Kaitsealad, hoiualad jm loodusobjektid seisuga 31.12.2006

31.12.2006 seisuga on Eestis 5 rahvusparki (KRP), 100 looduskaitseala (KLKA), 131 maastikukaitseala (KMKA) ning 143 uuendamata eeskirjadega kaitseala (VK), lisaks 538 kaitsealust parki ja puistut (VP, KP). Juuresolevas tabelis on ära toodud kaitsealade pindala tüüpide kaupa.

 

 

pindala (ha)

Kaitsealad

arv

kokku

vesi

maismaa

KRP

5

196819

67449

129370

KLKA

100

199343

12544

186800

KMKA

131

200662

7057

193605

VK

143

39126

379

38747

VP

378

2751

0

2751

KP

160

1807

0

1807

Kokku

917

640508

87429

553080

Hoiualasid on 239, ajutiste majanduspiirangutega alasid 177 ning kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte (KOV) registris 2 (Mäealuse maastikukaitseala, Koordi raba).

 

 

pindala (ha)

Hoiualad

239

171477

129622

41855

Ajut piirang

177

638332

507436

130896

KOV

2

1347

0

1347

 

Graafikus on ära toodud kaitstavate objektide jaotus protsentuaalselt (kaitstavate alade jaotus).

Vöönditi jagunevad kaitsealad (siin on arvestatud rahvusparkide ning loodus- ja maastikukaitsealade vööndeid) reservaadiks, sihtkaitsevööndiks (looduslikuks ja hooldatavaks) ning piiranguvööndiks. Pindalaline ja protsentuaalne jaotus on alljärgnevalt ära toodud tabelis ja graafikul (kaitsekord).

 

 

pindala (ha)

Kaitsekord

 

kokku

vesi

maismaa

reservaat

 

7924

858

7065

looduslik skv

 

181555

25594

155961

hooldatav skv

 

144620

10683

133937

piiranguvöönd

 

262727

49940

212787

Kokku

 

596825

87075

509750