, A29, A18, A1, A16, A15, A14, A2, A69, A10, A9, A8,

A7, A6 ja A3 Laukasoo sihtkaitsevööndist ida poole jäävad lahusmaatükid (ainult kaitsealale jäävas osas).

23. Piiranguvööndis on lubatud looduskaitsenõuetega kooskõlas olev majandustegevus, välja arvatud käesoleva

kaitse-eeskirja punktidega 6-8 ja 10-11 keelatud ning järgmine keelatud tegevus:

1) uute maaparandussüsteemide rajamine;

2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;

3) lõppraie (uuendusraie), välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on

õigus esitada nõudeid raieaja, puidu kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;

4) ulukite arvukuse reguleerimine, välja arvatud 1. oktoobrist 31. jaanuarini kaitseala valitseja nõusolekul;

5) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal;

6) jäätmete ladustamine;

7) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud uute mittetootmislike ehitiste püstitamine kaitseala tarbeks kaitseala

valitseja nõusolekul.

24. Kaitseala valitseja nõusolekuta on piiranguvööndis keelatud uute teede, õhuliinide ja muude

kommunikatsioonide rajamine.

25. Piiranguvööndi metsad kuuluvad kaitsemetsa kategooriasse (juhtfunktsioon - looduskaitse; bioloogilise

mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine).

V. LÕPPSÄTTED

26. Järelevalvet kaitsealal teeb kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires

õigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.

27. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja näudeid, kannavad haldus- või kriminaal- ja tsiviilvastutust

seaduses ettenähtud korras.

28. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala

valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

RT I 1999, 8, 125

K i n n i t a t u d

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 1998. a

määrusega nr 24

PUHATU LOODUSKAITSEALA VÄLISPIIRI KIRJELDUS

Puhatu looduskaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Illuka ja Vaivara valla vaheliselt piirilt Ahtme metskonna

kvartali 446 idapiiri ja ida-läänesuunalise liinitrassi ristumiskohast mööda nimetatud liinitrassi lõunaserva Illuka vallas läbi

kvartalite 446, 445, 444, 443, 442, 441, 440, 439, 438 ja 437 Konsu peakraavini ning edasi mööda selle lõunaserva

edela suunas põhja-lõunasuunalise liinitrassini kvartali 436 lääneosas ning edasi mööda nimetatud liinitrassi idaserva

läbi kvartali 436 lääneosa ja Kivinõmme metskonna kvartalite 5 ja 7 lääneosa ning edasi mööda kvartali 7 lääne- ja

lõunapiiri ning kvartali 10 lääne- ja edelapiiri pinnasteeni kvartali 10 eraldises 11 ning edasi mööda seda läbi kvartalite

10 ja 19 kuni kvartali 19 idapiirini. Nimetatud pinnastee ning kvartali 19 idapiiri lõikumispunktist jätkub piir mööda

mõttelist sirgjoont asimuudil 90 Puhatu oja läänekaldani, edasi mööda seda lõuna suunas kuni Nurga (A48) talu maa

põhjapiirini ning edasi mööda seda lääne suunas loode-kagusuunalise kruusateeni. Piir jätkub mööda nimetatud tee

idaserva läbi Nurga (A48), Paemurru (A49) ja Peetri (A50) talu maa kuni Puhatu ojani ning edasi mööda selle

läänekallast lõuna suunas kuni kvartali 113 läänepiirini, edasi mööda kvartali 113 lääne- ja edelapiiri ning kvartali 113

edelapiiri mõttelise kagusuunalise pikendusena jätkuvat pinnasteed kagu suunas läbi kvartali 114 kuni Gorodenka

ojani (Dobrina kraavini). Piir jätkub mööda Gorodenka oja (Dobrina kraavi) lõunakallast kagu suunas kvartali

137 idapiirini, edasi mööda seda lõuna suunas kuni kuni kvartali 137 eraldise 12 kirdenurgani ning edasi mööda

nimetatud eraldise põhjapiiri ja nimetatud kvartali eraldise 11 põhjapiiri kuni talu 4 lahusmaatüki idapiirini ning edasi

mööda talude 4, 5, 8, 6, 7 ja 7a, 24, 22, 17 ja 13 lahusmaatükkide idapiiri ning talude 12a, 12, 10, 17, 11, 20, 19a, 19,

18 ja 9 lahusmaatükkide kagupiiri Kuremäe Agusalu vana maanteeni. Piir jätkub mööda nimetatud maantee idaserva,

Jõhvi Vasknarva riigimaantee teemaa idaserva ning uuesti mööda Kuremäe Agusalu vana maantee idaserva läbi

Kivinõmme metskonna kvartali 189 eraldise 20 kuni Agusalu ojani ning edasi mööda selle idakallast ja Permisküla

peakraavi lõunakallast kuni Kivinõmme metskonna kvartali 205 loodenurgani. Piir jätkub mööda kvartalite 205 ja 209

läänepiiri kvartali 209 eraldise 15 läänenurgani ning edasi mööda nimetatud eraldise läänenurka ja kvartali 209 eraldise

19 kirdenurka ühendavat mõttelist sirgjoont kagu suunas kvartali 209 eraldise 19 kirdenurgani ning edasi mööda

kvartali 210 eraldise 4 põhjapiiril kulgevat ida-läänesuunalist kraavi ida suunas läbi kvartalite 210, 211, 212 ja 213

Permisküla peakraavi läänekaldani ning edasi mööda seda kagu suunas Agusalu Permisküla maanteeni. Piir jätkub

mööda nimetatud maantee põhjaserva kuni Permisküla metskonna kvartali 124 eraldise 10 läänepiiril kulgeva

kirde-edelasuunalise teeni ning edasi mööda nimetatud tee lääneserva kirde suunas läbi kvartalite 124, 125, 118 ja

119 kuni põlise riigimetsamaa idapiirini kvartalis 119 ning edasi mööda nimetatud piiri loode suunas läbi kvartalite 119 ja

112 kuni Laukasoo kraavini. Piir jätkub mööda Laukasoo kraavi läänekallast põhja suunas kvartali 94 kirdenurgani,

edasi mööda kvartali 94 põhjapiiri, kvartali 88 idapiiri, kvartalit 88 läbivat ida-läänesuunalist kraavi ning kvartalite 87 ja

64 idapiiri põlise riigimaa ja talumaa vahelise piirini ning edasi mööda nimetatud piiri läbi kvartalite 73, 65 ja 66 kvartali

56 lõunapiirini. Piir jätkub mööda kvartalite 56 ja 57 lõunapiiri kvartali 57 eraldise 22 idapiiril kulgeva kraavini ning edasi

mööda seda põhja suunas kvartali 48 lõunapiirini ning edasi mööda seda ja kvartalite 49 ja 50 lõunapiiri, kvartali 60

läänepiiri, kvartali 70 lääne- ja lõunapiiri ja kvartali 79 läänepiiri Kõrtsi talu (A1) maa põhjapiirini ning edasi mööda seda

Narva jõeni. Edasi kulgeb piir mööda Narva jõe vasakkallast kirde suunas Värtuni (12a) talu maa edelapiirini ning

edasi mööda seda ja selle mõttelisel sirgjoonelisel loodesuunalisel pikendusel kulgevat sihti läbi kvartalite 44 ja 43

kvartali 43 põhjapiirini, edasi mööda seda Gluboki peakraavi idakaldani ning edasi mööda seda põhja suunas kvartali

35 eraldise 20 põhjapiiril kulgeva loode-kagusuunalise kraavini ning edasi mööda selle lõunakallast läbi kvartali 35

kvartali 34 idapiirini, edasi mööda seda põhja suunas kvartali 34 Lutiki kraavini ning edasi mööda Lutiki kraavi

idakallast põhja ja loode suunas (ületades Illuka ja Vaivara valla vahelise piiri ja jätkudes Vaivara vallas) kuni Vaivara

metskonna kvartali 396 idapiirini. Piir jätkub mööda Narva karjääri maaeralduse lõunapiiri läbi kvartali 396 ning edasi

mööda kvartali 395 ida- ja põhjapiiri kuni Vaivara ja Illuka valla vahelise piirini Ahtme metskonna kvartali 446 idapiiri ja

ida-läänesuunalise liinitrassi ristumiskohal.

Kaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi

(mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Permisküla, Kivinõmme, Vaivara ja Ahtme metskonna 1995. aasta

puistuplaanide (mõõtkava 1:20 000) alusel ning talumaade osas Katastri Ameti 1936. ja 1937. aastal väljaantud

skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

LKR: 26.05.1999 09:23:41

Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidPuhatu looduskaitseala (KLO1000042)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2018. a määrus nr 48 "Puhatu looduskaitseala kaitse-eeskiri"